Høring - endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet vedr. forslag om endringer i Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling. Vi takker visepolitimester Terje Nybøe for god bistand i arbeidet.

Det vises til departementets høringsbrev 20. juni d.å

Norges Politilederlag slutter seg høringsnotatets generelle merknader om at gode reelle muligheter til å si fra om kritikkverdige forhold er viktig for arbeidsmiljøet og kulturen i den aktuelle bedrift. Norges Politilederlag vil også bemerke at politiet, med sitt helt spesielle samfunnsoppdrag, har stor reell makt. Objektivitet, kontradiksjon, transparens, sakens fulle opplysning og notoritet er derfor særlig viktig for politiets virksomhet. Dersom disse grunnleggende saksbehandlingsprinsipper og regler brytes, må det avdekkes. Risiko for korrupsjon er også reell i en etat som politiet hvilket også indikerer at gode varslingsrutiner er særlig viktig.

Politiets ledelse må derfor vise interesse for og takknemlighet overfor arbeidstakere som ivaretar disse viktige hensyn, blant annet ved bruk av varslingsinstituttet. Vi understreker likevel at å etablere en daglig kultur for åpenhet, uenighet, avvikende syn og kritiske merknader er det viktigste i en politiorganisasjon.

Til de foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven har ikke Norges Politilederlag innvendinger til at reglene samles i nytt kapittel 2A. Vi synes også det er naturlig at regelverket omfatter innleid arbeidskraft. For politiets del vil rutiner for varsling utarbeides på politidistriktsnivå og således alltid overstige det minimumskrav som fremgår av forslaget i § 2A-3 nr. 1. Det er en åpenbar fordel at det lovfestes at rutiner skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakere og tillitsvalgte, slik det fremgår av forslagets § 2 A-3 nr. 5.

I vår etat har vi opplevd saker hvor varslere har opplevd mangelfull oppfølging fra arbeidsgiver. Nye rutiner vil kunne bedre dette, men det kan være behov for at Arbeidstilsynet har et spesielt fokus på dette. Vi ber departementet vurdere behovet for å tydeliggjøre Arbeidstilsynet ansvar for å følge opp hvordan varslere blir ivaretatt i etterkant av en varslersak.

Vi har etter dette ikke innvendinger til forslaget til lovtekst og slutter oss til disse. Vi er også kjent med at Politidirektoratet i disse dager utarbeider rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i politi- og lensmannsetaten.

Med hilsen

Geir Krogh/forbundsleder

Publisert 26 september 2016 14:18