Samling for koordinatorer og namsfogder på Gardermoen

Artikkleforfatter Øyvind Time, Namsfogd i Sandnes (kilde: politi.no)Av namsfogd Øyvind Time, Sandnes
17. og 18. mars var landets namsfogder og koordinatorer innen sivil rettspleie for fjerde gang innkalt av Politidirektoratet til en todagers samling. Samlingene avholdes to ganger i året og vi har erfart at dette er en nyttig og viktig arena for utviklingen av den sivile rettspleien på grunnplanet.
Også denne samlingen hadde et variert og godt program. Namsfogd i Fredrikstad, Jørn Fjell, hadde et innlegg benevnt «Tøff hverdag». Utgangpunktet for dette var en fravikelse i hans distriktet som etter hvert utviklet seg til en væpnet aksjon, hvor namsmannen trakk seg tilbake, og politiet overtok og media raskt var på banen. I forbindelse med foredraget ble det en god diskusjon omkring sikkerhetsperspektiver i forhold til namsmannen rolle. 

Tor-Geir Myhrer holdt deretter et innsiktsfullt og meget godt foredrag om taushetspliktsbestemmelser med relasjon til namsmannens virksomhet. Taushetsplikten er sjelden eller aldri absolutt, og Myhrer var innom ulike sider rundt dette tema.

Politihøgskolen v/Fredrik Barth og Ivar Flø redegjorde for etter- og videreutdanningen ved PHS. Studiene innen sivil rettspleie er nå godt ivaretatt i politihøgskolesystemet og det er arbeidskrevende studier. Det har vist seg nyttig at deltakere fra samme distrikt deltar sammen, med henblikk på oppgaver som skal skrives og informasjon som kan deles. En hadde tanker om å vektlegge dette ved opptak innen kommende studier. Barth informerte omkring planene om å starte opp instruktørutdanning. For å kunne møte behovet for opplæring og kursing lokalt vil en nå tilby instruktørutdanning for fagpersoner i den ytre etat. For å få dette til er samarbeid med distriktene helt nødvendig og distriktene må jobbe aktivt med å motivere de som kan og ønsker å bidra på dette området.

Statens Innkrevingsentral og Faggruppe- SIAN v/ Jonny Nauste informerte om tilstanden, utviklingsplaner og prioriteringer rundt saksbehandlingsystemet SIAN. Den nye sekretæren i faggruppe SIAN, ble presentert. Hun heter Elin Norman Andersen og jobber til daglig ved Alta lensmannskontor.

Ved forrige samling ble temaet forebyggende arbeid innen sivil rettspleie på grunnplanet diskutert. Det endte opp med at en gruppe bestående av Monica Lægreid, Marianne Steen og Camilla Lein Damsleth, ble nedsatt for å arbeide videre med spørsmålet. De presenterte et spennende opplegg som skal bearbeides ytterligere. Meningen er at alle distrikter skal kunne bruke undervisningsmaterialet når en henvender seg til ungdom i den videregående skolen. PODs Knut Kværner repliserte etter presentasjon; «Vi (politiet) skal ha et forebyggende blikk på alt vi driver med», hvorpå han og resten av salen ga velfortjent ros til gruppen for et flott arbeid.

Dagen ble avsluttet med gruppearbeid v/ Otto Stærk. Stærk viste til PODs disponeringsskriv for 2011 hvor det er anført: «Det skal settes krav til kompetanse for namsmenn og for saksbehandlere som skal utføre arbeid innen sivile gjøremål. Politimestrene må i den forbindelse sørge for at nytilsatte får nødvendig opplæring. Politidistriktene bør benytte Politihøgskolens undervisningstilbud i langt større grad for å sikre kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. Kompetansen som opparbeides i politidistriktene bør benyttes på tvers av organisatoriske og geografiske grenser».

1. Hvilke organisatoriske og funksjonelle muligheter mener gruppen finnes innenfor dagens lovverk når det gjelder bruk av kompetanse på tvers av enhetene i politidistriktet?

2. Hvilke lovendringer mener gruppen bør gjøres for å utvide denne muligheten og samtidig ivareta øvrige hensyn i arbeidet i arbeidet med gjøremålene innen sivil rettspleie.

Spørsmålene ble behørig diskutert i gruppene og vurderinger og synspunkter ble fremlagt i plenum neste dag. I oppsummeringen ble det blant annet sagt at vi lever i spenningspunktet mellom tidens krav og forventninger og lovens opprinnelige utgangspunkt.

Siste post på programmet var gjeldsordningsloven v/ Egil Rokhaug. På landsbasis stiger antallet gjeldsordningssaker kraftig. En vet ennå for lite hva som er årsaken og forskere er bedt om å se på sakene om det er endringer i det økonomiske innholdet og om det er forskjeller i søkermassen. Det er også en kraftig økning i betalingsanmerkningene. Rokhaug snakket også om mulige endringer i loven. Han gjorde det klart at lovendringer tar tid. Ansvarlige for samlingen Erling Arne Meek og Knut Kværner takket av, og ved neste samling vil andre navn fra POD stå bak arrangementet.
Publisert 16 mai 2011 07:25