Evalueringen av Nærpolitireformen er i gang

Helge Renå og Jonny Nauste
Forsker Helge Renå fra UIB skal forske på Nærpolitireformen. De ansatte i etaten vil om kort tid få mulighet til å svare på å svare på hans spørreundersøkelse. Foto: NPL

Utfordringen med tidligere evalueringer av offentlige reformer er at det ikke er gjennomført tilfredsstillende målinger av hvordan situasjonen var før reformen, såkalte nullmålinger. – Det haster derfor med å gjennomføre en spørreundersøkelse blant alle ansatte i politi- og lensmannsetaten, forklarte forsker Helge Renå da han besøkte forbundskontoret i slutten av april.

Forsker Helge Renå fra UIB skal forske på Nærpolitireformen. De ansatte i etaten vil om kort tid få mulighet til å svare på å svare på hans spørreundersøkelse. Foto: NPL

Av Geir Krogh
Det er Stortinget som har bestemt at politireformen skal evalueres. Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Difi om å stå for evalueringen som består av to hovedelementer. En foreløpig evaluering av arbeidet med ledelse, kultur og holdninger i politiet i 2017 og en evaluering av tjenestestedsstrukturen fire år etter at denne er gjort gjeldende. I tillegg skal det legges til rette for forskning på gjennomføring og effekter av nærpolitireformen.

Det er med bakgrunn i den siste føringen at Revå har fått midler for å starte forskning på reformen. Revå samarbeider bl.a. med Politihøgskolen. I første omgang skal han lage en omfattende spørreundersøkelse som skal ut til alle de ansatte i etaten. Planen er å gjennomføre den allerede før sommeren og gjenta den etter tre – fire år. Han har tatt kontakt med fagforeningene i etaten for å få innspill til spørsmålene og bistand til gjennomføringen av undersøkelsen.

Revå er ikke den eneste som er i gang med evaluering av Nærpolitireformen. Oppdragsansvarlig i Difi, Vivi Lassen har også kommet godt i gang med planleggingen. Torsdag 26. mai ble det gjennomført oppstartsmøte av en referansegruppe med representanter fra etaten, KS og fagorganisasjonene. Etter vår mening er det en godt sammensatt referansegruppe og en flott mulighet til å være med å komme med innspill til planleggingen av evalueringsarbeidet. Difi ønsket innspill til hva som skulle monitoneres underveis og hvilke politidistrikter de skulle undersøke grundigere. Lassen kunne også opplyse om at de hadde innledet et samarbeide med Hele Revå om den nevnte spørreundersøkelsen og spilt inn aktuelle spørsmål de ønsket å ha med.

Vivi Lassen fremhevet videre at evalueringen må også være nyttig for politiet selv og var opptatt av hvordan Difi kunne bidra med å komme med nyttige innspill underveis i reformarbeidet. Denne såkalte følgeevalueringen vil omfatte en halvårlig/årlig kartlegging som, sammen med innspill fra andre kilder/evalueringsaktiviteter, vil danne grunnlag for statusbeskrivelse og rapportering. Difi vil rapportere hvert halvår til justis- og beredskapsdepartementet.

Evalueringen skal knyttes opp mot de definerte effektmålene av reformen:
• Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling
• Et mer helhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele landet
• Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap
• Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer
• Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap
• Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi

Sammen med Vivi Lassen inngår Ingunn Botheim og Oddbjørg Bakli i evalueringsteamet i Difi. I tillegg er det avsatt tre millioner i året til bl.a. eksterne ressurser i de fire årene arbeidet skal pågå.

Det er et omfattende evalueringsarbeid som nå er startet og det ble ikke mindre omfattende etter alle innspillene fra referansegruppen. Utfordringen for Difi er å begrense evalueringen til de viktigste
momentene både for å kunne svare opp de politiske forventingene og de viktigste læringspunktene for politiet.

Vi ønsker lykke til i arbeidet og ser frem til møtene i referansegruppen fremover. Samtidig blir det spennende å følge den uavhengige forskningen, bl.a. representert med Helge Renå, som vil pågå parallelt med Difi’s arbeid.

Publisert 30 mai 2016 08:33