Høring - endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet vedr. forslag om endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Vi takker visepolitimester Terje Nybøe for god bistand i arbeidet.

Publisert 26 september 2016 14:18

Les mer …

Avgitt høringssvar - ny forskrift for opptak til PHS

Norges Politilederlag har avgitt høringssvar til Politidirektoratets forslag til ny forskrift for opptak av studenter til Politihøgskolen.
Vi støtter at reglene for opptak samles i en forskrift, men er skeptiske til redusert krav til svømmedyktighet. Samtidig mener vi at det må mer politilederkompetanse inn i opptaksnemdene. Les høringssvaret her og forslaget til ny forskrift her.

 

Publisert 18 mai 2016 08:19

Høringsvar – endring av politiloven § 29

Norges Politilederlag har avgitt høringssvar på forslag om endring av politiloven § 29 - tydeligere forankring av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning. Her er link til høringsnotatet.

Publisert 25 januar 2016 13:49

Les mer …

Høringssvar: Rapport om dødsulykker i trafikksaker

Illustrasjonsbilde_foto: STAALE WATTØ (smp.no)Norges Politilederlag har avgitt høringssvar på Riksadvokaten rapport: Analyse av dødsulykker og straffesaksbehandlingen i trafikksaker. Mange av medlemmene har vært engasjert i arbeidet og vi takker for god bistand.

Publisert 15 april 2016 07:52

Les mer …

Organisering av den sivile rettspleie i Oslo

Namsfogden i OsloPolitidirektoratet har sendt ut forslag til organisering av den sivile rettspleie i Oslo på høring. Forslaget går ut på å organiserer oppgavene underlagt politimesteren i Oslo. Norges Politilederlag har behandlet saken og har i dag avgitt følgende høringsuttalelse. Saken vil bli avgjort i Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert 12 januar 2016 13:15

Les mer …