Sivil rettpleie

 • Nordisk
  Utvalget for sivil rettspleie ønsker velkommen til Halden. NPL er teknisk arrangør for Nordisk insolvenskonferanse. Fra venstre: Øyvind Time, Audhild Notø og Lillian Borge Bersaas.

  Fra onsdag 8. til fredag 10. mai samles ledere innen sivil rettspleie fra hele Norden i Halden på Nordisk insolvenskonferanse. Dette er tredje gangen Norge arrangere denne konferansen. I 2011 ble den arrangert i Bergen i 2011 og i 2003 ble den arrangert i Oslo. Tema for årets konferanse er «Den digitale reisen – hvordan rigge oss for det digitale skiftet?».

 • Lindorffanalysen 2 2018
  Den nyeste analysen fra Lindorff viser en markant økning av gjelden blant eldre.

  Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Lindorff venter at dette antallet vil dobles frem mot 2030. Eldre som først får inkassovansker vil slite med å få orden på økonomien igjen.

 • Prop. 33 L (2016–2017)
  Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

  Regjeringen la i dag frem endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp Nærpolitireformen (prop. 61 LS (2014-2015)). – Det er bra at regelverket tilpasses den praksisen som har utviklet seg i etaten, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Lillian Borge Bersaas
  Lillian Borge Bersaas er leder av NPL's utvalg for sivil rettspleie.

  Norges Politilederlag ønsker mer enhetlig organisering av den sivile rettspleien. Et eget utvalg har vurdert ulike modeller for organisering og kommet frem til noen anbefalinger for det arbeidet som nå skal gjøres i politidistriktene. - Hensikten med anbefalingene er å bidra til en mest mulig enhetlig organisering av den sivile rettspleien, sier utvalgsleder Lillian Borge Bersaas, til daglig Namsfogd i Bergen.

 • Justis- og beredskapsdepartementet sendte i april ut et høringsnotat med forsalg om endringer i organiseringen av den sivile rettpleie på grunnplanet. - Vi har i vår høringsuttalelse bemerket at tiden er inne for å justere regelverket. Det har utviklet seg en praksis hos namsmenn som ikke lenger er i tråd med loven, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Lillian Borge Bersaas
  Namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas, er leder i utvalget for sivil rettspleie i Norges Politilederlag

  Utvalget for sivil rettlspleie i Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til endringer i Tvisteloven. - Vi tiltrer en rekke av de foreslåtte endringene fordi det vil bidra til en effektivisering av domstolene og til at reglene blir lettere tilgjengelig for brukere både i og utenfor domstolene, sier leder av utvalget Lillian Borge Bersaas.

 • Tor Mikkel Wara
  Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara ble utnevnt på onsdag og har allerede i dag kommet med flere viktige lovforslag. (Foto: regjeringen.no)

  Statsråd Tor Mikkel Wara (FrP) nøler ikke med å sette i gang med arbeidet. I dagens statsråd fremmet regjeringen flere lovforslag innen justisfeltet. Deriblant forslag om endringer i politiloven som åpner opp for tidsubegrenset punktbevæpning og endringer i domstolloven som åpner opp for å likestille elektronisk signatur med underskrift på papir.

 • Tvangsfullbyrdelsesloven
  5. utgave av kommentarutgaven er nå tilgjengelig på Universitetsforlaget

  Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp. Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene for hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Reglene gjelder både for tvangsfullbyrdelse av pengekrav og for krav på annet enn penger, f.eks. handleplikter.

 • Britt Hjeltnes
  Min lederhverdag: Britt Hjeltnes, Namsfogden i Skedsmo

  Fra Politilederen nr 3 2016:
  Britt Hjeltnes, Namsfogden i Skedsmo.
  I denne spalten får sentrale politiledere ni spørsmål om sin lederhverdag, og får anledning til å dele tanker og synspunkter. 

 • Gry Elisabeth Røhr
  Gry Elisabeth Røhr (44) er seksjonsleder og koordinator sivil rettspleie Lillehammer politistasjon, Gudbrandsdal

  I denne spalten får sentrale politiledere ni spørsmål om sin lederhverdag, og får anledning til å dele tanker og synspunkter. Denne gangen er turen kommet til Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder ved Lillehammer politistasjon.

 • Nytt utvalg for sivil rettspleie
  Nåværende og tidligere forbundsleder i Norges Politilederlag startet opp det nye utvalget for sivil rettspleie. Fra venstre: Geir Krogh, Øyvind Time, Lillian Borge Bersaas, Audhild Notø og Jonny Nauste.

  - Det er veldig bra at Norges Politilederlag tar ansvar for lederperspektivet innen den sivil rettspleie, sa tidligere forbundsleder Jonny Nauste. Han var torsdag 2. februar 2016 med på oppstarten av NPL’s nye utvalg for sivil rettspleie.

 • Lundorffanalysen nr 2 2016
  Den nye Lindorffanalysen er klar - les mer om utviklingen i inkassobransjen

  Dette er en av konklusjonene i årets andre utgave av Lindorffanalysen. Misligholdet blant privatpersoner i Rogaland fortsetter å øke og det er en større andel av innbyggerne i fylket som står oppført med betalingsanmerkning enn for et år siden. I Agder-fylkene er hovedutfordringen at de som står oppført med betalingsanmerkning fra før, får flere saker å stri med. Les mer på Lindorffs egne sider.

   

 • Erik Eriksen og namsfogdene
  Prosjektleder Erik Eriksen besøkte NPL Oslo tirsdag 4. mai. Han fikk en god dialog med namsfogdene Camilla Lein Damslett i Asker og Bærum og Aleksander Dey i Oslo.

  Lokallagsleder Knut Kværner samlet medlemmer fra namsfogdene i Oslo og Asker og Bærum til et informasjons- og samarbeidsmøte med prosjektleder Erik Eriksen i PNP Oslo politidistrikt. Hensikten var å få en status i nærpolitireformen i Oslo og en dialog om fremtidig organisering av den sivile rettspleie.

 • Odd Jo Forsell
  Odd Jo Forsell er advokat, tidligere leder av Stavanger Høyre og tidligere nestleder i Rogaland Høyre. (Foto: Stavangeradvokatene.no)

  - Banker og kortselskaper skaper med vitende vilje gjeldsslaver som de kan tjene godt på med både høy rente og diverse gebyrer. I nåværende lovverk og bestemmelser er folk ikke lenger beskyttet mot slik virksomhet, hevder advokat og høyremann Odd Jo Forsell i denne kronikken.

 • Politilederen nr 6 2016
  Den siste utgaven av Politilederen - Lensmannsbladet

  Årets siste utgave av Politilederen - Lensmannsbladet er også den siste utgivelsen. Heretter vil nyheter formidles gjennom våre digitale kanaler. Politilederen.no er hovedkanalen, men vi vil jevnlig sende ut nyhetsbrevhvor alle som ønsker det kan melde seg på som mottakere.
  I lederen oppsummerer forbundsleder Geir Krogh året og arbeidet med Nærpolitireformen.

 • Namsfogden i Oslo
  Namsfogden i Oslo Alexander Dey er ikke overrasket over beslutningen fra regjeringen.Han ser frem til å starte arbeidet med de nye organiseringen.

  Statsråd har i dag besluttet at Namsfogden i Oslo skal overføres til Oslo politidistrikt som egen driftsenhet fra 1. januar 2017. - Dette er en beslutning vi har ventet på, sier Alexander Dey, namsfogd i Oslo på telefon med oss i dag. Politidirektoratet foreslo en slik overføring i januar i år og selv om det var motforestillinger er det bra at det er tatt en beslutning.

 • Lillian Borge Bersaas
  - Folk som over lang tid ikke er i stand til å gjøre opp for seg opplever det som svært belastende, og ofte blir de syke, sier namsfogd i Bergen, Lillian Borge Bersaas. FOTO: ANNE L. BUVIK

  Gjeldsslaver må klare seg på 8048 kroner måneden til livsopphold for å få slettet gjelden. 325 bergensere søkte offentlig gjeldssanering i fjor. Dette skriver Bergens Tidende.
  - Økningen er bare på drøye seks prosent fra året før, og utviklingen i Bergen har egentlig vært nokså stabil de siste årene, sier namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas, som administrerer den offentlige gjeldsordningen i byen.

 • Representantskapet i NPL opprettet 11. mai 2017 et utvalg for sivil rettspleie. Hensikten er å ivareta medlemmenes interesser innen fagfeltet sivil rettspleie. Videre skal det være en pådriver for utvikling av ledelse, metode, samarbeid og organisering innen fagfeltet og ivareta NPL’s internasjonale samarbeid bl.a. gjennom vårt medlemskap i den internasjonale namsmannsorganisasjonen (UIHJ).

  Utvalget bestående av fire medlemmer med bakgrunn og interesse innen fagfeltet. Medlemmene velges for fire år, men slik at to og to velges annen hvert år. Leder velges hvert annet år. 

  Utvalget for sivil rettspleie består i perioden 2019 - 2021 av følgende medlemmer:

  Utvalget for sivil rettspleie består i perioden 2019 - 2021 av følgende medlemmer:

  Namsfogd Lillian Borge Bersaas (leder)
  tlf 920 44 596
  lillian.bersaas@politiet.no

  Seksjonssjef Audhild Notø
  tlf 992 86 531
  audhild.noto@politiet.no

  Namsfogd Øyvind Time
  tlf 971 94 532
  oyvind.time@politiet.no

  Seksjonssjef Tore Eid
  tlf 911 28 408
  tore.eid@politiet.no