arbeidsmiljø

 • Kristian Lunde og John Magne Aas
  Kristian Lunde, Parat politiet og John Magne Aas, NPL er fornøyd med at vi kom i mål med ATB forhandlingene før jul. (Foto: Anne L Buvik)

  ATB forhandlingene ble avsluttet tirsdag 19.12. Resultatet ble to ATB avtaler, en for påtalejuristene og en for de øvrige ansatte. - Det har vært krevende forhandlinger og jeg er glad vi endelig kom i mål. Innholdsmessig er avtalene like og gir både godt vern og nødvendig fleksibilitet i tjenesteplanleggingen, sier forhandlingsleder for NPL, John Magne Aas.

 • Gina Rolfsen Røvik
  Gina Rolfsen Røvik er en av pionerene blant kvinnelige politiledere.

  I år er det 30 år siden Gina Rolfsen Røvik for første gang gikk inn i en rolle som politileder, da hun ble konstituert lensmann i Lebesby i Kjøllefjord i Finnmark. Året etter ble hun Norges andre kvinnelige lensmann da hun fikk stillingen permanent. Etter en lang karriere med en rekke lederjobber brenner hun fortsatt for lederutvikling, spesielt for kvinner i lederroller. Og for et godt arbeidsmiljø.

 • Politilederen nr 5 2016
  Politilederen nr 5 2016

  Politilederen - Lensmannsbladet nr 5er nå sendt ut. I lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh budsjettforslaget for 2017 og politireformen. I tillegg knytter han noen kommentarer til arbeidsmiljø, reform og kulturendringer.

 • Gina Rolfsen Røvik
  Er en en viktig pådriver for mentoringsprogrammet i politiet. (Foto: Anne L. Buvik)

  Gina Rolvsen Røvik, medlem i programkomiteen for PODs mentoringsprogram, orienterer om hva mentoringsprogrammet innebærer:

 • Seksjonsleder Egil SvartbekkI september besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at det skal etableres en ekstern varslingsordning for alle typer kritikkverdige forhold i justissektoren. Varslingsordningen skal være en sikkerhetsventil og et supplement til virksomhetsinterne varslingsordninger i mer spesielle varslingssaker. Vi har spurt seksjonsleder i HMS-seksjonen i Politidirektoratet, Egil Svartbekk, hva dette innebærer i praksis.

 • Brita Bjørkelo
  Brita Bjørkelo er førsteamanuensis på Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen – foto: Politihøgskolen

  Web-basert oppfølgingsundersøkelse om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet
  Den 8. mai fikk alle som arbeider i sivile stillinger i norsk politi en spørreundersøkelse på e-post. Det omfattet 6156 personer. 

 • Arne Vidar HAnsen
  Arne Vidar Hansen, politistasjonssjef ved Bergen Nord politistasjon

  - Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø realiseres når politiets virksomhet er innrettet - og arbeidet organisert på en slik måte - at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt dette rent praktisk lar seg gjennomføre, hevder Arne Vidar Hansen i dette leserinnlegget.

 • Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet vedr. forslag om endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Vi takker visepolitimester Terje Nybøe for god bistand i arbeidet.

 • Politiets fellesforbund vant frem i reisetidsaken. - Vi gratulerer med seieren i HR og takker for et viktig bidrag for å få avklart grensen mellom arbeidstid og fritid i politiet. Denne saken vil få stor betydning for alle ansatte i staten, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Adv. Harald Pedersen
  Adv. Harald Pedersen fra arbeidsrettsadvokatene

  Av Advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene

  Varsling i betydningen av at man forsøker å si i fra om noe som er farlig, uten at man blir tatt på alvor og/eller at det får konsekvenser for den som sier i fra, er ikke noe nytt fenomen i vår historie.

 • Geir, Bård og Unn Kristin
  Politioverbetjent Bård Stensli etter overrekkelsen av prisen. Her omkranset av lederne av de to YS forbundene i politiet, Geir Krogh (NPL) og Unn Kristin Olsen (Parat politiet).

  Politioverbetjent Bård Stensli fikk i dag YS likestillingspris på årets YS konferanse. – Du får prisen for å ha gitt de homofile i politiet et ansikt og en stemme. Et svært viktig arbeid for mer åpenhet og et inkluderende arbeidsmiljø, sa YS leder Jorunn Berland ved overrekkelsen av prisen.

 • Lov om statens ansatte
  Ny lov lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) trer i kraft 1. juli 2017.

  I statsråd 16. juni ble Stortingets vedtak av 15. juni 2017 til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. juli og fra samme tid oppheves tjenestemannsloven.

 • Brita Bjørkelo
  Brita Bjørkelo er førsteamanuensis på Avdeling for etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen – foto: Politihøgskolen

  I disse dager vil alle som arbeider i politistillinger i norsk politi få en spørreundersøkelse fra Politihøgskolen i posten. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet «Mangfold i utdanning og etat» og handler om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i politiet. Prosjektleder er førsteamanuensis Brita Bjørkelo ved Avdelingen for etter- og videreutdanning.

 • Konferansen 2018
  Politilederkonferansen 2018

  Norges Politilederlag inviterer til årets politilederkonferanse torsdag 24. og fredag 25. mai på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen. Hovedtemaet i år er åpenhet og tillit.

 • Egil Svartbekk
  Seksjonsleder Egil Svartekk i HMS/HR i POD gjennomgikk status og læringspunkter fra varslingene i politiet.

  - Antall varslinger som er kommet til Politidirektoratet de siste årene fordeler seg slik: 2015 - 14 saker, 2015 - 8 saker, 2017 - 10 saker. Trenden fortsetter for 2018, antallet er noenlunde stabilt, sa seksjonsleder i Politidirektoratet, Egil Svartbekk, under Politilederkonferansen 2018.

 • Cecilie Thorsen
  Psykologspesialist Cecilie Thorsen har spesialkompetanse på varsling i arbeidslivet. Her deler hun en del av sine synspunkter og tanker omkring fagfeltet.

  Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker?
  Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansenpå Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.

 • Debatt om varsling p åLitteraturhuset
  Panelet under kyndig ledelse fra Kai Sibbern. Fra venstre: Ole Martin Mortveit, Birthe Eriksen, Kjetil Rekdal, Karin Aslaksen og Ove A. Vanebo.

  Det var stinn brakke i Amalie Skram salen i Litteraturhuset mandag kveld. Det var mange politifolk å se blant publikum som fulgte debatten om varsling og ytringsfrihet i politiet. Debatten var god både faglig sett og med friske meningsutvekslinger. Debattantene var enige i at det var utfordringer med varslingskulturen i politiet, men ikke like enige om hva som må til for å bedre den.

 • Kaare Songstad
  Kåre Songstad delte av sine erfaringer med varsling fra distrikt Vest.

  Da politimestrene møtte den nye (aller nyeste) justisministeren nylig, var det mange som fremhevet hva deres distrikt var størst på. Kaare Songstad i Vest valgte den tørrvittige varianten: «Vi er størst på varsling».
  politilederkonferansenpå Gardermoen delte han noen tanker omkring varsling, hva det gjør med den enkelte, lederne og arbeidsmiljøet.

 • Handlinsplan
  Politidirektorat la tirsdag frem handlingsplan for bedret kjønnsbalanse i lederstillinger.

  Tirsdag presenterte HR direktør Karin Aslaksen den nye handlingsplanen for bedret kjønnsbalanse i lederstillinger i politiet. Bakgrunnen er at bare 16 % av politilederne er kvinner. – Vi trenger flere kvinnelige politiledere og jeg tror handlingsplanen vil være et viktig verktøy for å få til dette, sier forbundsleder Geir Krogh.