Høring - økt bruk av konfliktråd

Norges Politilederlag har avgitt høring på Justisdepartementets rapport om «Økt bruk av konfliktråd». NPL støtter arbeidsgruppens forslag, men erkjenner samtidig at vi må bli bedre til å selge inn konfliktråd som løsningen i aktuelle saker.  Les høringsuttalelsen herLes høringsbrevet her
Publisert 13 mars 2012 20:02

Høring om endringer i gjeldsordningslova mv

Norges politilederlag har avgitt en høring på forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om endringer i Gjeldsordningslova mv. Vi støtter i all hovedsak forslaget men har en del bemerkninger i forhold til gjeldsordning for personer bosatt utenfor Norges grenser. Les høringsuttalelsen her - og forslaget fra departementet her.
Publisert 08 mars 2012 19:55

Høring - utkast til lov om Statens innkrevingssentral

Norges Politilederlags høringsuttalelse til utkast til lov om Statens innkrevingssentral. «Norges Politilederlag, som organiserer de alminnelige namsmenn (lensmenn, namsfogder og politistasjonssjefer) ønsker å kommentere lovforslaget slik.
Publisert 06 desember 2010 23:12

Les mer …

Høringsuttalelse Resultatreformen

Norges Politilederlag er opptatt av at et politidistrikt er en administrativ inndeling og at politimesterens primæroppgave er å utøve administrativ ledelse. Den operative polititjenesten utøves på nivå 2- lensmannskontor og politistasjoner. Vi anbefaler tilnærmet fylkesmodellen med 18 politidistrikt," sier Jonny Nauste leder av Norges Politilederlag.

Publisert 02 februar 2011 21:30

Les mer …

Høringsuttalelse - Skjult informasjon - åpen kontroll

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse til Metodeutvalgets evaluering av politiet sin bruk av skjulte tvangsmiddel og behandling av informasjon i straffesaker. Vi er i det vesentligste enige med Metodeutvalget. Vi mener at politiet bør kunne bruke overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll. Visepolitimester i Sør-Trøndelag,Toralf Pedersen, har vært saksbehandler på saken, vi takker han for en grundig jobb.
Publisert 23 april 2010 20:38

Les mer …