Ledelse og organisasjon

 • Frøstrup_Amundsen
  Leder av særorganutvalget Anne Cathrine Frøstrup overleverte rapporten fra utvalget til justisminister Per-Willy Amundsen torsdag 18. mai. NPL har nå avgitt høringssvar til rapporten. (Foto: NPL)

  Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til rapporten fra Særorganutvalget - NOU 2017:11. - Vi mener det fortsatt er behov for nasjonale enheter, men tiden er moden for å avvikle UP. Samtidig bør vi vente med å gjennomføre flere omfattende strukturendringer til reformen i politidistriktene har virket en tid, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Politimster Kirsten Lindberg mfl.
  Politimester Kirsten Lindberg er først ute med med rekruttering av lederstillingene i politireformen. Her avbildet på NPL's lederseminar i februar sammen med prosjektleder Arne Sundvoll og lokallagsleder Asbjørn Skåland.

  Agder politidistrikt har kommet så langt i den interne organiseringen at politidistriktet nå har lyst ut ledige lederstillinger i staber og funksjonelle driftsenheter. Politimester Kirsten Lindberg er først ute med å rekruttere de funksjonelle driftsenhetslederne.

 • Anders Anundsen
  - Samarbeidet med NPL har vært svært konstruktivt, med løsningsorienterte innspill som har gjort reformen bedre, sa justisminister Anders Anundsen.

  - Det er krevende å være leder i politiet. Men det er også viktig å ha fokus på mulighetene. Og aldri har det vært flere muligheter enn nå, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på ledersamlingen i NPL.

 • Arne Isak Tveitan
  Leder for Nasjonalt ID-senter, Arne Isak Tveitan, er ansatt som seksjonssjef for den nyopprettete ID-seksjonen i Politidirektoratet. 

  Arne Isak Tveitan starter som seksjonssjef for den nyopprettete ID-seksjon i avdeling for politifag i Politidirektoratet mandag 6. august. Han kommer fra stillingen som leder for Nasjonalt ID-senter.
  - Som seksjonssjef vil jeg få en unik mulighet til å bygge opp og utvikle en helt ny seksjon, og ha innvirkning på fremtidig organisering og faglig utvikling av ID-området, sier Arne Isak Tveitan.

 • Geir og Unn Kristin
  Politiets medlemsorganisasjoner i Parat har avgitt felles høringssvar til Lystad rapporten. Fra venstre: Geir Krogh, NPL og Unn Krisitin Olsen, Parat politiet. (Foto: Vetle Daler, Parat).

  Norges Politilederlag og Parat politiet har i fellesskap avgitt høringssvar til Rapport om politiets kapasitet- og kompetansebehov de nærmeste 10 årene (Lystad rapporten). Et svært viktig og nødvendig arbeid for utviklingen av politiet.

 • Forbundsledere på paneldebatt på LOU2 på Politihøgskolen. Fra venstre Sigve Bolstad (PF), Geir Krogh (NPL og Sverre Bromander (PJ) og Rune Glomseth, Politihøgskolen. (Foto: Thomas Jensen)

  - Ledelse kan ikke settes på vent. Lederskap må utvikles i reformaktivitetene, sa forbundsleder Geir Krogh til PHS studentene tirsdag 28. mars. Han var sammen med de andre forbundslederne invitert til miniseminar og debatt for deltagerne på Ledelse- og organisasjonsutvikling II (LOU2).

 • Dialog Særorganutvalget
  Norges Politilederlag stilte med en solid delegasjon i dialogen med Særorganutvalget. Fra venstre: Wenche Bjørngaard, Anne Cathrine Frøstrup (leder av Særorganutvalget), Tore Salvesen og Geir Krogh.

  - Det er fortsatt behov for nasjonale enheter innen en rekke ansvars- og kompetanseområder i politi- og lensmannsetaten. Men det må ryddes i strukturen og Politidirektoratets overordnede styring og koordinering.

 • Prop. 33 L (2016–2017)
  Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

  Regjeringen la i dag frem endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp Nærpolitireformen (prop. 61 LS (2014-2015)). – Det er bra at regelverket tilpasses den praksisen som har utviklet seg i etaten, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Bjørn Hennestad
  - Forandring er ingen hendelse som kan igangsettes på en bestemt dato – det er en prosess, og den må ledes om den skal lykkes, påpekte professor Bjørn Hennestad. Foto: Hilde Andreassen

  Hvorfor mislykkes 70 % av alle «reformer»? Jo, fordi endringene ikke blir ledet. Endringsledelse er ikke noe eget tema i mange endringsprosesser.
  Det fremholdt professor ved BI, Bjørn Hennestad, da han foreleste om endringsledelse under ledersamlingen på Gardermoen.
  Professoren holdt et underholdene foredrag, spekket med eksempler og små filmsnutter, og ofte ble det humret gjenkjennende i salen. For endring – eller forsøk på endring - er noe politiledere har erfaring med.

 • Lillian Borge Bersaas
  Lillian Borge Bersaas er leder av NPL's utvalg for sivil rettspleie.

  Norges Politilederlag ønsker mer enhetlig organisering av den sivile rettspleien. Et eget utvalg har vurdert ulike modeller for organisering og kommet frem til noen anbefalinger for det arbeidet som nå skal gjøres i politidistriktene. - Hensikten med anbefalingene er å bidra til en mest mulig enhetlig organisering av den sivile rettspleien, sier utvalgsleder Lillian Borge Bersaas, til daglig Namsfogd i Bergen.

 • Faximile fra DN 30.6.16
  Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde,  tar et oppgjør med professor Stig O. Johannessen

  - Politiet har bruk for kjølig, ekstern analyse, ikke dystopisk polemikk, skriver kommentator Eva Grinde i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Bagrunnen er en kronikk av professor Stig. O Johannensen i Dagbladet 13. juni

 • Erik Hasle, direktør i PIS (Foto Anne L. Buvik)
  PIT skal være en profesjonell, total leverandør av IKT-tjenester i politiet. Det skal være sluttbrukerfokus i alt vi gjør. Mange har gjort en storartet jobb, og jeg ser frem til å få tilført mange dyktige medarbeidere og stor kompetanse, sier direktør Erik Hasle.

  Uten IKT, intet fungerende politi. Flere titalls medarbeidere er på vei inn i PIT, og HSO mottaksprosjektet er i full gang. Erik Hasle og prosjektleder for HSO Mottaksprosjektet, Jan Erik Kulsvehagen, har ryddet timeplanen for å gi oss en rask oppdatering av fremdriften, og samtidig dele noen tanker, forhåpninger og vyer. I løpet av februar begynte opplæringen for første pulje, bestående av medarbeidere fra Innlandet politidistrikt og PFT Samband.

 • Illustrasjonsbilde pass
  Mottak og behandling av søknad om pass er i dag tillagt politiet. I forbindelse med Nærpolitireformen endres også organiseringen av disse oppgavene.

  Flere av medlemmene i Norges Politilederlag tar nå til orde for at politimestrene går for langt i å sentralisere passtjenestene. - Politiledere er bekymret for at publikum må bære kostnadene for mer kostnadseffektivt politi, hevder forbundsleder Geir Krogh.

 • Arne Vidar HAnsen
  Arne Vidar Hansen, politistasjonssjef ved Bergen Nord politistasjon

  - Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø realiseres når politiets virksomhet er innrettet - og arbeidet organisert på en slik måte - at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt dette rent praktisk lar seg gjennomføre, hevder Arne Vidar Hansen i dette leserinnlegget.

 • Norges Politilederlag har i dag oversendt høringssvar til Politidirektoratet til forslaget om Nasjonale rolledefinisjoner med kompetansekrav for etterforskningsfeltet. Det har vært stort engasjement blant medlemmene og vi har forsøkt å innarbeide innspillene i svaret. Dokumentet er et viktig tiltak i etterforskningsløftet og et bidrag som på sikt vil heve både kvaliteten og attraktiviteten innen etterforskningsfeltet, sier forbundsleder Geir Krogh. 

 • Stortinget 24. oktober
  Leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud og forbundslder Geir Krogh under høringen i Stortingets justiskomité 24. oktober.

   - Statsbudsjettet for politiet må styrkes med minst 300 mill. kroner for å sikre nødvendige midler til drift. Dette hevdet forbundsleder Geir Krogh da møtte i den åpne høringen onsdag 24. oktober sammen med leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud.  

 • Adv. Harald Pedersen
  Adv. Harald Pedersen fra arbeidsrettsadvokatene

  Av Advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene

  Varsling i betydningen av at man forsøker å si i fra om noe som er farlig, uten at man blir tatt på alvor og/eller at det får konsekvenser for den som sier i fra, er ikke noe nytt fenomen i vår historie.

 • Helge Clem (foto: Anne L Buvik)
  Helge Clem har vært direktør for politiets fellestjenester (PFT) i knappe to år.

  Helge Clem (57) ble tilsatt som direktør for PFT for ganske nøyaktig to år siden. REAL-prosjektet, en av spydspissene i nærpolitireformen, er godt i gang. Går det som han håper, vil effekten bli frigjorte midler, og, som det har vært sagt noen ganger, mer politi for pengene.

 • Daniel Fyndingsrud
  Rådgiver i YS Stat, Daniel Fundingsrud gjennomgår den nye statsansatteloven på regionsamlingene i høst.

  YS Stat gjennomfører denne høsten regionale samlinger med opplæring i bl.a. den nye loven om statens ansatte (tidligere tjenestemannsloven). - Selv om vi måtte gi fra oss noe, er statsansatteloven fortsatt arbeidstakernes lov, sa YS Stat leder Pål N Arnesen på regionsamlingen på Ullevaal stadion 9. Oktober. Her er en kort gjennomgang vi har sakset fra skl.no.

 • Geir Krogh
  Geir Krogh, forbundsleder i Norges Politilederlag i Parat

  Parat24: Statsadvokaten i Oslo kritiserer Øst politidistrikt etter omorganisering i en tilsynsrapport. Her kommer det frem at svært mange saker blir liggende uten å bli etterforsket. Norges Politilederlag i Parat støtter statsadvokatens analyse.