Behov for kompetanseløft for politiledere og langtidsplan for politiet

Geir Krogh og Tore Salvesen
Forbundsleder Geir Krogh og nestleder Tore Salvesen er fornøyd med vedtakene i representantskapet 24. mai.

De topptillitsvalgte i Norges Politilederlag er samstemte i behovet for et kompetanseløft for politiledere og behovet for en langtidsplan. Dette ble utfallet da representantskapet vedtok to viktige resolusjoner under møtet på Scandic Oslo Airport hotell torsdag 24. mai.

Resolusjon – kompetanseløft for politiledere
Politiets oppgaver er i endring og den tradisjonelle politifaglige kompetansen med utgangspunkt i Politihøgskolens grunnutdanning er ikke nok for å møte morgensdagens kriminalitet. Fremtidens kompetansebehov må gjenspeiles de nye ledergruppene i politiet.

Lederne trenger ny kompetanse for å settes i stand til å rekruttere og utvikle medarbeidere med annen utdannelse, teknologieksperter, samfunnsvitere og økonomiekspertene i tillegg til politibetjenter med grunnutdanningen på Politihøgskolen.

Politiet trenger derfor komplementære ledergrupper sammensatt av ledere med ulik bakgrunn, erfaringer og kompetanse. Norges Politilederlag mener det nå haster med et kompetanseløft for ledere, spesielt innenfor digitale kompetanseområder og foreslår derfor flere tiltak.

Det må utvikles og legges til rette for videreutdanning og hospiteringsordninger for dagens ledere. I tillegg må det utvikles korte kurs og seminarer for generell kompetanseheving av alle politiledere. Vi foreslår også en mer målrettet rekruttering av mellomledere med annen relevant kompetansebakgrunn og talentspeiding og lederutviklingsprogram for nyansatte politibetjenter men annen relevant utdannelse i tillegg til Politihøgskolen.

Kunnskap og erfaring om selve rekrutteringen/utvelgelsesprosessen av både ledere og medarbeidere er en kritisk suksessfaktor. Politidirektoratet har utviklet et godt støtteverktøy i «Rekrutteringsveileder for politi- og lensmannsetaten», uten at det gis opplæring i selve rekrutteringsarbeidet. Norges politilederlag vil jobbe for at politiledere får slik opplæring.

Det er behov for et kompetanseløft for politiledere. Norges Politilederlag vil arbeidet for at disse tiltakene og andre relevante tiltak innarbeides i politiets strategiske kompetanseplan.

Resolusjon – behov for en langtidsplan for politiet
Det er behov for en politisk forankret langtidsplan for politiet.

En strategisk langtidsplan bør ta utgangspunkt i virksomhetsstrategien og politiets kapasitet og kompetansebehov. Målsettingen er å legge til rette for mer overordnet strategisk styring etter forpliktende langsiktige mål. Dette vil reduserer den politiske detaljstyring av politiet i ettårige perspektiv og legger til rette for flerårige virksomhetsplaner i politiet.

Norsk politi trenger en strategisk langtidsplan for å løse morgendagens kriminalitetsutfordringer.

 

Publisert 03 juni 2018 15:27