Lover, regler og avtaler for ledere

Her finner du lenker til lover, instrukser, avtaler og rundskriv 

 (Klikk for å utvide eller redusere menypunktene og velg "åpne i nytt vindu/fane")

 1. Arbeidstidsbestemmelser mv 

  1. ATB for politi ogandre gjeldende fra 1.1.18 - 31.12.19
  2. ATB for påtalejurister gjeldende fra 1.1.18 - 31.12.19 
  3. ATB protokoll av 19.12.17 - for politi - for påtalejurister.
  4. POD's redegjørelse om kompenserende hvile av 270613
  5. Presiseringer fra POD 27.9.13 - godtgj. under kurs, reisetid, arb. planer mv
  6.  
  7. Lederavtale for politistasjonssjefer, lensmann mv fra 1.4.13 - 31.12.15.
  8. Indeksregulering fra 1.10.14
  9. Forståelse av lederavtalen og 17. mai (11.05.17)
  10.  
  11. Arbeidsmiljøloven
  12. Forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn mv.
  13.  
  14. Ferieloven
  15.  
  16. Spisepause (Rundskriv G85-83 Jus.dep av 25.6.93)
  17. Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten av 12.12.2014
 2. Hovedtariffavtale, lokale lønnsoppgjør, Hovedavtalen mv 

  1. Ny hovedtariffavtale fra 1. mai 2016 - 30. april 2018 (2 avtaler)
  2. Lønnstabeller for staten fra 1. mai 2016 - 30. april 2018
  3. Link til Parats tariffside
  4. Brev fra KMD av 30.6.17 om gjennomføring av lokale forhandlinger 2017
  5. Kommentar fra YS Stat til KMD's brev av 30.6.17
  6. Overordnet lønnspolitikk mellom POD og LO Stat, YS Stat og Unio - 2016
  7. Hovedavtalen 2017 - 2019
  8. Tilpasningsavtalen til hovedavtalen 2017 - 2019
  9. Ferie - særavtale for statsansatte (ny 12.11.14)
  10. Permisjonsavtalen (Avtale om medregning av permisjon uten lønn som pensjonsgivende i SPK)
 3. Lønn og personal

  1. Statens personalhåndbok
  2. Lønns- og peronalpolitikk i staten (Fornyings og administrasjonsdepartementet)
  3. Personalreglement fra 01.12.16 med tilhørende rundskriv nr 11 2016 fra POD   
   POD: Fravikelse fra tjml § 23 -intern utlysning av lederstillinger 2016
   POD: Bortfall av mindretallsanke - brev av 24.11.2017.  
  4. HMS-håndboka
  5. Det sentrale ansettelsesrådet (POD 2006/16)
  6. POD: Presisering vedr. prosedyrer for tildeling av nye stillinger - 8.3.12.
  7. POD: Rundskriv 03/014 - Kompetansekrieterier Pb 1, 2 og 3
  8. POD: Brev vedr. Kunngjøring av ledige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten; kvalifikasjonskrav og kodebruk (7.11.17)
  9. POD: Nytt brev vedr. kunngjøring av lederstillinger - kvalifikasjon og kodebruk (15.2.18)
  10. POD: Lønnsrapport politi- og lensmannsetaten versjon 1.0 (2017)
 4. Særavtaler for politi- og lensmannsetaten

  1. Fullmakt til POD for fire særavtaler 15.2.2010
  2. Særavtale om godtgjørelse m.v. til hundeførere av 18.10.2011
  3. Praksisveilederavtalen - 13. februar 2014  -  med følgeskriv
    - Regulering februar 2016.
  4. IP3 - Uenighetsprotokoll 230514 - med følgeskriv av 280514 + Rundskriv 11-2014 (081214)
  5. Særavtale om instruksjonsgodtgjørelse 2. mars 2015, protokoll  Retningslinjer av 5. mars 201  Instruktøravtalen - avklaringer 12.10.2016
  6. Særavtale om økonomiske vilkår ved midlertidig omdisponering til Endringsprogram og Merverdiprogram (POD 17.04.2013)
 5. Reiseregulativer og andre særavtaler i staten

  1. Statens reiseregulativ
  2. Særavtale for reiser innenlands (Justering av satser fra 1. januar 2017)
  3. Kommentar til særavtalen for reiser innenlands (POD 19.3.2015)
  4. Særavtale for reiser utenlands på statens bekostning (des 2015)
  5. Særavtale - forsikrings- og erstatningsordninger for reiser og stasjonering i utlandet (2016)
  6. Særavtale om økonimiske vilkår m.v. under tjenestegjøring i internasjonale operasjoner - INTOPS (2010)
  7. Vilkår for tjenestegjøring på Triton og Poseidon (2017)
  8. -
  9. Bierverv for ansatte i politi- og lensmannsetaten (Rundskriv 2008/010 av 20.10.08 POD)
  10.  
  11. Særavtale om permisjon og økonomisk vilkår ved etter og videreutdanning, kurs mv (06.11.13)
  12. Særavtale om flyttegodtgjørelse (des 2013)
  13. -
  14. Særavtale for polititjenestemenn som inngår i Utenriksdepartementets utrykningsenhet forkrisehåndtering ved ulykker og andre hendelser i utlandet (URE)
  15. Særavtale for statlige arbeidstakere som er på oppdrag på petroleumsinnretninger til havs
  16. -
  17. Annullering av rundskriv 2003/003 og 2003/008 (POD 8.12.2010) 
 6. Omstillinger i politiet

  1. POD: Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten
   Omstillingsavtale - protokoll v 28.08.2014-
   Vedlegg med beskrivelse av virkemidler (rev. juni 2016)
   Veileder 1 - for den som er i omstilling (rev. juni 2016)
   Veileder 2 -  for arbeidsgiver med ansvar for omstilling (rev.juni 2016)

  2. POD: Notat vedr. personalløpet og aldersgrenser (17. mars 2016)
   - Brev fra POD: Kunngjøring av ledige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten; kvalifikasjonskrav og kodebruk (12.10.2017) 
  3. POD: Personalløpet innplassering i stilling med særaldersgense (brev 24.11.2016)

  4. POD: Avklaring av lønn på overgangstidspunktet (10.3.17)

  5. POD: Spørsmål og svar om virkemiddelbruk (30.6.17)
  6. POD: Presisering av kodebruk - lensmannstillinger (27.10.17)
  7. POD: Utredning av flytteplikt og sluttvederlag (24.11.17)
  8. Lov om statens ansatte
  9. Personalpolitikk ved omstillingsprosesser (KMD)
  10. Virkemidler til bruk ved omstillinger i staten
  11. Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (ny 12.11.2014)
  12. Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested – ny avtale jan 2017
  13. NPL: Kort og greit om omstilling (NY - mai 2017)
 7. Nærpolitireformen - overordnede dokumenter

  1. Prop. 61 LS (2014-2015)
  2. Innst. 306 S (2014-2015) - Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen 
  3. Oppdragsbrev nr 1 (19/2015) - om nærpolitireformen – konsekvenser av føringer om samlokalisering + utdyping av 30.6.15
  4. Oppdragsbrev nr 2 (26/2015) - Gjennomføring av politidistriktenes interne organisering (21.10.15)
  5. Oppdragsdokument Nærpolitireformen (09.02.16)
  6. Beslutning om overordnet struktur (17.02.16)
  7. Oppdragsbrev nr 3 (3/2016) - Tjenestedstedsstrukur (17.03.16)
  8. Fullmakt til POD - delegering av myndighet til å fastsette endringer i politiets lokale struktur (18.3.16)
  9. Rammer og retningslinjer fra POD - etablering av nye politidistrikter v1.1 (26.8.16)
  10. Politidirektoratets beslutning om ny lokal struktur 13. januar 2017 + (Resultat etter klagebehandling 29.6.17)
  11. DIFI's første evaluering av Nærpolitireformen - februar 2017
  12. Rammer og retningslinjer om ny lokal struktur versjon 1.2 (20.6.17)
 8. Politi diverse

  1. Lovdata
  2. Politiloven
  3. Politiinstruksen
  4. Uniformsreglement
  5. Tjenestemannsloven
  6. Offentlighetsloven
  7. Våpenforvaltning (Rundskriv 013/2013 fra POD)
  8. Varslingsrutiner Rutine for varsling av kritikkverdige i politi- og lennsmannsetaten
  9. Instruks om bruk av enkelte typer maktmidler i politiet - rundskriv 2017-010 (6.12.17)
Publisert 20 januar 2009 19:24