Høringsbrev budsjettet 2016

Statsbudsjettet 2016- Vi er glade for ekstrabevilgningen på totalt 275 mill til gjennomføringen av nærpolitireformen, men kan ikke se at budsjettet vil bedre driftsbudsjettene i politidistriktene. sa forbundsleder Jonny Nauste da Statsbudsjettet ble lagt frem av regjeringen 7. oktober. Torsdag 15. oktober oversendte vi vår høringsuttalelse til Stortingets justiskomité. Her er den gjengitt i sin helhet.

Høring av statsbudsjettet 2016 (Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 6 S (2015-2016)

Det vises til fremlagt statsbudsjett for politi- og lensmannsetaten. Vi registrerer en fortsatt økning, men mener fortsatt det blir for lite igjen til drift- og investeringer i politidistriktene i 2016. Samtidig mener vi avsetningen til IKT satsningen med 100 millioner er for lite til å dekke det prekære behovet for investering i ny infrastruktur og nødvendig utvikling i politi- og lensmannsetaten.

Budsjettet for 2016 har en nominell økning på 1087 millioner kroner, reel økning på 748,5 millioner for politi- og lensmannsetaten. Økningene er øremerkede midler eller pris- og lønnsvekst.

Nærmere om IKT- satsning
Prop 1 S 2015 – 2016 sier at IKT satsning er viktig for at politiet i dag og i fremtiden skal løse sine oppgaver. I følge beregninger gjort av Politidirektoratet er det et behov for 350 – 400 millioner kroner per år de neste 6 årene til IKT investeringer og utvikling, dette for å ta igjen manglende vedlikehold og utvikling de siste årene. Politiet skal jobbe i sann tid, jobbe smartere og utnytte digital kommunikasjon. IKT skal tilpasses ny struktur.

Avsetningen på 100 millioner dekker ikke etterslepet i infrastruktur og applikasjoner og i hvert fall ikke de nødvendige investeringene for å nå IKT målsettingene.
Betydelig øremerking.

Vi merker oss at regjeringen følger opp målet om 2 tjenestemenn og -kvinner per 1000 innbyggere innen 2020. Det er selvsagt gledelig at etaten får 347 nye politistillinger og viderefører stillingene fra i år, både politistillinger og påtalejurister. Dette alene utgjør 334,8 millioner kroner.

Vi hilser også velkommen 124,4 friske millioner kroner til arbeid med Politireformen, i tillegg kommer 22,7 millioner kroner til et program for forbedring av nødmeldingstjenesten, herunder samlokalisering av operasjonssentralene og brannvesenet 110 sentral. Norges Politilederlag er glad det til sammen er avsatt 275 millioner kroner til omstillingsprosessen i 2016, men vi er usikre på om det er tilstrekkelig for gjennomføringen uten at det går ut over driftsbudsjettene.

Avbyråkratisering og effektivisering
I forbindelse med regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform i staten er det trukket inn 75 millioner kroner. Legger vi til de 115 millioner kronene som ble inndratt i fjor, blir det til sammen 190 millioner kroner som burde tilkommet politi- og lensmannsetaten nå i forbindelse med Politireformen. Etter Norges Politilederlags oppfatning blir det feil å ta ut en gevinst nå når vi er i omstilling, dette burde eventuelt gjøres etter at reformen er gjennomført, og vi ber om at 75 millioner kroner blir tatt inn i budsjett. Dette er midler som kan brukes til drift og investeringer.

Politiets sikkerhetstjenester og Politiets Utledningsenhet Nasjonalt ID senter
Norges Politilederlag er glad for at regjeringen fortløpende ser på PUs og politiets behov for midler til å håndtere flyktningestrømmen til Norge. Det er også viktig at Politiets sikkerhetstjeneste er økonomisk rustet til å forebygge, identifisere samt iverksette effektive tiltak for å redusere sannsynligheten for tilsiktede uønskede handlinger.

Vi savner i proposisjonen en beskrivelse av Nasjonalt ID-senters involvering og rolle i arbeidet med identitetsarbeidet, enten det gjelder person eller dokumenter.

Mål tall
Fra 2013 til 2015 har politiets mål redusert fra 50 til 10. Det hilser vi velkommen.
Holdninger, kultur og ledelse i politi- og lensmannsetaten
Vi er enig i at godt lederskap i alle ledd er en forutsetning for at politiet løser samfunnsoppdraget. Det foreslås og planlegges aktiviteter som rettes mot ledelse. Norges Politilederlag etterlyser at det følger midler med aktivitetene. Med et stramt budsjett er det lett å prioritere bort disse aktivitetene.

Anbefaler økte budsjettrammer
På denne bakgrunn bør budsjettet økes for å sikre et godt driftsbudsjett, en økning til IKT investeringer, drift og investeringer til politiet generelt.

Publisert 04 november 2015 10:42