Høringsuttalelse - organisering av nødmeldetjenesten

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse og støtter 112 rapporten i at fremtidig organisering av nødmeldetjenesten i Norge må organiseres etter modell C og at pilot blir kjørt i Søndre Buskerud politidistrikt - Drammen. Lensmann Reidar Foss og pob Håvard Revå har utarbeidet høringsuttalelsen.
Vi mener vi kan forbedre nødmeldetjenesten ved å legge til rette for tettere kommunikasjon og mer samhandling mellom etatene.

En samlokalisering gir også betydelige storbruksfordeler og innsparinger i forbindelse med implementering av nødnett for de tre etatene. 

Norges Politilederlag kjenner til at SAMLOK-prosjektet i Søndre-Buskerud politidistrikt / Drammen allerede nå kan vise til kvalitetsmessige gevinster for innbyggerne/ og til økonomisk gevinst for de tre etatene som samarbeider i prosjektet.

De nye 112 sentralene med ett felles nødnummer skal overta all virksomhet ved dagens 110 sentraler og AMK sentraler (113) knyttet til håndtering av nødmeldinger og koordinering av ressurser. Politiets operasjonssentraler opprettholdes som i dag med unntak av at alle 112 anrop mottas av den nye 112 sentralene. 

En samlokalisering vil gi betydelige storbruksfordeler og innsparinger i forbindelse med implementering av nødnett for de tre etatene. 

  • Bedre koordinering av innsats
  • Mer effektiv ressursutnyttelse
  • Enklere å avklare ansvar og roller

Norges Politilederlag støtter argumentasjonen til arbeidsgruppen, det vil bli bedre kompetanse i meldingsmottak som igjen vil gi publikum en enklere, tryggere, effektivere og bedre service. Dette må vektlegges i prosessen.

Det er i høringsbrevet bedt om tilbakemelding på politispesifikke forhold (ran, trusler, innbrudd med mer). Vi mener dette lar seg løse ved gode tekniske løsninger som gir politiet både medhør/telefonkonferanse og tilgang til 112 sentralen sin løpende logg.  Dette må være en forutsetning for å sikre gode og raske løsninger på denne typen forhold.

De nye sentralenes virksomhet og operatørens yrkesutøvelse bør reguleres i en særskilt lov. Operatørene må gis en felles opplæring / godkjennelse for å kunne betjene sentralen, dette for å gi publikum en best mulig service.

Vi mener at det er foreslått et fornuftig antall 112-sentraler.  For store 112-sentraler vil gå ut over lokalkunnskapen, mens store sentraler vil gi grunnlag for god bemanning på hver 112-sentral.  Dette gjør at mer kompetanse fra alle etater (også fra politiet) kan samles ved 112-sentralene.  God lokalkunnskap kan komplimenteres med kunnskap i det utførende ledd i ambulansetjenesten, blant brannmannskaper og ved politiets operasjonssentraler 

Utfordringen med mange gale og unødvendige oppringinger er i dag stor for politiet. En felles 112-sentralene kan håndtere disse nødmeldingene uten bruk av politiressurser.  Dette vil avlaste politiets operasjonssentraler for en ekstra belastning og som i dag tar mye tid. I tvilstilfeller må derimot samtalen settes over til politiet for politifaglig og lokal vurdering.  Med lokalkunnskap kan politiet ta hånd om sine lokale kjenninger og andre gjengangere som belaster nødemeldetjenesten.

Norges Politilederlag mener at det må være et samordningsorgan for de tre etatene, brann, helse og politi.

Norges Politilederlag støtter at SAMLOK - Drammen velges som pilot for ordningen.

Det er viktig at både pilotprosjektet og fremtidige løsninger blir fulgt opp av økonomiske rammer som gjør prosjektet mulig å gjennomføre på en best mulig måte og som i fremtiden vil gi kostnadsbesparelser. 

Last ned høringsuttalelsen her.  Les høringsbrevet og rapporten fra Justisdepartementet her.

 

Publisert 31 oktober 2009 17:02