Høringsbrev budsjettet 2016

Statsbudsjettet 2016- Vi er glade for ekstrabevilgningen på totalt 275 mill til gjennomføringen av nærpolitireformen, men kan ikke se at budsjettet vil bedre driftsbudsjettene i politidistriktene. sa forbundsleder Jonny Nauste da Statsbudsjettet ble lagt frem av regjeringen 7. oktober. Torsdag 15. oktober oversendte vi vår høringsuttalelse til Stortingets justiskomité. Her er den gjengitt i sin helhet.

Publisert 04 november 2015 10:42

Les mer …

Høringssvar - forslag om karensperiode for overgang til stilling med lavere pensjonsalder

Norges Politilederlag har avgitt høringssvar av forslag om krav til karensperiode ved overgang til stilling med lavere aldersgrense før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse. Les høringsbrevet på regjeringen.no.

Publisert 23 juli 2015 11:28

Les mer …

Høring - endringer i våpeninstruksen

Enedringer i Våpeninstruksen (Foto: abcnyheter.no)Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag om endringer av våpeninstruksen. Forslaget går ut på å gi Politidirektoratet mulighet for midlertidig generell bevæpning av enhånds våpen i inntil 3 måneder under forutsetning av samtykke fra departementet. Norges Politilederlag har avgitt følgende høringssvar.

Publisert 05 februar 2015 09:03

Les mer …

Høring – forslag til ny organisering av KRÅD

KrådJustis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag til ny organisering av funksjon og oppgaver for Det kriminalitetsforebyggende råd. Grunnlaget for forslaget er en evaluering foretatt av Rambøll, som bl.a. påpeker at KRÅD i dagens form ikke dekker alle roller og behov i mandatet. Norges Politilederlag avga høringssvar 5 februar.

Publisert 06 februar 2015 06:41

Les mer …

Norges Politilederlag er skeptiske til generell bevæpning

Norges Politilederlag har avgitt høring av forslaget til ny våpeninstruks for politiet. Leder, Jonny Nauste, støtterJonny Nauste, Norges Politilederlag mange av endringene, men er skeptisk til å åpne opp for generell bevæpning i enkelte politidistrikt eller til grupper av tjenestemenn.

Publisert 14 november 2014 14:36

Les mer …