Høring – forslag til ny organisering av KRÅD

KrådJustis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver for Det kriminalitetsforebyggende råd. Grunnlaget for forslaget er en evaluering foretatt av Rambøll, som bl.a. påpeker at KRÅD i dagens form ikke dekker alle roller og behov i mandatet. Norges Politilederlag avga høringssvar 5 februar.

Norges Politilederlag har mange medlemmer som til daglig har det lokale ansvaret for forebygging og tverretatlig samarbeid. Tilbakemeldingene på evalueringen av KRÅD viser en enighet om at KRÅD lykkes med rådgivning og samordning rettet mot førstelinjen. Innføringen av SLT-ordningen har vært en viktig suksessfaktor og skapt en felles retning for det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Mange av våre medlemmer deltar i lokale og regionale politiråd. KRÅD har vært en viktig pådriver for at politirådene raskt ble etablert på nasjonalt nivå. De bidro blant annet med å avklare rolle og mandat for politirådene.

KRÅD har imidlertid ikke hatt gjennomslagskraft i alle kommuner. Det har ikke vært tilstrekkelig med stimuleringsmidler og gode faglige råd. Fortsatte er det for eksempel kommuner som ikke har innført SLT-ordningen.

Vi mener derfor at det fremlagte forslaget med et nasjonalt kompetansesenter, kombinert med et departementsutvalg vil kunne videreføre det som har fungert med KRÅD. Videre er det grunn til å tro at det vil ha vesentlig større gjennomslagskraft både lokalt og sentralt.

Et nasjonalt kompetansesenter vil sikre utbredelse av beste praksis, sørge for metodeutvikling og skape et nettverk både nasjonalt og lokalt. Senteret vil også kunne stå for evaluering av tiltak og innføring av nye metoder og organisering av det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Forskning er mangelvare innen det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Aktører innen dette feltet er opptatt av hva som virker og eventuelt hvorfor tiltak ikke virker. Her er det mange aktører som må samarbeide, men kompetansesenteret kan bli en viktig pådriver for økt kunnskap.

Hensikten med et slikt nasjonalt kompetansesenter må være å få en mer et strukturert og systematisk arbeid med kriminalitetsforebygging. Oppgave- og funksjonsbeskrivelse må derfor gjenspeile dette.

Norges Politilederlag mener at et nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging bør plasseres som en egen enhet under Politidirektoratet. Dette vil sikre tilstrekkelig faglig og ressursmessig uavhengighet. Samtidig ivaretar det behovet for skjerming i forhold til Politidirektoratets øvrige oppgaver. En organisering underlagt Politidirektoratet forutsetter uansett en oppgave- og rolleavklaring med Politiavdelingens linjeansvar innen kriminalitetsforebygging.

Selv om kompetansesenteret bli organisert som en egen enhet vil det utad oppfattes som representanter for politiet. Opprettelse av et departementsutvalg vil gi den nødvendige nasjonale forankringen og ivareta tverrfaglig og tverretatlige behov.

Referansegruppen vil ha stor betydning for departementsutvalget når de skal fatte aktuelle beslutninger innen det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Samtidig vil dette også gi mulighet involvering fra ulike samfunnsaktører.

Oppsummering
Norges Politilederlag støtter forslaget til ny organisering av funksjon og oppgaver for Kriminalitetsforebyggende råd. Det bør opprettes et nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, organisert som en egen enhet underlagt Politidirektoratet.

Vi støtter også opprettelsen av et departementsutvalg og referansegruppe for kriminalitetsforebygging og imøteser forslag til mandat for funksjon og oppgaver.


Jonny Nauste
forbundsleder

Publisert 06 februar 2015 06:41