Politiledelse

 • POD er i løpende dialog med justisdepartementet, både om måltall og progresjon, sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for Grense- og utlendingseksjonen

  - 9000 utsendelser i 2017 er et høyt og krevende måltall, og vi er i dialog med departementet om det. Vi har også jevnlig dialog med politidistriktene om dette temaet. Vi så allerede i fjor at vi slet med å oppfylle det høye måltallet, men oppnådde likevel det høyeste antall returer fra Norge noensinne, etter en formidabel innsats fra politiets side.

  Dette sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for Grense- og utlendingseksjonen i Politidirektoratet til «Politilederen».

 • Einar og Geir
  Geir Krogh, leder av NPL og Einar Foldesøy Kaldhol, leder av Parat politiet er fornøyd med styrkingen av driftsbudsjettene i politiet. (Foto John Magne Aas)

  Politidirektøren omprioriterer 100 millioner ekstra til politidistriktene i budsjettet for 2019. - Dette er positivt. Vi har gjentatte ganger påpekt at det det er for lite penger til drift i politidistriktene. Samtidig er vi er usikre på konsekvensene av omprioriteringen, sier lederne for Norges Politilederlag i Parat og Parat Politiet. 

 • Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh advarer Stortinget mot innblanding i gjennomføringen av politireformen. (Foto: Anne L Buvik)

  Senterpartiet har fremmet et forslag til Stortinget om at alle lensmannskontor skal oppbemannes med en stedlig lensmann. Leder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, advarer Stortinget og sier en slik løsning vil redusere politiets handlekraft og kvalitet.

 • Geir Solem
  Leder av Pst i Øst, Geir Solem, var opptatt av myndiggjøring av de ansatte.

  Politilederkonferansen 2018: Tre politiledere hadde fått i oppdrag å presentere sitt syn på begrepet nevnt i tittelen – på maks ti minutter.

 • Professor Åge Johnsen konstaterer at begrepet «målstyring» ofte blir feil brukt.

  - Å sette et konkret tall for antall utsendelser, er ikke målstyring. Det er politisk detaljstyring, noe som er politikernes privilegium, selv om det ikke alltid er populært.

  Det fastslår professor i offentlig politikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Åge Johnsen. Hans forskningsfelt er offentlig politikk og administrasjon og effektivitet, særlig byråkrati og forvaltningsreformer, strategisk planlegging, mål- og resultatstyring, kontroll og forvaltningsrevisjon, og evaluering i offentlig sektor.

 • Yngve Myrvoll
  Yngve Myrvoll leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

  - Vi behøver tid om vi skal lykkes med en omstilling fra reaktivt til forebyggende arbeid. For oss handler det i første rekke om å få en skikkelig grunnmur på plass, hevder politiinspektør Yngve Myrvoll. Han leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.

 • Faksimile Aftenposten
  Forbundslederens debattinnlegg i Aftenposten 18. juli

  Et bredt flertall på Stortinget vedtok Nærpolitireformen, med høye ambisjoner og mange kryssende hensyn.
  Bakteppet er blant annet en svært kritisk Gjørv-rapport, som peker på politiets manglende evne til å takle kritiske hendelser. Nå, midt i gjennomføringen, begynner det i mange politidistrikt å røyne på. 

 • Jan Bøhler
  Stortingsrepresentant fra Oslo, Jan Bøhler, har opparbeidet seg stor kunnskap om Oslos underverden.

  - Vi trenger en sterkere innsats mot gjengkriminalitet. Oslopolitiet har helt spesielle utfordringer og må settes i stand til å jobbe strategisk og langsiktig for å bekjempe de kriminelle gjengmiljøene, sa stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) da han torsdag besøkte Næringslivets sikkerhetsråd.

 • Sørli og Larsson
  5. desember lanserte forskerne Vanja Lundgren Sørli og Paul Larsson boka «Politireformer» på Politihøgskolen i Oslo. (Foto: Politihøgskolen)

  Rett før jul ble boken Politireformer – idealer, realiteter, retorikk og praksis – lansert på Politihøgskolen. Gjennom artikler fra flere bidragsytere settes Nærpolitireformen inn i en større sammenheng. Jeg sitter igjen med et klart inntrykk av at selv om reformen var et nødvendig grep både politisk og administrativt synes den å være basert på et sviktende grunnlag.

 • Cathrine Filstad
  Cathrine Filstad, professor handelshøyskolen bi/politihøgskolen/universitetet, forsker på politiledelse sammen med Tom Karp og Rune Glomseth. Her under deltagelse i paneldebatt om fremtidens politiledere på ledersamlingen 2017.

  - Diagnosen politiledere har fått er mer hemmende enn fremmende for deres lederskap. Vi finner også at det heller er systemet og den etablerte kulturen med politisk styring og detaljstyring fra POD som er utfordringer for politiledelse og politikultur, skriver artikkelforfatterne i denne kronikken.

 • Rune Glomseth
  Rune Glomseth er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen.

  Spørsmålet om noen er født som ledere eller om ledelse er noe man kan lære og utvikle, har opptatt mange. Det handler om arv eller miljø. Spørsmålet diskuteres uansett samfunnssektor, og det har opptatt meg i mange år.

 • Jan Erik Haugland er styremedlem i NPL Øst og vil engasjere politilederne i et etikkdebatt omkring problemstillingen med hyppige kontroller og høye måltall.

  Styremedlem i NPL Øst og seksjonsleder Jan Erik Haugland i Plan- og beredskapsavdelingen i politidistriktet ønsker større fokus på etikk og holdninger i forbindelse med kontroll og utsendelse av utlendinger.

 • Å lede omstilling er litt som å padle kajakk, mener stasjonssjef Odd Tveit Jørgensen

  Stavanger var ett av tre steder som deltok i pilotprosjektet Politiarbeid på stedet (PPS). Etter drøyt tre år kan man konstatere at det også gav nyttig erfaring i forhold til kulturendring og omstilling, en erfaring man drar med seg videre inn i arbeidet ned Nærpolitireformen.

 • Geir Krogh, forbundsleder
  Forbundsleder Geir Krogh er opptatt av handlingsrom for ledelse.

  Valgkampen 2017 nærmer seg slutten. Politiet er i fokus og Nærpolitireformen har vært tema i mange debatter, med ulike fortegn. Noen politikere uttaler seg som om reformen allerede er gjennomført og gir den skylden for dårlige polititjenester og lang responstid.

 • Geir åpning
  Fra videoen under åpningen av jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025».

  Kompetansebehovet i politi- og lensmannsetaten er høyt på agendaen. Politidirektoratet har nettopp overlevert en rapport om fremtidens kapasitets- og kompetansebehov. Kompetanse var også det gjennomgående temaet på jubileumskonferansen «Politiledelse mot 2025» 7. februar.

 • Forbundsleder Geir Krogh
  Forbundsleder Geir Krogh (Foto: John Magne Aas)

  Vi har i dag sendt et nytt nyhetsbrev - nr 5 2017. Denne gangen har vi intervjuet ledere i Stortingets justiskomité og nybakt lokallagsleder i Nordland. Fokuset er ledelse i endring og spesielt hvilke utfordringer fremtiden vil bringe. God lesning. 

 • Humlegård_!
  Si det igjen og igjen. Ledere må være med på fortelle historien om endring, hvor vi står og hvor vi skal, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård under NPL’s ledersamling på Gardermoen 11. mai 2017.

  Politidirektør Odd Reidar Humlegård var første innleder på den årvisse ledersamlingen 11. og 12. mai i Norges Politilederlag (NPL). Han understreket den store betydningen det partssammensatte arbeidet har, spesielt nå i reformen. - Profesjonelle fagforeninger er en fornøyelse for arbeidsgiver, sa han.

 • Guro og Lene
  Norges Politilederlag feiret 125 år 7. februar ved å arrangere konferanse «Politiledelse mot 2025». Stortingspolitikerne Guro Angell Gimle (H, til venstre) og Lene Vågslid (Ap) deltok i paneldebatten om fremtidens kompetansebehov og detaljstyringen av politiet.

  7. februar feiret Norges Politilederlag sine 125 år. Det ble en feiring med fremtidsrettet perspektiv, uten at man på noen måte glemte å kaste et blikk over skuldra og ta med seg det beste av fortiden videre.

 • Stig og Geir
  Leder av Skolelederforbundet, Stig Johannessen og leder av Norges Politilederlag, Geir Krogh, under «På Tvers» konferansen 2018. (Foto: Anne L. Buvik)

  Det har aldri vært satset mer i politiet på forebyggende som nå. Faget «kriminalitetsforebyggende» er løftet frem i Nærpolitireformen og skal være politiets primærstrategi. I alle politimesterens ledergrupper er faget representert i form av en firestjerners politiinspektør med fagansvar for hele politidistriktet. Men settes det av nok ressurser og klarer de lokale politilederne å prioritere forebyggende godt i kampen om ressursene?

 • Tore Salvesen
  Nestleder Tore Salvesen har hat ansvaret for utarbeidelse av høringssvar til Påtaleanalysen

  Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til Påtalanalysen «En påtalemyndighet for fremtiden». Vi støtter mange av tiltakene for bedre kvalitet og kapasitet i påtalemyndigheten, men mener det må bli en bedre avklaring mellom rollen som påtalefaglig og politifaglig etterforskingsleder.
  Takk til nestleder Tore Salvesen for godt arbeid med høringssvaret.