Kort og greit om omstilling av ledere

Når er du i omstilling?

Du er i omstilling når det er avklart at stillingen din faller bort og arbeidsgiver har avklart at du ikke har rett- og plikt til noen stilling i ny organisasjon.

Hva skjer først?

Etter at nytt organisasjonskart er forhandlet og bemanningsplan er klar skal først de nye lederstillingene besettes. Hvis ingen har rett og plikt på lederstillingene skal stillingen normalt lyses ut.

Rett og plikt til stilling er ikke valgfag

Før nye stillinger lyses ut skal det vurderes om noen har rett og plikt til stillingen. Dette er en konkret juridisk vurdering av oppgavene i eksisterende stilling opp mot den nye. Det handler ikke om ansiennitet eller kompetanse, men utelukkende om oppgaver, ansvar, lederspenn mv.

Omstillingsamtale hvis ikke du har rett og plikt på stilling

Vær tydelig på hva du vil jobbe med og ta gjerne med deg en tillitsvalgt fra NPL eller annen god kollega

Arbeidsgiver har tilbudsplikt på annen passende stilling
Arbeidsgiver har tilbudsplikt på en annen passende stilling for de som ikke har rett– og plikt til stilling og blir overtallige.
Vi anbefaler å si ja til et slikt tilbud, men sørg for å ha god dialog på forhånd. Vær tydelig på hva du vil drive med.

Har jeg rett til å beholde lønn?

Ansatte i omstilling i staten har rett til å beholde lønn på overgangstidspunktet. Ingen skal gå ned i lønn.
Lønn i forbindelse med overgang til en lavere lønnet stilling betyr hovedlønn + faste månedlige tillegg. Det betyr at lederlønnstillegget beholdes under omstilling til en annen passende stilling.
Les avklaring fra POD av 10. mars 2017 her.

Gjelder karenstid for særaldersgrense i omstilling?

Ved innplassering i annen passende stilling med en lavere pensjonsalder (særaldersgrense) enn den du har i dag er det nå innført tre års karenstid. Dette gjelder selv om årsaken til overgangen er omstilling. Det betyr at du må være i stillingen i minst tre år for å opparbeide deg retten til å gå av med pensjon på særaldersgrense. Hvis du når maks aldersgrense før karenstid er opparbeidet må du søke om forlengelse. Dette kan være greit å avklare med arbeidsgiver allerede på overgangstidpunktet.

Endring i juni 2016 i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 44:
Ved overgang til stilling med en lavere aldersgrense legges den nye aldersgrensen til grunn for pensjonsberegningen etter loven her etter tre års tjeneste i den nye stillingen. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler. (Les forarbeidene her - pkt 1.5)

Veiledning til den som er i omstilling

Veiledning til den som skal gjennomføre omstilling

Ta kontakt med forbundskontoret hvis du har spørsmål

Publisert 30 april 2017 11:05