Forbundslederen har ordet: Ledelse må høyere på agendaen

Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh på Politilederkonferansen 2018

NPL vedtok to klare budskap på årets representantskapsmøte; politiledere trenger et kompetanseløft for ledere og en langtidsplan for politiet.
Foredragene på Politilederkonferansen viste også at ledelse må høyere opp på agendaen i politiet.

De tillitsvalgte i Norges Politilederlag vedtok enstemmig to viktige resolusjoner på årets representantskapsmøte; politiledere trenger et kompetanseløft, spesielt innenfor digital kompetanse og det er behov for en langtidsplan for politiet.
På Politilederkonferansen etterpå viste foredragene om varslinger, ledelse, kultur og holdninger med all tydelighet et fortsatt behov for satsing på ledelse som fag og profesjon.

Mer komplementær lederkompetanse
Dagen og fremtidens kriminalitet krever kunnskaper og ferdigheter utover den tradisjonelle politiutdannelsen. Det må satses på utvikling av medarbeidere men annen type kompetanse, f.eks. innen digitale teknologier, samfunnsfag og økonomi. For å kunne rekruttere og utvikle nye kunnskapsmedarbeiderne må også ledere utvikle sin strategiske kunnskap. Politiets ledergrupper må i større grad gjenspeile politiets behov. Det er derfor behov for et kompetanseløft for dagens ledere og en mer bevisst rekruttering av ledere med annen kompetansebakgrunn.

Profesjonskamp
Veien frem mot mer komplementære ledergrupper kan vise seg å bli tornefull. Profesjonskampen mellom politi og påtale lever i beste velgående. Politijuristene ønsker å konkurrere på flere lederstillinger, også politifaglige lederstillinger. Politiets fellesforbund tviholder på at politifolk skal ledelse av politifolk og frykter en utvanning av politifaget og reduksjon i befolkningens tillit til politiet. Kravet til lederkompetanse og behovet for annen fagbakgrunn enn politi- og påtalefaget blir fort glemt i kampens hete.

Det må stilles store krav både til politifaglig og generell lederkompetanse for politiledere. «Elefanten i rommet» er imidlertid særaldersgrensen for politistillinger. Mange politiutdannende anser mulighetene til å kunne gå av tidlig som et viktig gode og en av forutsetningene da de startet i yrket. Mange ønsker derfor å beholde «politikodene» for mellomlederstillingene slik at en lederkarriere kan kombineres med mulighetene til å gå av med særaldersgrense. For mange er dette derfor en underliggende faktor i argumentasjonen for at politifolk skal ledes av politifolk.

Både og?
En av utfordringen er manglende alternative stillingskoder for politifaglige mellomledere uten særaldersgrense. Hvis vi ikke får løst dette er jeg redd for at kompetansegapet mellom dagens situasjon og fremtidens behov bare vil øke. Politiet trenger oppdaterte og fremtidsrettede stillingskoder og lønnsplaner. Og en overordnet og strategisk kompetanseplan som også omhandler faget ledelse og behovet for annen type kompetanse, både blant de ansatte og i ledergruppene.

Vi må akseptere at politifolk ledes av personer uten en bachelor fra Politihøgskolen på flere fagområder enn i dag. Samtidig er det viktig å hegne om politifaget som profesjon. I utlysning av politifaglige lederstillinger må det derfor stilles krav til erfaringer fra fagfeltet og politifaglig utdanning på et minimumsnivå. Politet skal gjenspeile samfunnet og derfor må både politifaget og ledelsesfaget utvikles i takt med samfunnsutviklingen.

Les også: Behov for kompetanseløft for politiledere og langtidsplan for politiet

Forutsigbarhet og overordnede styring
Politidirektoratet er i disse dager ute med første versjon av flerårige virksomhetsplaner. Mange av medlemmene er opptatt av dette og fra sentralt hold har vi etterspurt mer langsiktighet i styringsdialogen med politidistrikter og særorgan.

Flerårige virksomhetsplaner vil utfordre justispolitikere som tradisjonelt ønsker å detaljstyre politiet med ulike tiltak og handlingsplaner i budsjettprosessen. Derfor er det behov for en politisk forankret langtidsplan for politiet som tar utgangspunkt i virksomhetsstrategien og politiets kapasitet og kompetansebehov.

Hensikten er å legge til rette for mer overordnet strategisk styring etter forpliktende langsiktige utviklingsmål. En langtidsplan vil kunne redusere behovet for politiske detaljstyring og gi et godt grunnlag for flerårige virksomhetsplaner i politiet.
For å løse morgendagens kriminalitetsutfordringer kreves et langsiktig, strategisk og målbevisst planarbeid.

God sommer til dere alle.

 

 

Publisert 14 juni 2018 15:29