Høring - endringer i våpeninstruksen

Enedringer i Våpeninstruksen (Foto: abcnyheter.no)Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag om endringer av våpeninstruksen. Forslaget går ut på å gi Politidirektoratet mulighet for midlertidig generell bevæpning av enhånds våpen i inntil 3 måneder under forutsetning av samtykke fra departementet. Norges Politilederlag har avgitt følgende høringssvar.

Det vises til høringsbrev av 13.1.15 fra Justis- og beredskapdepartementet om endringer i Våpeninstruksen § 10 og § 6.

Norges Politilederlag forstår behovet og begrunnelsene for endringene. Våpeninstruksen § 10 1. ledd bokstav d gir i dag ikke hjemmel for en langvarig, tidsuavgrenset og generell beslutning om bevæpning av alt operativt personell. Den nåværende trusselsituasjonen, hvor uniformert politi er oppgitt som terrormål, er ny og krever nye regler.

I dette perspektivet er det gode grunner for å støtte endringsforslaget. Dette gjelder også forslaget om at politiet i slike tilfeller kan unntas fra å bruke verneutstyr i medhold av § 6.

Norges Politilederlag er fortsatt imot generell bevæpning av politiet, men mener at disse endringene ivaretar prinsippet om et ubevæpnet politi, samtidig som det gir Politidirektoratet tilstrekkelige muligheter til å bevæpne politiet generelt i gitte trusselsituasjoner.

Slik forslaget er utformet er det i utgangspunktet ment å ivareta politiets egensikkerhet og bare for enhånds skytevåpen. Det vil, slik vi ser det, ikke gi hjemmel for midlertidig generell bevæpning i en normal trusselsituasjon for politiets tjenestepersonell.

Kravet til samtykke fra Justisdepartementet sikrer også en politisk kontroll av denne bestemmelsen. Vi er enige med professor Tor-Geir Myhrer i at en eventuell hjemmel for mer generell bevæpning må avgjøres av Stortinget som en lovsak forankret i Politiloven.

Oppsummering
Norges Politilederlag støtter de foreslåtte endringene i Våpeninstruksen § 10 1 bokstav d og § 6.

Jonny Nauste
forbundsleder

Publisert 05 februar 2015 09:03