Agder – første distrikt som utlyser funksjonelle driftsenhetsledere

Politimster Kirsten Lindberg mfl.
Politimester Kirsten Lindberg er først ute med med rekruttering av lederstillingene i politireformen. Her avbildet på NPL's lederseminar i februar sammen med prosjektleder Arne Sundvoll og lokallagsleder Asbjørn Skåland.

Agder politidistrikt har kommet så langt i den interne organiseringen at politidistriktet nå har lyst ut ledige lederstillinger i staber og funksjonelle driftsenheter. Politimester Kirsten Lindberg er først ute med å rekruttere de funksjonelle driftsenhetslederne.

Agder politidistrikt var det eneste politidistriktet som ikke slo seg sammen med andre politidistrikter da de 12 nye ble lansert 1. januar 2016. Agder har dermed en litt kortere vei og kortere tidsfrister for å få etablert og iverksatt den nye overordnede organisasjonsmodellen med tilhørende ledere og medarbeidere.

14. juni ble struktur for fellesenheter og staber ferdigforhandlet i lokalt IDF. I kjølvannet ble ledere rett og plikt-vurdert etter kartleggingssamtaler. Resultatet er at Agder nå lyser ut leder av stab for HR og HMS, leder av felles enhet for operativ tjeneste, leder av felles enhet for påtale og leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

- Vi lyser nå ut mange spennende lederjobber og jeg håper selvsagt på mange kvalifiserte søkere. Politiet er i en spennende fase med gjennomføring av Nærpolitireformen, og de nye lederne vil få anledning til å være med å utvikle politidistriktet gjennom sine sentrale stillinger. Selv om ikke Agder politidistrikt har slått seg sammen med andre politidistrikter, skal vi også gjennom store og spennende forandringer, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Agder politidistrikt har følgende ledige embete/stillinger:

Ledig embete som visepolitimester (åremål 6 år)
• I rollen som politimesters stedfortreder har du totalansvaret for polititjenesten i ditt politidistrikt. Som visepolitimester inngår du i politimesterens ledergruppe og bidrar gjennom dette til utvikling og gjennomføring av nødvendige forbedringer og god ressursutnyttelse i politidistriktet.

Ledig stilling som avdelingsdirektør HR og HMS
• I en nyopprettet stilling som leder av stab for HR og HMS søker vi en person som vil ha overordnet ansvar for utøvelse av arbeidsgiverrollen i distriktet og for å sikre god kvalitet i politidistriktets HR- og HMS-prosesser. Leder av stab for HR og HMS inngår i politimesterens ledergruppe.

Ledig stilling som politiinspektør og leder av felles enhet for operativ tjeneste
• Leder av driftsenheten vil få overordnet fag- og koordineringsansvar for politidistriktets politioperative virksomhet, herunder stabsledelse, øving og beredskap, operasjonssentral, arrest, tjenestekontor og lokal redningssentral. Leder inngår i politimesterens ledergruppe.

Ledig stilling som politiinspektør og leder av felles enhet for påtale
• Driftsenhetens leder vil ha et overordnet fag- og koordineringsansvar for straffesaksbehandlingen i Agder politidistrikt. Leder inngår i politimesterens ledergruppe.

Ledig stilling som politiinspektør og leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning
• Leder av driftsenheten vil ha overordnet fag- og koordineringsansvar for etterretning, kriminalitetsforebygging og etterforskning i politidistriktet og skal sikre at forebygging integreres i politiets strategiske arbeid. Leder inngår i politimesterens ledergruppe.

Tiltredelse i embete som visepolitimester og de andre lederstillingene vil være 1. januar 2017. Søknadsfrist alle stillingene: 20. august.

Fullstendig utlysning http://www.jucan.no/politijobb-no/agderpolitidistrikt

Publisert 12 august 2016 07:38