Høring – plassering av administrasjonssted for de nye politidistriktene

Norges Politilederlag berømmer Politidirektoratet for et godt og grundig arbeid i forbindelse med valg av administrasjonssteder i de ny politidistriktene. Vi mener det er lagt til grunn relevante kriterier for utvelgelse, samtidig som vi ser at det kan være uenighet om vektingen av kriteriene og den endelig konklusjon noen steder.

For oss er det i utgangspunktet ikke avgjørende hvor politimesteren og hans stab er lokalisert. Koblingen mellom politidistriktets administrasjonssted og operasjonssentralen gjør imidlertid at mange av våre medlemmer blir berørt. Flere lokallag har derfor engasjert seg i kampen for «sitt hovedsete» og naturlig nok er det uenighet både innad i lokallagene og mellom ulike lokallagene.

Norges Politilederlag støtter valget av hovedseter, men mener begrunnelsen for valg av hovedseter i Sør-Øst og Øst politidistrikter er noe mangelfull. Det er vanskelig å se sammenhengen mellom vurderingene av de ulike kriteriene og konklusjonene for disse to politidistriktene. Det kan synes som om kostnadene rundt samlokalisering av nødetatene har fått for stor vekting, mens ressurstilgang og videreføring av kritisk kompetanse for operasjonssentralene og tilrettelegging for pendling er vektet for lite.

For å lykkes med reformen er bemanningen og kompetansesammensetningen på operasjonssentralen helt avgjørende. De nye operasjonssentralene bør ikke utelukkende bemannes fra en eller to av dagens operasjonssentralene. Dette gjelder først og fremst i omorganiseringen, men det er også viktig å sikre en geografisk spredning av fremtidig rekruttering til operasjonssentralene.

Det kan være en fordel at operasjonssentralene er sammensatt av ansatte med lokalkunnskap fra hele politidistriktet. Det viktigste er dog å videreføre kritisk kompetanse til de nye operasjonssentralene. Utfordringen er derfor å finne en plassering som i minst mulig grad fører til kompetanseflukt av kritisk kompetanse.

Som nevnt stiller Norges Politilederlag bak utredningen og forslagene til administrasjonssteder for de nye politidistriktene. Vi mener dog begrunnelsen for valg av Drammen i Sør-Øst og Sarpsborg i Øst er mangelfulle og ber derfor om at dette ble vurdert på nytt spesielt i forhold til rekrutteringsgrunnlaget på operasjonssentralene, før endelig beslutning blir tatt.

Oslo, 17.11.15

Jonny Nauste
forbundsleder

Publisert 20 november 2015 16:59