Høringssvar til Politianalysen: - Seks politidistrikter er for lite

Jonny Nauste, leder NPL (Foto: Geir Krogh)- Antall politidistrikter bør reduseres, slik Politianalysen legger opp til, men å redusere til seks er for drastisk. Det sier Jonny Nauste, leder av Norges Politilederlag, som i dag avga høringssvar til Politianalysen.

Publisert 01 oktober 2013 14:20

Les mer …

Høringssvar – endring av forskrift - tvungen etterregistrering av hagler

På bakgrunn av høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet har Norges Politilederlag avgitt følgende høringsuttalelse. Vi takker for bidragene fra medlemmene i forbindelse med høringsprosessen.

Publisert 19 april 2013 10:37

Les mer …

Høring – NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen

22. juli kommisjonens rapportNorges Politilederlag har avgitt høringssvar til Justisdepartementet på NOU 2012:14 - Rapport fra 22. juli kommisjonen. Høringssvaret er ført i pennen av leder, Jonny Nauste, med gode innspill fra landsstyret. Les også oppslag i dagens Aftenposten hvor vårt høringssvar er sitert.

Publisert 13 september 2012 17:15

Les mer …

Høring - gebyr på notarialforretninger

Høringsuttalelse: Forslag om innføring av gebyr på notarialforretninger og for oppbevaring av testamenter i domstolene.

Norges Politilederlag mener at dersom notarilaforretninger som utføres av namsfogdkontor, lensmannskontor og politistasjoner med sivilerettspleieoppgaver skal bli gebyr belagt, må dette gebyret settes lavt. Les vår uttalelse her.

Publisert 15 mars 2013 07:42

Håndheving av politivedktektene - høringsuttalelse

Norges Politilederlag er positiv til de forslåtte endringer av om kummunal håndheving av politivedktene. Det er for politiet snakk om bruk av ressurser og prioriteringer. Lensmann Erik Hulleberg og politistasjonssjef Trond Torp har saksbehandlet saken for Norges Politilederlag. Last ned uttalelsen her og høringsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet her.
Publisert 26 april 2012 18:30