Høringsuttalelse - ny skiftelov

Norges Politilederlag støtter utvalget i konklusjonen om at ”grunntrekkene i gjeldende rett” mht domstolens rolle ved dødsfalls- og bobehandling bør videreføres (pkt 6.3). Norges Politilederlag går følgelig mot den betydelige endring det ville medført dersom publikum ikke lenger skulle kunne henvende seg til politi- og lensmannsetaten i forbindelse med dødsfallsbehandlingen.

Jonny Nauste gir honnør til pi Arne Roti og generalsekretær Svein Stuberg som har utarbeidet høringsuttalelsen.

Publisert 04 mai 2009 20:50

Høringsuttalelse om endring av inkassoforskriften

Norges Politilederlag har avgitt høringsuttalelse på bakgrunn av forslaget til ny inkassoforskrift.

Det er avdelingsleder Gunn Elin Jacobsen hos Namsfogden i Asker og Bærum som har utarbeidet høringsuttalelsen, og jeg vil gi henne honnør for grundig arbeid. Bakgrunnen for forslaget er at Regjeringen mener satsene er for høye i dag og om noe av kostnadene skal skyves på kravshaver. Les høringsuttalelsen her.

Publisert 07 april 2009 17:09

Høringsuttalelse: Barn og straff – utviklingsstøtte og kontroll NOU 2008:15

Innledningsvis ønsker Norges Politilederlag (NPL) å berømme utvalget for et grundig arbeid innen et kompleks område. Etter Stortingets mandat skulle utvalget se på både muligheten for å redusere bruken av fengselsstraff overfor målgruppen, samt se på hvordan slik straff burde gjennomføres i de tilfeller det ikke kunne unngås.  (Les NOU 2008:15 her)

Publisert 07 januar 2009 17:37

Les mer …

Høring - Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnlighet, særreaksjoner og forvaring

Norges Poltitilederlag er høringssinstans for Justisdepartementes rapport om etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnlighet, strafferettslig særrekajoner og forvaring. På vår oppfordring har lensmennene Trond Øren og Karl Vidar Solberg utarbeidet høringsuttalelsen.  De stiller seg i stor grad bak Justisdepartementes rapport, men har noen kommentarer særlig i forhold til rolleavklaring

Publisert 24 februar 2009 00:00

Les mer …

NPL er bekymret for effekten av ny passordning

Høringsuttalelse: Forslag om endring i passloven - elektronisk lagring av fingeravtrykk mv. 

Norges Politilederlag er i det alt vesentlige positiv til foreslåtte endringer i passloven, men er bekymret for effekten av at det ikke blir passutstedelse på alle tjenestestedene. 

Publisert 08 desember 2008 14:16

Les mer …