Arbeidsgruppe for høring av ny straffeprosesslov

Tore Salvesen
Nestleder Tore Salvesen er politistasjonssjef på Bergen Vest politistasjon. Han har lang erfaring som etterforskningsleder og god bakgrunn for å lede arbeidet med høring av ny straffeprosesslov.

I juni 2014 oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet det såkalte "Straffeprosessutvalget" 3. november 2016 leverte utvalget sin rapport med forslag til ny straffeprosesslov. Høringsfrist er 6. juni 2017.

Av nestleder Tore Salvesen

Utvalget fikk et bredt mandat og skulle vurdere en hensiktsmessig regulering av hele straffeprosessretten. Forslaget skulle utarbeides på grunnlag av en overordnet målsetting om en rettssikker, effektiv og tillitvekkende rettergangsmåte for straffesaker.

Utvalget fikk i oppgave blant annet å vurdere endringer i dagens prosessordning som bedre legger til rette for mer aktiv dommerstyring og derved en mer effektiv og konsentrert prosess, spesielt for de store og kompliserte sakene.

Utvalget har nå levert en NOU på 784 sider (NOU 2016:24).

NOU'en inneholder mange vurderinger og forslag som vil ha svært stor interesse for våre medlemmer i den daglige tjenesteutførelsen.

Intern arbeidsgruppe i NPL
I forbindelse med at NOU'en nå er på høring har NPL sitt landsstyre oppretet en arbeidsgruppe med tre medlemmer3 som har fått i oppgave å skrive vår høringsuttalelse.

Arbeidsgruppen består av Terje Nybøe (visepolitimester i Asker og Bærum), Kjetil Ravlo (politioverbetjent Verdal lensmannskontor) og Tore Salvesen (Politistasjonssjef i Bergen vest)

Den interne høringsfristen er 15. mai 2017.

Arbeidet vårt med høringsuttalelsen starter i disse dager og vi er svært avhengig og opptatt av å få tilbakemeldinger og innspill fra dere andre som er medlemmer i Norges politilederlag.

Vi vil også kontakte noen av medlemmene eksplisitt for innspill.

Selv om NOU'en er på 784 sider er det forholdsvis lett og finne frem i den. I tillegg er det altså mange innspill som går midt inn i kjernen av virksomheten til mange av oss.

Jeg oppfordrer dere til å bla i den, finne det som har interesse. Dere finner den elektroniske versjonen via "Kilden" eller på regjeringen.no.

For "høringsutvalget"

Tore Salvesen

Publisert 21 februar 2017 13:20