Sentrale politiske tema på tillitsvalgtsamling

Kenneth Berg 1
Lokallagsleder og andre tillitsvalgte fra Norges Politilederlag fikk en grundig gjennomgang av flere sentrale NOU’er. Her er orienterer Kennet Berg fra Sør-Øst pd om arbeidet i Bevæpningsutvalget.

Onsdag 6. og torsdag 7. september var tillitsvalgte fra hele landet samlet på Gardermoen Airport hotell. Årets lokale lønnsforhandlinger var selvfølgelig tema, men i tillegg fikk de tillitsvalgte nyttig kunnskap om og mulighet til å diskutere sentrale justispolitiske tema.

Tekst: Geir Krogh. Foto: John Magne Aas

Norges Politilederlag skal avgi høringsuttalelser om tre sentrale NOU’er som er levert Justis- og beredskapsdepartementet i 2017. Vi hadde derfor invitert sentrale aktører i arbeidet med utredningene til å gjennomgå hovedpunktene og svare på spørsmål fra medlemmene.

Reidar Bruusgaard
Førstestatsadvokat Reidar Bruusgaard hos Riksadvokaten var sekretær for Påtalanalyseutvalget.


En påtalemyndighet for fremtiden
Reidar Bruusgaard var sekretær i utvalget bak Påtaleanalysen (En påtalemyndighet for fremtiden). - Årsaken til at der er gjennomført en påtaleanalyse er at dette temaet manglet i Politianalysen fra 2013, forklarte han. Hensikten er å bidra til videreutvikling og en kvalitetsreform for påtalemyndigheten. Fokuset har vært fremtidens behov for kapasitet og kompetanse. Utvalget anbefaler at påtalemyndigheten blir mer slagkraftig som organisasjon, både mer strategisk og mer utviklingsorientert, sa Bruusgaard.

Nytt samfunnsoppdrag
Utvalget foreslår bl.a. et nytt samfunnsoppdrag for Påtalemyndigheten, fortsatte Bruusgaard. Det er gjengitt i innledningen: «Påtalemyndigheten skal gjennom sitt ansvar for straffesaksbehandlingen ivareta borgernes rettsikkerhet og bidra til å skape et trygt samfunn, ved aktivt og effektivt bekjempe og forebygge kriminalitet sammen med politiet.»
- Målet må uansett være best mulig kvalitet på straffesaksbehandlingen, slo han fast.

Les også: Både påtalefaglig og politifaglig ledelse

Bruusgaard gav oss et raskt innblikk i utredningen og håpet at vi i vår høringsuttalelse ville se nærmere på ledelse av etterforskningen og hva som er idealet for en påtalefaglig etterforskningsleder. Videre ville det være nyttig med tilbakemeldinger på forslagene til ny organisering av og kompetanse utvikling i Påtalemyndigheten.

Lest ned Påtaleanalysen her. 

Kennet Berg
Kennet Berg var medlem i Bevæpningsutvalget

Politi og bevæpning
Leder av Felles enhet for operative tjenester (FOT) i Sør Øst politidistrikt, Kennet Berg, var medlem i bevæpningsutvalget. Han tok oss gjennom utvalgets arbeid og anbefalinger.

Utvalget har brukt mye tid på å innhente kunnskap og erfaringer. - Det har vært fremskutt lagring i hele landet fra 2013 og vi har hatt en periode med midlertidig generell bevæpning, forklarte han. I tillegg har vi nå et nytt bevæpningsregimet med delegert bevæpningsfullmakt til operasjonsleder og større aksept for bevæpning på flere typer oppdrag enn tidligere.

Les også: Bevæpningsutvalget: Våpen skal ikke erstatte folk!

- Bevæpning handler om hvordan staten skal bruke makt mot innbyggerne. Vi er avhengig av høy tillit for å kunne gjøre jobben vår, fortsatte Berg. Derfor er de ti grunnprinsippene for politiet viktige rettesnorer. Utvalget har i arbeidet tatt utgangspunkt i de fire prinsippene for politiets våpenbruk. Nemlig legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet.

Fortsatt ubevæpnet politi
Berg forklarte videre at utvalget anbefaler et fortsatt ubevæpnet politi med fremskutt lagring. Hovedbegrunnelsen er at behovet for fast generell bevæpning ikke står i forhold til de negative konsekvensene. Kriminalitetsutviklingen har en nedadgående tendens og generell bevæpning er ikke effektivt tiltak for å stanse terrorhendelser, forklarte han. Samtidig vil det alltid være hendelser som dagens bevæpningsregime ikke vil kunne dekke tilfredsstillende. Utvalget har fått høre mange historier hvor det kunne gått galt og Berg viste bl.a. hendelser fra perioden med midlertidig bevæpning hvor bevæpningen hadde betydning for oppdragsløsningen. Han var derfor en tilhenger av å teste ut elektrosjokkvåpen. Han mente dette vil kunne øke egensikkerheten og fleksibiliteten i oppdragsløsningen. - Alle operative mannskaper bør derfor ha tilgang til dette, avsluttet Berg.

Les også: Bevæpning av politiet er et verdispørsmål

Arbeidsgruppe for høringssvar
Norges Politilederlag har opprettet en egen arbeidsgruppe for å komme med innspill til bevæpningsutvalgets rapport. Deltagerne var invitert til å være til stede under Kennet Bergs gjennomgang og hadde flere spørsmål og betraktninger. Blant annet ble det etterlyst nasjonale tiltakspakker ved endringer i trusselsituasjonen. Leder av arbeidsgruppen, Eli Anne Tvergrov, ba om innspill fra deltagerne i arbeidet med høringssvaret. Arbeidsgruppen har frist til 20. oktober for å oversende innspillene til landsstyret. - Bevæpning er en svært viktig, men også vanskelig sak, for politiet og det er viktig at politiledere er engasjert i problemstillingene, sa Tvergrov.

Last ned rapporten fra Bevæpningsutvalget her.

Arne Gloppen
Arne Gloppen i Politidirektoratet var sekretær i Særorganutvalget

Bedre bistand. Bedre beredskap
Vi avsluttet med en gjennomgang av Særorganutredningen (Bedre bistand. Bedre beredskap), med Arne Gloppen i Politidirektoratet. Gloppen, som var sekretær for Særorganutvalget, forklarte at arbeidet er en direkte følge av at det ble definert ut av Politianalysen. - Mange mener denne utredningen kommer for tidlig, mens andre mener det er på høy tid, sa Gloppen. Hensikten var å gjennomgå særorganenes oppgaver og ansvar i lys av Nærpolitireformen. Totalansvarsprinsippet til politimestrene ligger til grunn i avgrensingen mellom nasjonal spisskompetanse og lokalt ansvar, forklarte han.

Les også: Utvalg foreslår store endringer i særorganene

Gloppen pekte på noen sentrale kriterier utvalget har arbeidet etter for å definere hva som skal være nasjonal ressurs og spisskompetanse. Kriteriene går ut på at nasjonale oppgaver må baseres på oppdrag/saker som skjer sjelden og/eller krever særlig kompetanse og teknologi. Videre må de baseres på saker av prinsipiell karakter og saker som krevere utstrakt internasjonalt samarbeidet.
- Med andre ord spisse, sære og kunnskapskrevende saker. Utvalget har derfor blant annet definert ansvarsområdet til UP og PU utenfor kriteriene for nasjonale oppgaver, forklarte Gloppen.

To nasjonale bistandsenheter
Gloppen forklarte at utvalget har beskrevet de enkelte særorgan grundig og anbefalt flere endringer i arbeidsdelingen mellom særorganene og politidistriktene og mellom Politidirektoratet og særorganene. Hovedanbefalingen er at det opprettes to nasjonale bistandsenheter, én for etterforskning og én for beredskap.

Den Nasjonale bistandsenheten for etterforskning mener utvalget bør bestå av Økokrim, Kripos med noen justeringer og et nytt Cyber krim senter. Den nye nasjonale bistandsenheten for beredskap anbefaler utvalget at består av beredskapstroppen, helikoptertjenesten, bombegruppen og krise og gissel forhandlerne. – Utvalget anbefaler videre at PU overføres til største bruker, nemlig Øst politidistrikt, og at UP’s oppgaver overføres politidistriktene. Videre anbefales det at Trandum overføres til Kriminalomsorgen og Politihøgskolen slås sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter. Utvalget har ikke gått inn i problemstillingene rundt ID-arbeidet i etaten, men foreslår at dette må bli gjenstand for en egen utredning, forklarte Gloppen.

Stort engasjement
Særorganutredningen opptok tydeligvis de tillitsvalgte og det var både støtte og motstand til utvalgets anbefalinger. Det gjennomgående i tilbakemeldingene var imidlertid at det ikke var klokt å beslutte omfattende endringer i særorganstrukturen nå. Menge mente at vi bør vente til de omfattende endringene i politidistriktene setter før vi kan vurdere om det er mulig å overta oppgaver og ansvar i det omfang utvalget anbefaler.

- Landsstyret skal avgi høringsuttalelse innen fristen 1. desember. Innspill mottas med takk, helst innen 15. november, avsluttet forbundsleder Geir Krogh.

Last ned Særorganutredningen her.

 

Publisert 08 september 2017 12:12