Min lederhverdag - Lena Reif

Lena Reif - seksjonssjef Etterretning og forebygging, POD

 

I denne spalten får sentrale politiledere ni spørsmål om sin lederhverdag, og får anledning til å dele tanker og synspunkter. Denne gangen er turen kommet til Lena Reif - seksjonssjef for Etterforskning og forebygging i Politidirektoratet.

Fortell kort om din bakgrunn og din nåværende stilling:

Jeg er 45 år og bosatt i Tønsberg. I 1996 gikk jeg ut av politiskolen og jobbet tre år i operativ tjeneste og som etterforsker. I 2001 begynte jeg i KRIPOS, og jobbet i sju år som etterforsker/operativ krimanalytiker, og reiste rundt i landet for å bistå med større saker.

Deretter gikk jeg inn i ledelse og jobbet sju år som leder i KRIPOS på ulike områder, mest med seksuelle overgrep. Nå har jeg jobbet i POD som seksjonssjef for etterretning og forebygging siden våren 2016. Det var vemodig å slutte i KRIPOS etter nesten 15 år, men det er alltid interessant å utvide horisonten.

Hvorfor har du valgt en lederjobb?

Det var ingen bevisst strategi. Jeg hadde vært tillitsvalgt på min avdeling i KRIPOS, og vært stedfortreder for min leder. Så startet KRIPOS et mentorprogram rettet mot å få flere kvinnelige ledere. Jeg fikk tilbud om å delta i dette, og takket ja som en av seks kvinner. Det var veldig utviklende og gav kunnskap, trygghet og modenhet, og ble min vei inn i lederrollen. Siden har jeg tatt mer lederutdanning, men mentorprogrammet var helt avgjørende for at jeg våget å ta steget.

Hvilke egenskaper mener du er viktige for en god leder?

Det første ordet som faller meg inn, er relasjonskompetanse. Man må like folk, evne å lytte og gi oppmerksomhet. Man må være fleksibel og innse at folk er forskjellige og må behandles deretter. Videre må man våge å gi folk ansvar og tillit. Det krever også mot å ta beslutninger, og som leder må man også ha en stor arbeidskapasitet.

Hva anser du som dine største utfordringer i lederrollen?

Prioriteringer. Dette gjelder spesielt i den jobben jeg har nå. Det er store forventninger til oss, fra politikere, publikum, media og fra etaten. Vi skal prøve å få nok fart på utviklingen, samtidig som vi skal håndtere den løpende virksomheten. Det er en tøff og utfordrende oppgave.

Hvordan er vilkårene og rammene for å utøvelse av ledelse i politi- og lensmannsetaten?

Det stilles nok urealistiske forventninger til mellomledere. De er pålagt mye ansvar, også for det administrative. Store krav til rapportering og administrasjon gjør at det blir for lite tid til å lede og til å utvikle medarbeiderne. Det skaper noe for trange rammer.


Hvilke utviklingsmuligheter ser du for deg selv i etaten?

Jeg har hatt gode utviklingsmuligheter hele veien. Jeg hadde ingen karriereplan, men liker å jobbe med noe som er utviklende. Og mulighetene har vært der hele veien om man har våget å utforske og gripe dem når de bød seg. Slik tror jeg det blir i fremtiden også.

Hva betyr nærpolitireformen for deg?

Den tar naturlig nok mye plass. Jeg er av den oppfatning at endringer er helt nødvendige, men at det vi er i gang med nå ikke er nok. Politiet har ikke hengt med i den øvrige samfunnsutviklingen, og disse endringene er bare starten. I fremtiden må omstilling skje mye raskere, og politiet må hente inn ny kompetanse. Kriminaliteten sies å ha gått ned, men den har i virkeligheten trolig bare flyttet seg til andre arenaer. Selve begrepet «nærpoliti» er for folk flest synonymt med å se tjenestemenn i bygda. Men de fleste innbyggerne tilbringer mye mer tid på internett enn ute i bygda, så det er viktig at politiet er «nærpoliti» der også. Ellers kan vi ikke etterforske oss ut av alt – mer forebygging og proaktivt politiarbeid er helt nødvendig.

Når og hvorfor ble du medlem i Norges Politilederlag?

Jeg var medlem i PF i alle år, men gikk etter hvert lei. Jeg synes organisasjonen utvikler seg i feil retning, med ensidig fokus på det negative, noe jeg synes ødelegger politiets renommé. NPL er en mer konstruktiv fagforening som ønsker å bidra til en positiv utvikling. Derfor ble det naturlig for meg med et skifte.

Hva bør være NPLs viktigste satsningsområder i fremtiden?

NPL må jobbe for å bli enda mer synlige. Det er viktig å ha fokus på ledernes vilkår; da tenker jeg ikke først og fremst lønn, men mulighetene for å utøve ledelse.

 

Publisert 19 april 2017 17:21