Nærpolitireformen

 • Geir og Jan Tore Sanner
  Forbundsleder i Norges Politilederlag Geir Krogh i samtale med statsråd Jan Tore Sanner og personaldirektør Gisle Norheim etter paneldebatten på Ys Stat konferansen 2017.

  Norges Politilederlag tar i bruk moderne teknologi og erstatter papirutgaven av Politilederen med et elektronisk Nyhetsbrev. I den første lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh både budsjett, reform og fagforeningstilhørighet.

 • Frøstrup_Amundsen
  Leder av særorganutvalget Anne Cathrine Frøstrup overleverte rapporten fra utvalget til justisminister Per-Willy Amundsen torsdag 18. mai. NPL har nå avgitt høringssvar til rapporten. (Foto: NPL)

  Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til rapporten fra Særorganutvalget - NOU 2017:11. - Vi mener det fortsatt er behov for nasjonale enheter, men tiden er moden for å avvikle UP. Samtidig bør vi vente med å gjennomføre flere omfattende strukturendringer til reformen i politidistriktene har virket en tid, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Førstestatsadvokat Terje Nybøe- Diagnosen om at politiet sviktet totalt 22. juli 2011 er for bastant, skriver førsteadvokat Terje Nybøe. Han advarer mot å bruke en ekstrem situasjon som grunnlag for en gjennomgripende endring av norsk politi.

 • Arild Bakken
  Prosjektleder for Politiarbeid på stedet, Arild Bakken, har et sterkt ønske om å kunne kjøpe inn smarttelefoner til alle operative mannskaper.

  - Det er ikke budsjettert for innkjøp av smarttelefoner til alle de operative mannskapene nå. Vi må derfor nøye oss med mp3 spillere en del steder når «Politiarbeid på stedet» skal implementeres, sier prosjektleder Arild Bakken.

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh advarer Stortinget mot innblanding i gjennomføringen av politireformen. (Foto: Anne L Buvik)

  Senterpartiet har fremmet et forslag til Stortinget om at alle lensmannskontor skal oppbemannes med en stedlig lensmann. Leder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, advarer Stortinget og sier en slik løsning vil redusere politiets handlekraft og kvalitet.

 • Politimster Kirsten Lindberg mfl.
  Politimester Kirsten Lindberg er først ute med med rekruttering av lederstillingene i politireformen. Her avbildet på NPL's lederseminar i februar sammen med prosjektleder Arne Sundvoll og lokallagsleder Asbjørn Skåland.

  Agder politidistrikt har kommet så langt i den interne organiseringen at politidistriktet nå har lyst ut ledige lederstillinger i staber og funksjonelle driftsenheter. Politimester Kirsten Lindberg er først ute med å rekruttere de funksjonelle driftsenhetslederne.

 • Anders Anundsen
  - Samarbeidet med NPL har vært svært konstruktivt, med løsningsorienterte innspill som har gjort reformen bedre, sa justisminister Anders Anundsen.

  - Det er krevende å være leder i politiet. Men det er også viktig å ha fokus på mulighetene. Og aldri har det vært flere muligheter enn nå, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på ledersamlingen i NPL.

 • Illustrasjon
  I rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) framgår det at åtte av ti politifolk er «helt uenig» eller «litt uenig» i at reformen gir et bedre polititilbud.

  Nærpolitireformen har ikke gitt folk et bedre tilbud, mener norske politiansatte. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vurderer å gjøre «endringer og justeringer» etter den massive kritikken politiet selv retter mot nærpolitireformen.

 • Aasen-Svensrud, Vågslid, Salvesen og Krogh
  Leder og nestleder i NPL sammen med to av tre representanter i Ap's justisfraksjon. F.v. Tore Salvesen, Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid og Geir Krogh. Foto: Vetle Daler

  Politireform, kompetanse og langtidsplaner var blant temaene da Norges politilederlag i Parat møtte Arbeiderpartiets justispolitikere på Stortinget torsdag.

 • Odd Reidar Humlegård
  Politidirektør Odd Reidar Humlegård offentliggjorde i dag beslutningen av ny lokal struktur i politiet. (Foto: Politidirektoratet)

  - Det vi er med på i dag er en historisk begivenhet, som ikke har skjedd før og heller ikke kommer til å skje igjen, sa politidirektøren da han orienterte fagorganisasjonene om ny lokal struktur i dag tidlig. – Vi er glade for at det tas en beslutning, men ser at det kan være ulike meninger om resultatet, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Politilederen nr 5 2016
  Politilederen nr 5 2016

  Politilederen - Lensmannsbladet nr 5er nå sendt ut. I lederen omtaler forbundsleder Geir Krogh budsjettforslaget for 2017 og politireformen. I tillegg knytter han noen kommentarer til arbeidsmiljø, reform og kulturendringer.

 • Politilederen nr 4 2016
  Politlederen nr.4 2016 kan nå lastes ned.

  Politilederen - Lensmannsbladet nr.4 2016 er nå sendt ut til medlemmene. I lederen tar forbundsleder Geir Krogh opp budsjettsituasjonen,nærpolitireformen og det kommende lønnsoppgjøret.

 • Dialog Særorganutvalget
  Norges Politilederlag stilte med en solid delegasjon i dialogen med Særorganutvalget. Fra venstre: Wenche Bjørngaard, Anne Cathrine Frøstrup (leder av Særorganutvalget), Tore Salvesen og Geir Krogh.

  - Det er fortsatt behov for nasjonale enheter innen en rekke ansvars- og kompetanseområder i politi- og lensmannsetaten. Men det må ryddes i strukturen og Politidirektoratets overordnede styring og koordinering.

 • Hadia Tajik og Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh i dialog med leder av justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) - foto: John Magne Aas

  Onsdag 3. august var vår nye forbundsleder invitert til samtale med nestleder i Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen, Hadia Tajik på Stortinget. Hun ønsket å fortsette det gode samarbeidet med Norges Politilederlag og var spesielt opptatt av status i politireformen.

 • Vivi Lassen, Difi
  Spesialrådgiver Vivi Lassen i Difi er prosjektleder for evalueringen av Nærpolitireformen (Foto: NPL)

  Difi leverte fredag statusrapport 2017 for evaluering av Nærpolitireformen. I hovedsak går reformaktivitetene som planlagt selv om 2017 har vært et krevende år for politiet. Til tross for mye negativ omtale av reformen har tilliten til politiet økt og de ansatte mer positive. De peker imidlertid på at mye gjenstår i reformen.

 • Sørli og Larsson
  5. desember lanserte forskerne Vanja Lundgren Sørli og Paul Larsson boka «Politireformer» på Politihøgskolen i Oslo. (Foto: Politihøgskolen)

  Rett før jul ble boken Politireformer – idealer, realiteter, retorikk og praksis – lansert på Politihøgskolen. Gjennom artikler fra flere bidragsytere settes Nærpolitireformen inn i en større sammenheng. Jeg sitter igjen med et klart inntrykk av at selv om reformen var et nødvendig grep både politisk og administrativt synes den å være basert på et sviktende grunnlag.

 • Prop. 33 L (2016–2017)
  Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

  Regjeringen la i dag frem endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp Nærpolitireformen (prop. 61 LS (2014-2015)). – Det er bra at regelverket tilpasses den praksisen som har utviklet seg i etaten, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Lillian Borge Bersaas
  Lillian Borge Bersaas er leder av NPL's utvalg for sivil rettspleie.

  Norges Politilederlag ønsker mer enhetlig organisering av den sivile rettspleien. Et eget utvalg har vurdert ulike modeller for organisering og kommet frem til noen anbefalinger for det arbeidet som nå skal gjøres i politidistriktene. - Hensikten med anbefalingene er å bidra til en mest mulig enhetlig organisering av den sivile rettspleien, sier utvalgsleder Lillian Borge Bersaas, til daglig Namsfogd i Bergen.

 • Kjetil Ravlo
  Kjetil Ravlo er politioverbetjent og til daglig etterforskningsleder og funksjonsleder for driftsenhet Midt i Nord-Trøndelag

  - Vi må ikke underslå at endring skaper usikkerhet, men det er ikke den eneste forklaringen på hvorfor det er manglende tillit og motstand mot politireformen, skriver politioverbetjent Kjetil Ravlo i denne kronikken. Han etterlyser erkjennelsen av at politiet vil miste noe når tjenestesteder forsvinner og at et godt og nært politi ikke handler om patruljer alene.

 • Helge Renå og Jonny Nauste
  Forsker Helge Renå fra UIB skal forske på Nærpolitireformen. De ansatte i etaten vil om kort tid få mulighet til å svare på å svare på hans spørreundersøkelse. Foto: NPL

  Utfordringen med tidligere evalueringer av offentlige reformer er at det ikke er gjennomført tilfredsstillende målinger av hvordan situasjonen var før reformen, såkalte nullmålinger. – Det haster derfor med å gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle ansatte i politi- og lensmannsetaten, forklarte forsker Helge Renå da han besøkte forbundskontoret i slutten av april.