ATB forhandlingene er i havn

Kristian Lunde og John Magne Aas
Kristian Lunde, Parat politiet og John Magne Aas, NPL er fornøyd med at vi kom i mål med ATB forhandlingene før jul. (Foto: Anne L Buvik)

ATB forhandlingene ble avsluttet tirsdag 19.12. Resultatet ble to ATB avtaler, en for påtalejuristene og en for de øvrige ansatte. - Det har vært krevende forhandlinger og jeg er glad vi endelig kom i mål. Innholdsmessig er avtalene like og gir både godt vern og nødvendig fleksibilitet i tjenesteplanleggingen, sier forhandlingsleder for NPL, John Magne Aas.

Etter 2 måneders forhandlinger er vi i mål med årets ATB forhandlinger. Vi gikk inn i disse forhandlingene med mål om i hovedsak å videreføre dagens avtale. Underveis ble det klart at det ble nødvendig og ønskelig å skille påtalejurister ut fra den opprinnelige ATB avtalen. Resultatet er at de nå er på egen avtale. I det store bildet er avtalene like. I påtalejuristene sin avtale er de bestemmelsene som ikke gjelder for dem fjernet.

- Parat politiet og Norges politilederlag har samarbeidet tett med Politiets fellesforbund og NTL politiet for å få til en avtale. I hovedsak er avtalen videreført. Det er kommet inn noe styrking av vern for den ansatte, forklarer Aas.

Avtalene har i hovedsak samme innhold som tidligere ATB, men begge de nye avtaler har fått en egen vernebestemmelse knyttet til forberedelse til hovedforhandlinger og tilrettelagte avhør. Hvis det i forbindelse med lange rettsmøter ikke er mulig å ta ut kompenserende hvile etter hovedregelen eller ny fridag innen 14 dager skal opparbeidet fridag(er) avvikles innen 14 dager etter endt rettsmøte. Videre har arbeidsgiver forpliktet seg til å sørge for at det gis nødvendig tid til å forbedre seg til hovedforhandlinger og tilrettelagte avhør.

I disse forhandlingene har vi hatt sterkt fokus på vernebestemmelser og etterlevelse av avtalen. Dette har vi fått god støtte fra hovedverneombud Audun Buseth på. - Det blir spennende å se når vi skal evaluere avtalen i 2019 om vi har blitt bedre på etterlevelse og fått redusert unntaksbruken ytterligere, fortsetter Aas. Selv om vi endte opp med to avtaler er vi allikevel part i hverandres avtaler. Avtalene følger stillingskodene.

De nye avtaler får ingen virkninger for de arbeidsplaner som foreligger pr i dag, selv om disse er gjort gyldige også for starten av 2018.

På den økonomiske siden er det foretatt en endring av godtgjørelsen "Belastende unntak" som i henhold til reguleringsbestemmelsen er justert opp til kr 34.231,-. Den justerte godtgjørelsen gjøres gjeldende fra 1.10.2017. Utover dette er det ingen økonomiske endringer.

Avtalen har en varighet på to år og løper videre et år av gangen hvis ikke noen av partene sier opp avtalen. De nye avtalene er lagt ut her og skal nå godkjennes av hovedsammenslutningene.

Lederlavtalen vil ikke bli reforhandlet nå og vil automatisk bli forlenget ut 2018.

Les også artikkel fra forrige forhandling i 2015.

Forhandlingsledere
Forhandlingslederne under årets ATB forhandlinger. Fra venstre: John Magne Aas (NPL, Terje Skaarud (NTL), Frode Aarum (POD), Roar Fosse (PF), Kristian Lunde (Parat politiet), Are Frykholm (PJ) og Audun Buseth (HVO). (Foto: Wemunn Aabø, POD)

 

Publisert 20 desember 2017 08:24