Ledelse

Varslingskulturen er et felles ansvar

Forbundsleder Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh mener det ikke er holdbart at PF saboterer varslingsinstituttet

Den siste uken har flere medier fokusert på varslingsinstituttet i politi- og lensmannsetaten. Bakgrunnen er forslag til endringer i Arbeidsmiljølovens regler om varsling kombinert med at Politiets Fellesforbund (PF) fortsatt anbefaler sine medlemmer om ikke å varsle. – Jeg er enig med dagens leder i Aftenposten, som mener det er uansvarlig av PF å anbefale sine medlemmer å ikke varsle.  Det er ikke holdbart av PF å sabotere varslingsinstituttet på denne måten, sier forbundsleder Geir Krogh.

Publisert 13 oktober 2016 10:51

Les mer …

Norges Politilederlag bidrar i likestillingsarbeidet

I juni 2016 vedtok representantskapet i Norges Politilederlag en egen tiltaksplan for å rekruttere og beholde kvinnelige ledere i politi- og lensmannsetaten:

NPL skal fremme medlemmenes interesser gjennom utvikling av en åpen og mangfoldig ledelseskultur i politi- og lensmannsetaten.

Kvinner og menn skal ha like muligheter til å bli ledere på alle fagområder og ledernivå i politi- og lensmannsetaten.
Medlemmene i Norges Politilederlag skal:

  • Bidra aktivt til holdningsendringer og større aksept for å være leder i ulike livsfaser, herunder utvikling av en fleksibel livsfasepolitikk for ledere
  • Arbeide for økt kvalitet i rekrutteringsprosessene for ledere i politi- og lensmannsetaten, herunder øke kompetansen om bl.a.
  • valifikasjonsprinsippet og likestillingstiltak i ansettelsesrådet og hos ledere generelt
  • Argumentere for en mer hensiktsmessig organisering av rekrutteringsarbeidet for å sikre bedre kvalitet og enhetlige prosesser
  • Bidra til økt mangfold i ledelseskulturen i politi- og lensmannsetaten, herunder større aksept for ulike ledertyper og rollemodeller
  • Arbeide for innføring av lederutviklingsprogram for alle nye ledere i politi- og lensmannsetaten, herunder ulike mentorordninger
  • Identifisere og aktivt motivere mulige ledertalenter gjennom bl.a. bruk av lederkandidatprogrammet ved PHS og aktivt bruk av lokale kompetanseplaner

 

Publisert 16 september 2016 12:53

NPL's kommentar til Gudmundsens lønn

I går kommenterte vi et oppslag om tidligere politimester Geir Gudmundsen i Dagens Perspektiv. Artikkelen kan leses her, men krever abonnement. Vår kommentar har vi sitert under.

Publisert 01 september 2016 16:10

Les mer …

Workshop virksomhetsstrategi

Virksomhetsstrategi
Det var HR direktør Karin Aslaksen som inviterte til workshop om virksomhetsstrategien i politiet. Her sammen med representantene fra NPL. Fra venstre: Marit Ellingsen, Geir Krogh, Karin Aslaksen, Tore Salvesen og Gry Røhr. Foto: John Magne Aas.

Torsdag 25. august inviterte Politidirektoratet tillitsvalgte og representanter fra politidistriktene til en workshop for å få innspill til virksomhetsstrategien for politiet. – Et veldig bra initiativ og spennende arbeid å få ta del i, sier forbundsleder Geir Krogh. Sammen med nestleder Tore Salvesen, lokallagsleder i Sør-Vest Marit Ellingsen og nestleder i Innlandet, Gry Røhr, representerte han medlemmene i Norges Politilederlag.

Publisert 26 august 2016 10:46

Les mer …

Agder – første distrikt som utlyser funksjonelle driftsenhetsledere

Politimster Kirsten Lindberg mfl.
Politimester Kirsten Lindberg er først ute med med rekruttering av lederstillingene i politireformen. Her avbildet på NPL's lederseminar i februar sammen med prosjektleder Arne Sundvoll og lokallagsleder Asbjørn Skåland.

Agder politidistrikt har kommet så langt i den interne organiseringen at politidistriktet nå har lyst ut ledige lederstillinger i staber og funksjonelle driftsenheter. Politimester Kirsten Lindberg er først ute med å rekruttere de funksjonelle driftsenhetslederne.

Publisert 12 august 2016 07:38

Les mer …