Nærpolitireformen

 • Gier Johan Solem, politistasjonssjef i Follo
  Politistasjonssjef i Follo, Geir Johan Solem, mener mellomlederne er svært sentral i gjennomføringen av politireformen (Foto: Erik Thallaug)

  Politistasjonssjef i Follo, Geir Solem, har nettopp avsluttet et mastergradsstudie ved Høgskolen i Østfold. Som tema for den avsluttende masteroppgaven valgte han mellomlederrollen. Tittelen «Mellomledere i politireformen – translatører mellom idé og praksis» er svært relevant for den tiden politi- og lensmannsetaten nå er i.

 • Erik Henna Haugen
  Politiarbeid på stedet (PPS) er mye mer enn en iPad, hevder prosjektleder Erik Henna Haugen i Rogaland politidistrikt

  Pilotprosjektet «Politiarbeid på stedet» ble gjennomført på tre steder i løpet av 2014. Nå er sluttrapporten skrevet, og prosjektet skal utvides i 2015. Hva er erfaringen, og hvordan har det gått? Vi har snakket med noen nøkkelpersoner i pilotprosjektet, og konklusjonen er klar: Dette dreier seg om mye, mye mer enn å skrive rapporter på iPad! Samhandling og virksomhetsutvikling er noen av stikkordene.

 • Paneldebatten 2016
  Deltakere i årets paneldebatt: Fra venstre Håkon Skulstad, Jon Steven Hasseldal, Nina Sandberg, Ellen Solbrække og John-Erik Vika.

  Hva forventer politikerne i distriktet av Nærpolitireformen? Det var tema for paneldebatten på ledersamlingen 2016, hvor tre ordførere i randkommuner møtte prosjektleder Håkon Skulstad og politimester i Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal.

 • Ole Gustav Årnes
  Tidligere lensmann Ole Gustav Årnes følger fortsatt med på utviklingen av politiet. (Foto: Helgelendingen)

  Pensjonert lensmann på Sandessjøen, Ole Gustav Årnes er fortsatt opptatt av politi- og lensmannsetaten. Han har sendt oss dette leserinnlegget.

  Som gammel politimann og pensjonert lensmann fra Sandnessjøen (og pensjonistmedlem av NPL) følger jeg med det som skjer med min gamle etat.

 • Tom Karp og Cathrine Filsad
  Tom Karp og Cathrine Filstad forsker på politiledelse og reform.

  En ny politidirektør må forhindre at nærpolitireformen blir enda et offentlig prosjekt som ikke leverer som forutsatt.

 • Svein Olav Grini
  Fungerende leder i Telemark, Svein Olav Grini, er entusiastisk med tanke på utbyttet av reformen (nov 2016).

  Fem politidistrikter i Telemark ble til ett i forrige reform. Nå forsvinner Telemark politidistrikt helt, det er formelt sett blitt en del av Sør-Øst, selv om det vil ta noe tid før sammenslåingen er gjennomført. Hvordan ser fungerende leder i «gamle» Telemark, Svein Olav Grini, på prosessen og fremtiden i det fylket som kalles «et Norge i miniatyr»?

 • Enighet om regjeringsplattorm
  Den nye blågrønne regjeringsplattformen inneholder flere nye signaler for politiet (Faksimile fra hoyre.no).

  Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble i går enige om en plattform for en ny regjering. Dokumentet på vel 80 sider inneholder få overraskelser i justispolitikken, men likevel er det noen signaler det er verdt å merke seg. Den nye regjeringen vil prioritere politidistriktene fremfor POD, utrede plassering av PHS utenfor Oslo sentrum og utrede fordeler og ulemper med å skille politi- og påtalemyndighet.

 • Marit Ellingsen
  Marit Ellingsen har hatt kornetten som sin faste følgesvenn siden ungdomstiden. Den gir muligheter for avspenning – og utblåsning! Tro om det blir nye toner i NPL?

  For nyvalgt leder i Norges Politilederlag, Marit Ellingsen (51), har kornetten alltid vært en viktig følgesvenn. Den har gitt muligheter for avkobling – og utblåsning! Og selv om det nå bli pendling til Oslo, har Marit ingen planer om å slutte å spille i korps. For den målrettede rogalendingen har et imponerende aktivitetsnivå og en stor gjennomføringsevne.

 • Ingmar Farstad og Marit Fostervold
  Ingmar Farstad og Marit Fostervold er i dag utnevnt som visepolitimestere i henholdsvis Møre og Romsdal og Trøndelag

  Kongen i statsråd har i dag utnevnt nye visepolitimestrene i en åremålsperiode på seks år. I den nye politidistriktsstrukturen blir visepolitimesteren en tydeligere og mer reell toppleder, med nærmere definering stedfortreder for politimesteren og med støttefunksjon som hovedoppgave, uttaler justis- og beredskapsminister Anundsen (Frp) på regjeringen.no.

 • Håkon Skulstad
  Vi skal være i mål om ett år fra nå, sier prosjektleder Håkon Skulstad

  Omstilling var eget tema i siste nummer av Politilederen - Lensmannsbladet. Der hevdet prosjektleder Håkon Skulstad at omstillingen vil pågå i hele 2017.

 • John Kasper Hermansen
  Prosessen i Råde, Rygge og Våler gikk utmerket. John Kasper Hermansen ser lyst på nye utfordringer som venter.

  John Kasper Hermansen, stasjonssjef ved Moss politistasjon og for tiden også fungerende lensmann på Vansjø, var den av de tre lensmennene som tok lengst tid på å venne seg til tanken på at tre lensmannskontor skulle bli ett.

 • Gunnar Orskaug
  Gunnar Orskaug er nestleder i NPL Oslo

  Leserinnlegg fra Gunnar Orskaug, NPL Oslo:

  Den 13.2.17 ble det publisert en artikkel på NPL nettsiden hvor det ble referert til at flere i etaten var bekymret for konsekvensene ved sentralisering av passforvaltningen de nye politidistriktene. Jeg mener det er behov for en mer nyansert fremstilling av passtjenesten.

 • Tor-Geir Myhrer
  Professor Tor-Geir Myhrer er en anerkjent og aktiv forkser ved Politihøgskolen. Her fra en debatt i NRK høsten 2015. (Foto: NPL)

  Pressemelding/NTB: Stadig flere politipatruljer gjennomfører etterforskning på stedet ved å sikre bevis og gjennomføre lydavhør der og da. Metoden kalles "politiarbeid på stedet". 27 erfarne etterforskere har drøftet hvilke fordeler og ulemper dette har for kvaliteten på etterforskningen.

 • Plan for endringsledelse
  På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Politidirektoratet utarbeidet en helhetlig plan for endringsledelse for gjennomføring av nærpolitireformen.

  I forbindelse med gjennomføringen av Nærpolitireformen har Politidirektoratet utarbeidet en plan for endringsledelse. Planen identifiserer fem hovedgrep for å bidra å nå målene med reformen.
  - Informasjon, samarbeid og god planlegging er nødvendig for å lykkes med større endrings – og utviklingsprosesser, sier HR-direktør Karin Aslaksen.

 • Erik Eriksen og namsfogdene
  Prosjektleder Erik Eriksen besøkte NPL Oslo tirsdag 4. mai. Han fikk en god dialog med namsfogdene Camilla Lein Damslett i Asker og Bærum og Aleksander Dey i Oslo.

  Lokallagsleder Knut Kværner samlet medlemmer fra namsfogdene i Oslo og Asker og Bærum til et informasjons- og samarbeidsmøte med prosjektleder Erik Eriksen i PNP Oslo politidistrikt. Hensikten var å få en status i nærpolitireformen i Oslo og en dialog om fremtidig organisering av den sivile rettspleie.

 • Marit Ellingsen
  God ledelse og involvering er avgjørende for å lykkes sier forbundsleder Marit Ellingsen. Hun kommenterer funnene i underveisevalueringen av nærpolitireformen. (Foto: Trygve Bergsland)

  Difi har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluert politiets arbeid med nærpolitireformen i 2018. Arbeidet med kvalitet er kommet et stykke på vei, men mye gjenstår. Samtidig øker restansene, saksbehandlingstiden går opp – mens tilliten til politiet synker.

 • Geir Krogh
  Leder for Norges Politilederlag Geir Krogh er fornøyd med at stortingsvedtaket om stedlige lensmann på alle tjenestesteder ikke blir vedtatt.

  I mars gikk leder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, ut og advarte Stortinget mot å støtte Senterpartiets forslag om at alle lensmannskontor skal oppbemannes med en stedlig lensmann. I dag ble det klart at Stortinget avviser forslaget fra Senterpartiet. Les mer på Parat24.

 • Helge Renå, UIB
  Helge Renå, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitet i Bergen orienterte om nullpunktmålingen for medlemmene i NPL Vest, 24. november 2016.

  Mange ansatte og ledere i politiet har liten tro på at Nærpolitireformen vil gi positive konsekvenser. Dette viser en undersøkelse utført av Helge Renå ved Universitet i Bergen. – Norges Politilederlag er overrasket over funnene. Dette er svært nyttig kunnskap nå i omstillingsfasen, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Forbundsleder Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh støtter opprettelse av politikontakter, men mener fristen for gjennomføring er alt for kort.

  Nærpolitireformen begynner å ta form og mange kommuner vil i løpet av året miste sin lokale lensmann. For å bøte på dette har politidirektøren besluttet etablering av politikontakter i alle kommuner innen 15. juni. - Det er nødvendig med politikontakter, men dette er alt for tidlig. Vi risikerer å få en dårlig start for denne viktige funksjonen, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Ordfører Ingrid Aune
  Ordfører Ingrid Aune (Ap) i Malvik fastslår at opprettelse av politikontakter i kommunen så langt har vært en suksess.

  Politiet reformeres og endringene treffer nå de ansatte for alvor. Mange reagerer med motstand. Begrepet «Culture eats strategy for breakfast» (Peter Drucker) minner oss om hva som kan skje. Er det mulig å endre kulturen i politi- og lensmannsetaten? Og hva må i så fall til?