Norges Politilederlag er skeptiske til generell bevæpning

Norges Politilederlag har avgitt høring av forslaget til ny våpeninstruks for politiet. Leder, Jonny Nauste, støtterJonny Nauste, Norges Politilederlag mange av endringene, men er skeptisk til å åpne opp for generell bevæpning i enkelte politidistrikt eller til grupper av tjenestemenn.

Her er høringsuttalelsen i sin helhet:

Norges Politilederlag har hatt en bred prosess blant medlemmene og behandlet saken i landsstyret.

Først vil vi bemerke at det er på høy tid med en revisjon av våpeninstruksen, særlig på bakgrunn av Myhrer-utvalgets arbeid. Vi er i hovedsak enig i anbefalingene fra utvalget og dermed også i de fleste av forslagene i ny våpeninstruks. Vi er imidlertid skeptiske til departementets tillegg til anbefalingene med delegering av generell bevæpningsmyndighet til Politidirektoratet i enkelte politidistrikt eller bestemte tjenestegrupper.

Virkeområde og rettslig forankring
Av de foreslåtte endringene støtter vi forslaget om av våpeninstruksen gjøres mer overordnet med delegering av myndighet til Politidirektoratet til å fastsetter retningslinjer over tekniske og administrative forhold. Videre vil vi bemerke opprydningen mellom hva våpeninstruksen skal gjelde for som positivt. Bruk av batong og pepperspray kan med fordel reguleres av Politidirektoratet.

Bevæpningskompetanse
Delegering av bevæpningskompetansen i akutte farlige situasjoner til operasjonsleder ønskes også velkommen. Medlemmene våre bemerker bl.a. at det er operasjonsleder som har best kompetanse til å ta beslutningene, det er stort tidspress og det tar for lang tid å få avklart dette med politimesteren. For planlagte operasjoner har vi ingen motforestillinger mot at politisjefens bevæpningsmyndighet videreføres.

Generell bevæpning
Med hensyn til forslaget om å gi Politidirektoratet myndighet til å avgjøre spørsmål om generell bevæpning i enkelte politidistrikt eller til bestemte tjenestegrupper er det ulike oppfatninger blant medlemmene.

Norges Politilederlag har behandlet spørsmålet og kom frem til at det er svært viktig med ensartede regler i hele landet. Selv om vi er et sammensatt land med store variasjoner er det stor oppslutning om visjonen om «ett politi». Åpnes det for generell bevæpning noen steder vil det raskt bli et stort press om generell bevæpning som en landsomfattende ordning.

På mange måter er Norsk politi godt bevæpnet i dag, med både ett- og to-hånds våpen tilgjengelig i bilene. Norges Politilederlag er av den oppfatning at ordningen med fremskutt lagring fungerer godt i dag og det derfor ikke er behov for generell bevæpning. Endringene i bevæpningskompetansen til operasjonsleder vil gjøre ordningen enda mer smidig.

Generell bevæpning av norsk politi er et politisk spørsmål og bør derfor treffes av Stortinget. En delegering av myndigheten til å gi generell bevæpning til Politidirektoratet i enkelte politidistrikt eller enkelte tjenestegrupper kan i ytterste konsekvens føre til at det er Politidirektoratet som bestemmer om norsk politi skal være bevæpnet. Er generell bevæpning først innført flere steder i landet kan det være svært vanskelig å snu utviklingen.

Etter vår oppfatning er det ikke er behov for generell bevæpning av norsk politi. Dette vil skape større avstand til publikum og fjerne det sivile preget. Det er åpenbart at et politi med pistolen i belte i det daglige vil medføre at våpen blir benyttet i flere tilfeller enn i dag. Flere avgitte skudd vil føre til flere skadde og drepte. Sammenlignet med bl.a. Sverige har norsk politi svært få skadde og drepte med våpen. Kommunikasjon og dialog bør fortsatt være politiets viktigste våpen.

Egenrapportering
Avslutningsvis er vi glade for forslaget om lettelser i pålegget om egenrapportering av tjenestemenn når det er snakk om etterforskning eller straffeforfølgning av tjenstlige forhold.

Les tidligere oppslag om bevæpning her.

Publisert 14 november 2014 14:36