Utlending og forvaltning

 • POD er i løpende dialog med justisdepartementet, både om måltall og progresjon, sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for Grense- og utlendingseksjonen

  - 9000 utsendelser i 2017 er et høyt og krevende måltall, og vi er i dialog med departementet om det. Vi har også jevnlig dialog med politidistriktene om dette temaet. Vi så allerede i fjor at vi slet med å oppfylle det høye måltallet, men oppnådde likevel det høyeste antall returer fra Norge noensinne, etter en formidabel innsats fra politiets side.

  Dette sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef for Grense- og utlendingseksjonen i Politidirektoratet til «Politilederen».

 • Jan Erik Haugland er styremedlem i NPL Øst og vil engasjere politilederne i et etikkdebatt omkring problemstillingen med hyppige kontroller og høye måltall.

  Styremedlem i NPL Øst og seksjonsleder Jan Erik Haugland i Plan- og beredskapsavdelingen i politidistriktet ønsker større fokus på etikk og holdninger i forbindelse med kontroll og utsendelse av utlendinger.

 • Paal Sørhagen_Gardermoen
  Paal Sørhagen leder Norges mest internasjonale politistasjon. Gardermoen politistasjon ligger bare noen hundre meter fra terminalen.

  Kontrolltårnet på Oslo Lufthavn Gardermoen fungerer ikke først og fremst som en utkikkspost for politiet på Norges hovedflyplass. Men skulle behovet oppstå, er det kort vei både fra tårnet og andre steder på flyplassen og inn til politiet – både fysisk og på det rent menneskelige plan. Gardermoen politistasjon er en av Norges mest spesielle tjenestesteder.

 • Gjesteskribent: Morten Hojem Ervik leder i Politiets Utlendingsenhet (PU).

  - Migrasjonsutfordringene gir samfunnet mange utfordringer. Vi ivaretar både førstelinjen og retur av de som ikke har lovlig opphold og idet bidrar vi til å ivareta samfunnssikkerheten, forebygge og bekjempe kriminalitet og sikre ID, sier den nye lederen av Politiets utlendingsenhet Morten Hojem Ervik.

 • Geir Krogh i NRK 1
  Geir Krogh setter spørsmålstegn ved måltallet om måltallet på 9000 utrransportering i intervjuet med NRK

  NRK har i dag en reportasje om måltall for uttransporteringer av utlendinger uten lovlig opphold. Forbundsleder Geir Krogh og seksjonsleder Jan Erik Haugland er intervjuet både på radio og TV. Videre vil Geir Krogh stille i debatt på NRK 1 Her og nå i kveld kl 17:30.

 • Ole Gustav Årnes
  Tidligere lensmann Ole Gustav Årnes følger fortsatt med på utviklingen av politiet. (Foto: Helgelendingen)

  Pensjonert lensmann på Sandessjøen, Ole Gustav Årnes er fortsatt opptatt av politi- og lensmannsetaten. Han har sendt oss dette leserinnlegget.

  Som gammel politimann og pensjonert lensmann fra Sandnessjøen (og pensjonistmedlem av NPL) følger jeg med det som skjer med min gamle etat.

 • Vandel: Holmboe og Myhrer
  Morten Homboe og Tor-geir Myhrer har skrevet boken Vandel.

  Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen har skrevet boken Vandel, om politiattester og vurdering av sikkerhet. I boken redegjøres det for rettslige problemstillinger knyttet til politiattester og vurdering av skikkethet. Forfatterne drøfter også i hvilken grad politiet uten hinder av taushetsplikt kan supplere en politiattest med andre opplysninger om attestsøkeren.

 • Frede Hermansen
  Frede Hermansen (44) har siden 2013 ansatt i Politidirektoratet som fagdirektør/avdelingsdirektør og leder av avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring.

  I dagens Statsråd tok regjeringen flere beslutninger av betydning for politiledere. Den mest overraskende for mange var at avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Frede Wiberg Hermansen (44), ble utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. - Hermansen har tilført etaten en stor ledelses- og styringsfaglig kompetanse i den tiden har han har vært her. Det er synd for politiet å miste ham, men bra for forsvaret, sier forbundsleder Geir Krogh.

 • Gunnar Orskaug
  Gunnar Orskaug er nestleder i NPL Oslo

  Leserinnlegg fra Gunnar Orskaug, NPL Oslo:

  Den 13.2.17 ble det publisert en artikkel på NPL nettsiden hvor det ble referert til at flere i etaten var bekymret for konsekvensene ved sentralisering av passforvaltningen de nye politidistriktene. Jeg mener det er behov for en mer nyansert fremstilling av passtjenesten.

 • Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og andre nesteleder i Justiskomiteen. Bilde er fra en paneldebatt på politihuset i Kristiansand i mars. Foto: NPL.

  Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i Justiskomiteen på Stortinget, har forståelse for at det foregår en intern debatt i politiet omkring returer, måltall og etikk.

 • Forbundsleder Geir Krogh ønsker debatt om måltall og politisk detaljstyring.

   Kan høye måltall for utlendingsreturer gå ut over det helhetlige politiproduktet, og blir den etiske siden godt nok ivaretatt? Disse spørsmålene stiller leder i Norges Politilederlag, Geir Krogh, mens politiet for andre år på rad skal sende 9000 personer ut av Norge.

  Tekst: Anne L. Buvik