Høring om datalagring

Politistasjonssjefene Tore Salvesen og Magnus Stub Nilsen har på vegne av Norges Politilederlag saksbehandlet høringsuttalelsen.Vi er positive til at det forelagte datalagringsdirektivet blir iverksatt i Norge.
Publisert 14 april 2010 08:58

Høringsuttalelse - organisering av nødmeldetjenesten

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse og støtter 112 rapporten i at fremtidig organisering av nødmeldetjenesten i Norge må organiseres etter modell C og at pilot blir kjørt i Søndre Buskerud politidistrikt - Drammen. Lensmann Reidar Foss og pob Håvard Revå har utarbeidet høringsuttalelsen.
Publisert 31 oktober 2009 17:02

Les mer …

Høring - forslag til nye regler for prikkbelastning

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil skjerpe ordninga som gjeld prikkbelastning for bilførarar etter at ho den 6.mars 2009 mottok ein rapport om dette frå ei arbeidsgruppe oppnemnt av Samferdselsdepartementet.
 
Rapporten har vært på høring og Norges Politilederlag har gitt høringsuttalelse. Vi støtter langt på vei forslaget om endringer feks på opptjeningsgrunnlagte av prikker og en skjerping for førere i prøveperioden.

Publisert 22 august 2009 12:55

Les mer …

Høringsuttalelse - forslag om endring av passforskriften

Norges Politilederlag har gitt høringsuttalelse til forslag om endring av passforskriften. Det er Landsstyremedlem - pi Norvald Visnes som har utarbeidet uttalelsen. Vi er i det vesentligste enig i forslaget til endring som vil tre i kraft i løpet av høsten. Les forslaget her og høringsuttalelsen her.
Publisert 22 september 2009 19:51

Høringsuttalelse postforkynning av forliksklage med pålegg om tilsvar

Norges Politilederlag har gitt høringsuttalelse til postforkynning av forliksklage med pålegg om tilsvar, prøveprosjekt. Vi foreslår at det utarbeides et forslag til lovendring, hvor det opprettes et felles landomfattende adresseregister basert på de oppdateringer som fortløpende blir meldt til Posten AS og Folkeregisteret. De offentlige organer som allerede er knyttet opp mot Folkeregisteret må gis tilgang til det nye registeret. 

Vi takker namsfogd Geir Vagle Stangeland, som har vært saksbehandler, for et godt og kreativt innspill i saken. Se høringsuttalelsen her.

Publisert 13 mai 2009 08:34