Politiledere

 • Siw Thokle - Politihøgskolen
  Siw H. Thokle, leder avdeling for etter- og videreutdanning ved PHS, oppfordret til å gi andre lederansvar.

  Ledersamlingen 2016 ble avrundet av tre politiledere som fortalte om sitt lederskap. Selv om temaene var forskjellige, så var budskapet felles: Gjør ting ordentlig.

 • Laila Totland Langstrand er politioverbetjent ved Ullensaker lensmannskontor og for tiden prosjektleder for Politiarbeid på stedet i Øst politidistrikt.

  I denne spalten får sentrale politiledere ni spørsmål om sin lederhverdag, og får anledning til å dele tanker og synspunkter. Denne gangen er turen kommet til Laila Totland Langstrand, politioverbetjent ved Ullensaker lensmannskontor.

 • Lene Vågsli
  Leder for Stortingets justiskomite, Lene Vågslid. Foto: Bernt Sønvisen

  Parat24: – Stortinget vedtar mandag et justisbudsjett som vil svekke rettssikkerheten, mener justiskomiteens leder Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet. Hun får støtte fra Geir Krogh i Norges Politilederlag i Parat, som frykter redusert politiaktivitet.

 • Politimster Kirsten Lindberg mfl.
  Politimester Kirsten Lindberg er først ute med med rekruttering av lederstillingene i politireformen. Her avbildet på NPL's lederseminar i februar sammen med prosjektleder Arne Sundvoll og lokallagsleder Asbjørn Skåland.

  Agder politidistrikt har kommet så langt i den interne organiseringen at politidistriktet nå har lyst ut ledige lederstillinger i staber og funksjonelle driftsenheter. Politimester Kirsten Lindberg er først ute med å rekruttere de funksjonelle driftsenhetslederne.

 • Anders Anundsen
  - Samarbeidet med NPL har vært svært konstruktivt, med løsningsorienterte innspill som har gjort reformen bedre, sa justisminister Anders Anundsen.

  - Det er krevende å være leder i politiet. Men det er også viktig å ha fokus på mulighetene. Og aldri har det vært flere muligheter enn nå, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på ledersamlingen i NPL.

 • Knut Morten Johansen
  Statssekretær Knut Morten Johansen ble fort en omsvermet mann.

  I dag og i morgen er ca. 100 deltaker samlet på Norges Politilederlags lederkonferanse på Gardermoen. Konferansen ble innledet i ettermiddag med hilsninger fra ulike samarbeidspartnere.

 • Bistandsinstruksen
  Rapporten og forslaget til bistandsinstruks ble overlevert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 30. september. Foto: Marita I. Wangberg, FD

  Norges Politielderlag har avgitt høring til rapport fra arbeidsgruppen for utarbeidelse av forslag til ny bistandsinstruks. Det er mye bra i forslaget til ny bistandsinstruks, men vi er klart imot at Forsvaret skal kunne iverksette maritime kontraterroroperasjoner uten bistandsanmodning fra politiet. Her er vårt høringssvar:

 • Budsjettforliket 2017
  Faximile fra Aftenposten 5.12.16 – Foto: Vegard Wivestad Grøtt/ NTB scanpix

  Etter harde forhandlinger ble regjeringen, Krf og Venstre lørdag 3. desember enige om statsbudsjettet 2017. – Vi er glade for at det ble enighet, men budsjettforliket innebærer i realiteten en reduksjon av de frie driftsmidlene til politidistriktene, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Odd Reidar Humlegård
  Politidirektør Odd Reidar Humlegård offentliggjorde i dag beslutningen av ny lokal struktur i politiet. (Foto: Politidirektoratet)

  - Det vi er med på i dag er en historisk begivenhet, som ikke har skjedd før og heller ikke kommer til å skje igjen, sa politidirektøren da han orienterte fagorganisasjonene om ny lokal struktur i dag tidlig. – Vi er glade for at det tas en beslutning, men ser at det kan være ulike meninger om resultatet, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Hva er politi
  Med sin siste bok oppsummerer Liv Finstad et langt liv med forskning på politiet.

  Skal du lese en fagbok i jula er mitt tips Liv Finstads nyeste bok, "Hva er Politi". Hun oppsummer en lang periode med forskning på politiet og gir etter mitt syn viktige perspektiver og refleksjoner over politiets utvikling som samfunnsinstitusjon. Spesielt tankevekkende er kapittelet om politiets stopp og sjekk på mistanke praksis.


 • Tom Karp er en hyppig brukt foredragsholder for politiledere. Her under NPL's ledersamling på Gardermoen i mai,

  Tom Karp utga i 2016 en bok om selvledelse. "Til meg selv" handler om hva du sier til deg selv og hva du gjør med det du sier. Rune Glomseth på Politihøgskolen har lest boken og anmelder den her.

 • Gina Rolfsen Røvik
  Gina Rolfsen Røvik er en av pionerene blant kvinnelige politiledere.

  I år er det 30 år siden Gina Rolfsen Røvik for første gang gikk inn i en rolle som politileder, da hun ble konstituert lensmann i Lebesby i Kjøllefjord i Finnmark. Året etter ble hun Norges andre kvinnelige lensmann da hun fikk stillingen permanent. Etter en lang karriere med en rekke lederjobber brenner hun fortsatt for lederutvikling, spesielt for kvinner i lederroller. Og for et godt arbeidsmiljø.

 • Lena Reif
  Lena Reif har nettopp startet i stillingen som leder av Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt. Hun kom fra stillingen som seksjonssjef for Etterforskning og forebygging i Politidirektoratet. Hun ble presentert i min lederhverdag i april

  Lena Reif var Norges representant i lederutviklingsprogrammet "International Action Learning Group" i regi av "Pearls in policing". Vi har bedt henne dele sine erfaringer med Politilederen.

 • Bjørn Hennestad
  - Forandring er ingen hendelse som kan igangsettes på en bestemt dato – det er en prosess, og den må ledes om den skal lykkes, påpekte professor Bjørn Hennestad. Foto: Hilde Andreassen

  Hvorfor mislykkes 70 % av alle «reformer»? Jo, fordi endringene ikke blir ledet. Endringsledelse er ikke noe eget tema i mange endringsprosesser.
  Det fremholdt professor ved BI, Bjørn Hennestad, da han foreleste om endringsledelse under ledersamlingen på Gardermoen.
  Professoren holdt et underholdene foredrag, spekket med eksempler og små filmsnutter, og ofte ble det humret gjenkjennende i salen. For endring – eller forsøk på endring - er noe politiledere har erfaring med.

 • Cathrine Filstad
  Cathrine Filstad, professor handelshøyskolen bi/politihøgskolen/universitetet, forsker på politiledelse sammen med Tom Karp og Rune Glomseth. Her under deltagelse i paneldebatt om fremtidens politiledere på ledersamlingen 2017.

  - Diagnosen politiledere har fått er mer hemmende enn fremmende for deres lederskap. Vi finner også at det heller er systemet og den etablerte kulturen med politisk styring og detaljstyring fra POD som er utfordringer for politiledelse og politikultur, skriver artikkelforfatterne i denne kronikken.

 • Faximile fra DN 30.6.16
  Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde,  tar et oppgjør med professor Stig O. Johannessen

  - Politiet har bruk for kjølig, ekstern analyse, ikke dystopisk polemikk, skriver kommentator Eva Grinde i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Bagrunnen er en kronikk av professor Stig. O Johannensen i Dagbladet 13. juni

 • Geir Krogh, forbundsleder
  Forbundsleder Geir Krogh er opptatt av handlingsrom for ledelse.

  Valgkampen 2017 nærmer seg slutten. Politiet er i fokus og Nærpolitireformen har vært tema i mange debatter, med ulike fortegn. Noen politikere uttaler seg som om reformen allerede er gjennomført og gir den skylden for dårlige polititjenester og lang responstid.

  Av forbundsleder Geir Krogh

  Men reformen er på langt nær ferdig. Mange av oss står nå midt i en svært krevende omstilling. Det vil ta tid før de strukturelle endringene gir synlige resultater. Nå er det nødvendig med tålmodighet og tilstrekkelig rom og tid til å gjennomføre endringene.

  Som en fagforening for ledere i politiet er handlingsrom for utøvelse av ledelse et naturlig fokus. De økonomiske rammene er viktig, men i hverdagen er det andre faktorer som kan være like viktige.

  Bemanningsmål kan hemme kompetanseutviklingen
  En av de viktigste komponentene for utøvelse av gode polititjenester er antall ansatte og rett kompetanse. Norges Politilederlag støtter bemanningsmålet i politiet, men vi ser samtidig at dette hindre rekruttering av ansatte med annen kompetanse. Politihøgskolen utdanner generalister og det er helt nødvendig. Dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer krever imidlertid annen type kompetanse, ikke minst gjelder dette for bekjempelse av kriminalitet på nett.

  Det er på tide å redusere detaljstyringen av bemanningen i politiet og heller utarbeide mer strategiske overordnede kompetanseplaner.

  Politiet trenger derfor flere spesialister. Mange av disse må rekrutteres utenfra, enten det er dataingeniører, økonomer eller analytikere. Dagens regime med øremerkede midler for ansettelse av nyutdannede fra Politihøgskolen etterlater svært liten mulighet for ansettelse av spesialister, verken i politiet eller fra andre steder. Dette må det bli en endring på.
  Det er på tide å redusere detaljstyringen av bemanningen i politiet og heller utarbeide mer strategiske overordnede kompetanseplaner.

  Politiet kan selv skape større handlingsrom
  Politi- og lensmannsetaten vil aldri få nok ressurser. Det vil alltid være nødvendig med et kontinuerlig fokus på effektivisering og fornying. Innovasjon er en underkommunisert og lite anvendt begrep i politiet. Det handler om å tørre å tenke nytt og teste ut nye måter å gjøre ting. Innovasjon kan åpenbart utvide politilederes handlingsrom, men det krever en åpenhet for nytenkning og en kultur hvor det er lov å feile.

  Det er mange eksempler på nyvinninger politiet kunne ha stor nytte av, som av ulike årsaker ikke blir tatt i bruk. Et eksempel på dette er dataprogram for tale til tekst. Teknologien er der og politibetjentene har allerede utstyret i hånden i form av en smarttelefon, men kan ikke bruke dataprogrammet fordi det ikke er gjort tilgjengelig i politinettet. Tenk hvor mye tid betjentene kunne spart hvis et dataprogram skrev ut rapporten mens de kjørte tilbake fra åstedet. Teknologien finnes og potensialet er stort, men det har ikke vært handlingsrom til å prøve det ut i politiet.

  Vi må våge å tenke «utenfor boksen» og søke etter andre måter å gjøre tingene på.

  Fokus på kjerneoppgavene
  En annen mulighet for økt handlingsrom er å se utenfor egen etat. Transportprosjektet i Sør-Øst og Oslo pd er et eksempel på samhandling og oppgavefordeling med andre etater. Kriminalomsorgen har overtatt varetektstransporter og fremstillinger og gitt de lokale politilederne større mulighet til å fokusere på kjerneoppgavene. Det er delte meninger om transportprosjektet er en suksess, og noe av det bunner nok i motstand bl.a. fra de som hadde oppgavene i politiet. Dette må imidlertid ikke hindre oss i å prøve ut nye måter å organisere arbeidet på.

  Transportprosjektet må evalueres grundig før det eventuelt videreføres eller utvides. Det viktige poenget her er imidlertid måten å tenke på. Vi må våge å tenke «utenfor boksen» og søke etter andre måter å gjøre tingene på. Dette kan være med på å utvide både politiet og andre etaters handlingsrom.

  Politisk vilje
  Rammevilkårene for politi- og lensmannsetaten avgjøres politisk. Resultatet av valget 11. september blir viktig. Spørsmålet er om politikere, enten de er i regjering eller sitter på Stortinget, er modige nok til å redusere detaljstyringen av politiet og i stedet satse på strategiske utviklingsmål. Med andre ord - mindre styring og mer ledelse. På sikt mener jeg dette gi langt bedre rammevilkår for innovasjon og fornying enn i dag. Kan hende vil det gi vel så stor effektivt som store og ressurskrevende reformer.

   

 • Grete Winge
  - Det er inspirerende å få være med på å bygge opp noe så fremtidsrettet, sier politiinspektør Grete Winge, leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt.

  Det er ingen enkel oppgave å flytte fokus fra reaktive handlinger og over til forebyggende. Store kulturendringer må til, og det kommer til å ta lang tid. Det tror Grete Winge, politiinspektør og leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt.

 • Geir Iversen
  Politioverbetjent Geir Iversen i Agder politidistrikt har skrevet en masteroppgave om lederkompetanse.

  - Gi unge betjenter med ledertalent formell lederkompetanse før realkompetansen tar dem, sier Geir Iversen, politioverbetjent i Agder politidistrikt. Han har skrevet en masteroppgave med tittelen «Lederkompetanse og lederadferd i politiet» og hevder at det er en manglende forståelse og verdsetting av formalkompetanse i politiet.

 • Program ledersamling 2017
  Norges politilederlags ledersamling handler i år om fremtidens ledelse. Last ned programmet her.

  Torsdag 11. og fredag 12. mai møtes over 100 ledere fra politi- og lensmannsetaten på Gardermoen. Temaet for NPL's årlige ledersamling er "Fremtidens ledere". - Endringstakten i politiet øker og det et åpenbart at også kravene og forventningene til ledere endres i fremtiden, sier forbundsleder Geir Krogh.