særaldergrense

  • Geir Krogh
    Forbundsleder Geir Krogh tar til orde for en helhetlig gjennomgang av lønns- og arbeidsvilkår for ledere i politiet. (Foto: Vetle Daler, Parat)

    Særaldersgrensene i politiet er under press. Regjeringen vurderer behovet for særaldersgrenser og det er bl.a. et av temaene i forhandlinger av ny tjenestepensjon. – Særaldersgrensene er nødvendig i politiet, men systemet bør bli mer treffsikkert. Samtidig kan ikke dagens system endres uten en helhetlig gjennomgang av lønns- og arbeidsvilkårene i politiet, sier forbundsleder Geir Krogh.

  • Pål Arnesen
    YS Stat leder Pål Arnesen har landet en avtale for tidligpensjon for 1963 kullet.

    Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), YS og de andre hovedorganisasjonene inngikk 12.desember en midlertidig pensjonsavtale for særalderspensjonister født i 1963, med særaldersgrense 60 år. De som ønsker å gå av på 85-års regelen (dvs fra 57 år) går av på dagens ordning og beholder den ordningen frem til fylte 67 år.