Det blir årlige stabskurs

Per Olaf Torkildsen, PolitihøgskolenTekst og foto: Lene Bovim
Nytt stabs- og lederutviklingsprogram
PHS utvikler i disse dager et nytt konsept for Stabs- og lederutviklingsprogram. Det blir kortere samlinger, annethvert år i Stavern og i eget distrikt. Et helt nytt e-læringsprogram står sentralt i det nye opplegget. Oppstart er tidlig i 2014.

Etter 22. juli har det vært et stort påtrykk fra en rekke politidistrikter som har ønsket å gjennomføre stabskurs. PHS har måttet prioritere de som enda ikke hadde gjennomgått ukekurset.

Parallelt med at de siste av politidistriktene gjennomfører sitt første stabskurs i Stavern, er en arbeidsgruppe godt i gang med å utarbeide et nytt konsept for stabstrening, som skal tre i kraft allerede fra tidlig neste år.

Initiativet kommer fra PHS selv på bakgrunn av 22. julihendelsen og klare politiske føringer om mer trening av stab. Politiinspektør Per Olaf Torkildsen, leder for operativ seksjon ved PHS, står som ansvarlig for et nytt stabs- og lederutviklingsprogram, i tett dialog med POD om kursretning.

Kortere samlinger med hyppigere intervaller
Å dra alle politidistriktene gjennom det ukelange stabskurset i Stavern har vært en krevende prosess som har bundet mange ressurser både hos arrangør og deltakere.
– Nå blir det kortere samlinger, hvor halvparten av treningsopplegget vil foregå i eget distrikt. Stabstreningen i Stavern kortes ned til to dager. Forelesningene blir nettbaserte, forteller Torkildsen.

Noe av det nye er at et team fra PHS kommer ut til distriktene. – Det blir en unik mulighet til å iaktta hvordan stabene jobber i eget miljø. Vi kan vurdere om plassering og organisering av stabsrom og operasjonssentralene er hensiktsmessig. Vi kan se hvordan de bruker hele apparatet sitt, innsatsledere, operasjonsledere og redningsledelsen, skisserer Torkildsen.

Stabene får prøvd sine egne ressurser i sin egen virkelighet. PHS-teamet får observert hvordan samspillet med egne mannskaper er. – Vi vil kunne se nærmere på hvordan involveringen og samhandlingen fungerer med andre redningsaktører. Samvirkeprinsippet vil få et enda sterkere fokus enn tidligere, sier Torkildsen.

Simulatorbasert øvelse
Andre del av stabskurset vil være mer simulatorbasert og skal avvikles i Politihøgskolens eget læringsmiljø i Stavern. – Her vil vi kunne observere og evaluere på en helt annen måte enn ute i distriktene. Vi kan følge med på hvordan operasjonsflyten går, hvordan det rapporteres fra ulike nivåer. Vi kan kjøre flere moduler, vi kan monitorere samtaler og se alle prosesser. Vi har bedre kontroll, forklarer Torkildsen.

Et flott hjelpemiddel under øvelsene i Stavern er simulatorrommet med et digitalt kartbord hvor man kan hente opp detaljerte kart fra hvor som helst i landet. Du kan få opp et veikryss eller en skole og simulere ulykkesstedet der ved hjelp av små modeller av biler, buss, redningskjøretøyer og lignende.

Kostnadsmessig vil ikke det nye stabsprogrammet skille seg vesentlig fra eksisterende opplegg. – Det koster penger å få folk fra Østfinnmark til Stavern, og å binde opp folk på kurs i en hel uke, fremholder Torkildsen. Kortere samlinger og nettbaserte foredrag, bidrar til å spare både tid og penger.

Fra venstre: Asle Kåre From, Harald Vrådal og Jørn Rye EriksenHektisk jobbing
Stabs- og lederutviklingsprogrammet, som innføres fra 2014, blir ikke noe revolusjonerende nytt. Det som er bra og fungerer godt i den eksisterende modellen, blir med videre.
I Stavern jobbes det intenst med det nye stabsprogrammet, som etter planen skal settes i drift om bare noen få måneder.

Tre av de som jobber med det nye stabskurset (se bildet) har også vært tungt involvert i utviklingen av eksisterende kurs. Jørn Rye Eriksen ved PHS leder arbeidsgruppen for det nye stabsprogrammet. Politioverbetjent Asle Kåre From fra Vestfold politidistrikt har ansvaret for opplæring i bruk av de tekniske hjelpemidlene, som kartsystemer og operative systemer og standardisering av disse.

Politiinspektør og stabssjef ved Sogn og Fjordane politidistrikt, Harald Vårdal, er hentet inn til PHS for å ha ansvar for et helt nytt e-læringsprogram som blir en viktig del av det nye konseptet.

Fem delprosjekter
Rye Eriksen forklarer at stabsutviklingsprogrammet består av fem delprosjekter. – Det første er e-læring, som er Vårdals prosjekt. Det er gitt klare føringer fra PHS om å satse mer på moderne læreløsninger. Det er både kostnadseffektivt og gir stort læringsutbytte, sier han.

Det andre delprosjektet tar for seg ferdigheter og bruk av tekniske hjelpemidler. – Vi ønsker en standardisering i forhold til hvordan hjelpemidlene brukes. På stabskursene har vi registrert veldig mange ulike modeller, de fleste har sine egne måter å gjøre tingene på.

Målet vårt er én felles modell. Her får From en viktig jobb, fremholder Rye Eriksen.
– Dette er viktig i forhold til gjenkjennelse og mulighet for jobbing på tvers av politidistriktene. Det gjør det blant annet enklere å kunne dra inn nabohjelp. Også i forhold til likhet innenfor studiet er dette arbeidet viktig, sier han.

Hvordan to-dagerskurset i Stavern skal være, er det tredje delprosjektet. – Vi ønsker å få til mer øving av funksjonene, bruk av stabsteamet. Vi skal øve arbeidsprosesser, informasjonsflyt, beslutningsprosesser, situasjonsrapportering og notoritet, forklarer Rye Eriksen.

Tettere involvering av HRS
Delprosjekt fire har fokus på utviklingen av stabsøvelsene ute i distriktet. – Det blir et tettere samarbeid med Hovedredningssentralene, HRS. Noen av øvelsene vil også være i kombinasjon med tilsyn fra HRS. Her ligger det et krav om at politidistriktene skal involvere samarbeidsaktørene både i planleggingen og gjennomføringen av øvelsen. Politiet krisehåndterer ikke alene, det er mange som har en forpliktelse og et lovpålagt ansvar inn i krisehåndteringen, presiserer Rye Eriksen.

Det femte delprosjektet skal utarbeide programdokumentet, en type studie- og fagplan. Her skal det forklares hvordan stabstreningen skal organiseres, læringsmål og læringsutbytte skal beskrives. Og målgruppe skal defineres. Dette blir grunndokumentet.

Sikre bedre kontinuitet
Tilbakemeldingene på dagens stabskurs i Stavern har vært gode. Men øvingsfrekvensen har på langt nær vært tilfredsstillende. Utfordringen til nå har vært å holde ambisjonsnivået oppe når kurset er ferdig og staben er tilbake til sin hektiske hverdag. Et annet problem har vært stor turnover.
– Det nye stabsprogrammet legger opp til at politidistriktene får øvd mer, at det blir mer kontinuitet. Hvert distrikt vil få en egen veileder, en coach fra PHS som blir fast kontaktperson mot stabssjefen ute, forklarer Vårdal.

Han forteller også om et nytt opplegg for erfaringsdeling distriktene imellom: – All dokumentasjon, som utviklingsplan, gruppeoppgaver og evalueringer vil bli lagret og gjort tilgjengelig på et eget sted i PBS WEB. Dette blir en nyttig kunnskapsbank hvor distriktene kan lære av hverandre.

Under forberedelsene til den årlige stabstreningen vil politidistriktene bli utfordret på å formulere mer konkrete øvingsmål. – Dette vil gi et bedre grunnlag når evalueringsrapporten skal skrives, samt sikre bedre oppfølging av tiltak i etterkant, påpeker From.

Samarbeidsaktørenes velvilje
– Det gode samarbeidet vi har hatt med beredskapsressursene i Oslo politidistrikt, har vært en suksessfaktor for oss. De får øvd opp mot de stabene de skal møte når det smeller og får trent på samhandling på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå. Dette har vært vinn-vinn for alle parter, sier From fornøyd.

Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til HRS, NVE blant flere, samt frivillige organisasjoner, yter villig ressurser inn i stabsprogrammet. Samarbeidet fortsetter videre i ny modell.

Avventer ikke ny organisasjonsstruktur
Politianalysens tydelige signal om det tvingende behovet for betydelig færre og mer robuste politidistrikter, bidrar til usikkerhet også i forhold til dagens stabsmodell.
Det erfarne trekløveret i Stavern ser ingen grunn til ikke å videreutvikle nytt stabskurs med utgangspunkt i dagens organisasjonsmodell. De peker på de klare politiske føringene om at stabene skal øves enda mer.

– Vi har ikke tid til å vente på prosesser som skal komme. En ny alvorlig hendelse kan inntreffe når som helst. Dette er et strakstiltak som er med på å styrke politiets beredskapskompetanse og krisehåndteringsevne, fastholder Jørn Rye Eriksen, Harald Vårdal og Asle Kåre From.

Når det nye Stabs- og lederutviklingsprogrammet settes i drift, vil det fortsatte å være i kontinuerlig utvikling. Programmet skal hele tiden fornyes i takt med ny kunnskap om krisehåndtering og beredskap. På samme måte vil kursopplegget kunne tilpasses en ny politidistriktsmodell, så vel som ny stabsstruktur.

Publisert 28 november 2013 07:40