Ledelse, politikk og samhandling på YS Stat lederkonferanse

Karita Bekkemellom på Ys Stat lederkonferanseOm lag 40 ledere og tillitsvalgte fra de statlige forbundene i YS var samlet på Best Western Airport hotell på Gardermoen 6. og 7. oktober. Dette var femte gang YS Stat arrangerte en egen lederkonferanse og programmet stod ikke tilbake for de tidligere konferansene.

Tekst og foto: Geir Krogh

Tidligere statsråd og nå adm.dir. i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellom, åpnet samlingen med et energisk foredrag om politikk, lobbyisme og makt. Hun mente at politikk er mulighetenes kunst og det er helt nødvendig med lobbyisme for å få gode og kunnskapsbaserte beslutninger. – Politisk påvirkning er både lovlig og ønskelige, men det må bygge på kunnskap, påpekte Bekkemellom.

Kariat Bekkemellom på Ys Stat lederkongeranse

Karita Bekkemellom i aksjon for en engasjerte forsamling av ledere og tillitsvalgte fra YS Stat

Eget lederskap
Hun fortsatte med å snakke om sitt eget lederskap. - Lederskap handler om resultater og mot til å lede i hverdagen, sa hun og fortalte fra et råd hun fikk tidlig i sin karriere. «Husk på en ting Karita, i arbeidslivet handler det ofte mer om å få tilgivelse enn tillatelse.» - Vi må tørre å feile og ha ledere som tillater at vi prøver og feiler, forklarte hun.

- Ledelse handler om at du må tro på noe - og jobbe for å overbevise andre om dette, med langt perspektiv, fortsatte Bekkemellom. Hun ble ansatt i legemiddelindustrien etter at hun gikk ut av politikken. Det ble en utfordring i omdømmebygging og etablering av allianser og samarbeidspartnere.

Politisk påvirkning
- Gjør grovjobben sjøl og ta direkte kontakt, bygg tillit og finn balansen, rådet hun oss til i arbeidet med politisk påvirkning. Det er nødvendig å gå systematisk til verks og forklare hvorfor.
- Hvis ikke du får det slik du vil med en gang så ikke gi deg, forklarte hun. - Stå på og det er mulig å få til det du vil. Ledelse handler om ikke å gi seg ved første korsvei.

Illojale ansatte
- Jeg ønsker med illojale ansatte, sjokkerte hun forsamlingen med. Hun beroliget oss med at hun med dette mente at de ansatte må tørre å prøve og feile. - Det aller morsomste jeg vet som leder er å kunne vise frem den kompetanse som er hos medarbeiderne og la dem blomstre. Som leder må du kunne ta et skritt tilbake og dempe "jeget" - samtidig må du tørre å sette foten ned og skjære gjennom når det trengs, avsluttet Bekkemellom.

Bård Kuvaas på Ys Stat lederkonferanse
Med sin store kunnskap og energiske stil gav professor Bård Kuvaas et godt innblikk i motivasjonens og målstyringens fordeler og fallgruver.

Motivasjon og målstyring
Professor Bård Kuvaas ved institutt for ledelse og organisasjon på BI var invitert for å snakke både om motivasjon, målstyring og beslutninger.

- Kunnskap om motivasjonsfaktorer er viktig for ledere for å få gode prestasjoner, forklarte han og ville derfor gi oss et minikurs i motivasjon.

Det handler om indre og ytre motivasjon. Det vil si ytre stimuli, som et klapp på skulderen, forfremmelse eller bedre lønn, kontra indre belønninger som tilfredshet, glede eller mening. Gjennom bl.a. egen forskning har Kuvaas kommet frem til at indre motiverte medarbeidere leverer bedre arbeidsprestasjoner, har høyere organisasjonsforpliktelse, lavere turnover og opplever mindre stress og sykefravær.

Samtidig presenterte han også data som tilsa at indre og ytre motivasjon fortrenger hverandre. Det vil si at hvis man gir indre motiverte medarbeidere mer ytre stimuli kan det faktisk føre til lavere motivasjon.

- En av de viktigste kildene til indre motivasjon er autonomi og opplevd faktisk tillit, forklarte Kuvaas videre. Det handler om en rett balanse mellom kompetanse og ansvar. Han brukte videre en sammenligning mellom trafikklys og rundkjøring for å belyse dette. Tall fra vegdirektoratet viser at det er mest effektivt og færrest ulykker ved rundkjøring. Rundkjøring gjør at vi blir ansvarliggjort og dermed opptrer mer ansvarlig, kommenterte han.

Målstyring
Problemet med å styre etter kvantifiserbare mål er at de kan stå i veien for utøvelse av godt skjønn, fortsatte Kuvaas. Mange tror at det ikke er lov å bruke hue! Han viste til Albert Einsteins berømte uttalelse: «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan teller teller.»

Målstyring kan føre til juksing- - Vanskelige mål fører i større grad til juksing enn «gjør det så godt du kan mål», forklarte han.

Det er forskjell på resultater (måling) og prestasjon (kvalitet på hva du gjør). - Effektivitet er evaluering av både resultatene og atferden, sa Kuvaas. Målstyring er en erstatning for reell ansvarliggjøring og intelligente avveininger og vurderinger. Han viste bl.a. til tillitsreformen i helsesektoren

Hva er alternativet til målstyring, spurte han forsamlingen, og svarte selv at vi bør gå fra målstyring til formålstyring. Mål bør erstattes med målsettinger, men samtidig må vi ikke slutt å måle aktiviteter. – Ledere må ha tett dialog med sine medarbeidere og tørre å ta i bruk det handlingsrommet de faktisk har, avsluttet Kuvaas.

Jorunn Berland på Ys Stat lederkonferanse

YS leder Jorunn Berland tok oss med på sin reise fra ung tillitsvalgt til hun i mars 2013 ble YS leder.

En leders histore
YS leder, Jorunn Berland var invitert til å fortelle om sitt lederskap. Vi fikk være med på hennes reise fra å ha ha meldt seg inn i fagforening for å få være med på en fest, til nå være leder for en av de fire hovedorganisasjonene for arbeidstakere i Norge.

Ikke var hun spesielt villig til å bli tillitsvalgt heller og ble mast inn i tillitsvalgtrollen. - Hvis de tror på meg, så la meg prøve, endte hun med og sa ja. Da hun ble forespurt om å bli YS leder i 2013 sa hun først nei. Men etter en samtale med en god venn som stilte henne spørsmålet: «Hva er det verste som kan skje hvis du sier ja til dette?», svarte hun til slutt ja, og har ikke angret siden.
Helt siden sin første lederrolle på 80-tallet har hun holdt fast i tre nøkkelord; rolle, respekt og aksept. - Dette har vært gjennomgående avklaringspunkt i alle de lederjobbene jeg har vært i, forklarte Berland. Hun er svært rollebevisst og nevnte bl.a., viktigheten av ikke å delta i utredningen i saker som senere skal besluttes.

Som forbundsleder er Berland opptatt av å utvikle en politikk som hele organisasjonen har eierskap til og føler ansvarlighet for. – Vi kan ikke alltid møte morgendagenes utfordringer med gårsdagens svar, slo hun fast.

Øystein Fossen på Ys Stat lederkonferasen

Øystein Fossen fra AFF ledes oss i erfaringsdelingen om organisering og påvirkning.

Erfaringsdeling i praksis
Tirsdag formiddag var satt av til en gruppeprosess ledet av Øystein Fossen fra AFF.
Temaet var organisering og han fremhold fire teser som er utfordret i dagens arbeidsliv.
En hierarkisk organisering bør erstatter av en flatere organisering og oppsplitting bør erstattes av integrasjon og samarbeid på tvers. Videre ment han at faglig skjønn må tilbake og erstatte standardisering. Tjenestene må tilbake i sentrum for virksomheten, hevdet Fossen.

Etter innledningen fikk vi god til å dele erfaringer på virksomhetsutvikling og medvirkning fra tillitsvalgte i prosessene. Kursleder Eva Lorentzen hadde satt sammen gruppene slik at vi vi ikke satt sammen med «våre egne». Dette førte til en svært god runde med erfaring fra et stort mangfold av statlige virksomheter.

Lederkonferansen ble avsluttet med et treffende og engasjerende foredrag av redaktøren i Ukeavisen ledelse, Magne Lerø.

Publisert 12 oktober 2015 11:48