Ledelse i utlendingsfeltet er krevende

Gjesteskribent: Morten Hojem Ervik leder i Politiets Utlendingsenhet (PU).

- Migrasjonsutfordringene gir samfunnet mange utfordringer. Vi ivaretar både førstelinjen og retur av de som ikke har lovlig opphold og idet bidrar vi til å ivareta samfunnssikkerheten, forebygge og bekjempe kriminalitet og sikre ID, sier den nye lederen av Politiets utlendingsenhet Morten Hojem Ervik.

Verdens konflikter og fattigdom har ført til en kraftig økning av migranter til Europa. Mange ønsker seg en bedre fremtid, og har de beste intensjoner, mens andre utnytter situasjonen. Dette er en samfunnsutvikling som gir et mer uoversiktlig trusselbilde og som også kan skape kriminalitetsutfordringer. Da er det viktig at vi som en del av norsk politi prioriterer å ivareta samfunnssikkerheten, forebygge og bekjempe kriminalitet, og ikke minst sikrer at vi vet hvem som befinner seg i landet vårt til enhver tid.

Store svingninger i utlendingsfeltet
Store svingninger i hvor mange som kommer har selvsagt stor påvirkning på vår virksomhet og hvordan den ledes. Fra en situasjon hvor vi måtte rekruttere et stort antall nærmest over natten til en ny virkelighet hvor vi ikke erstatter de som slutter.

På fem år har måltallet for uttransporter nesten doblet seg fra 4 700 i 2011 til 9000 i 2017. Det blir krevende å nå med lave asylankomster. Færre personer blir returnert etter hurtigprosedyrer, og vi må ta flere av de tidkrevende sakene for å nå måltallet. Vi ser også at stadig flere forsvinner fra mottak. I tillegg er Norge langt fra alene i Europa om å ønske å returnere personer uten lovlig opphold.

PU har også fått ansvaret for å registrere kvoteflyktninger og relokaliseringsflyktninger. Dette arbeidet foregår både i utlandet og her hjemme. Mange kommer til landet vårt i store grupper. Det gir utfordringer knyttet til midlertidige omprioriteringer internt i organisasjonen.

Jeg er imponert over innsatsen og endringsviljen.

Krevende lederutfordringer
Mange som jobber i PU er vant til endringer og fleksibilitet. Jeg er imponert over innsatsen og endringsviljen. Men det skal ikke underkjennes at det er en stor utfordring i å lede og motivere en organisasjon som stadig er i endring. Og som samtidig skal bygge opp og utvikle en spisskompetanse på et krevende fagfelt.

Uforutsigbart er et stikkord for arbeidshverdagen i PU, og som leder må jeg hele tiden være beredt for oppdukkende skiftninger, samtidig som jeg skal ivareta det langsiktige og strategiske perspektivet. Uforutsigbarheten gjør noe med kulturen. Det er en utpreget korpsånd i PU. Det er veldig mange positive, kreative og innsatsvillige medarbeidere. Hele organisasjon har et eieforhold til hvordan vi løser oppgavene våre best. Mange er opptatt av fag- og metodeutvikling, samtidig som vi skal sikrer daglig drift.

Reform i utlendingsforvaltningen
PUs innstilling er at vi skal tilpasse det vi leverer til en ny politihverdag med 12 store politidistrikt og et mer uoversiktlig internasjonalt bilde. Det skal vi klare på en god måte. Vi er allerede godt i gang. Arbeidet i samarbeid med resten av utlendingsforvaltningen har på mange måter samme mål som reformarbeidet i politiet - nemlig at politiet skal være tilstedeværende og uføre politiarbeid.

Med politiet i førstelinjen har vi i Norge en unik mulighet til å sikre vår samfunnssikkerhet, forebygge og bekjempe kriminalitet og avklare identiteten på de som oppholder seg i landet vårt.

PUMA-prosjektet
PU har medvirket i flere større tverretatlige prosjekter som har vurdert arbeidsflyt, operasjonalisering og oppgavedelingen i utlendingsforvaltningen. I denne sammenhengen kan jeg nevne "Dublin A – Å" som vant Bedre stat-prisen og det pågående PUMA-prosjekt.

PUMA-prosjektet ble initiert etter de høye asylankomster høsten 2015, og arbeider ut i fra felles målsetting om en sikker og effektiv ankomstfase. Med politiet i førstelinjen har vi i Norge en unik mulighet til å sikre vår samfunnssikkerhet, forebygge og bekjempe kriminalitet og avklare identiteten på de som oppholder seg i landet vårt.

Prosjektet leverte sin anbefalte løsning i desember og anbefaler å sikre god ressursfordeling, gi tilgang til rett kompetanse tidlig i flyten og tilrettelegge bedre for politiets tekniske undersøkelser. Politiet bør være involvert helt innledningsvis, men bruke mindre tid på å stille spørsmål som vedrører oppholdsgrunnlaget mer enn noe annet. Vi må gjøre det vi er gode på og la andre virksomheter gjøre det de er gode på. UDI har som målsetting å avgjøre 80% av sakene raskt. Det vil spare vårt samfunn for betydelige beløp.

Både førstelinje og retur
PU ivaretar sentrale politioppgaver, både som førstelinjekontrollør på utlendingsfeltet og som ansvarlig for retur av utlendinger med ulovlig opphold, og har slik en nøkkelrolle som første og siste ledd i asylkjeden. Returarbeidet skjer i nært sammenheng med politidistriktene. Et samarbeid som har gitt svært gode resultater. Så gode at delegasjoner fra flere land har kommet for å lære.

Det forventes at politiet utfører returer med stor grad av profesjonalitet

Vi er opptatt av å tilrettelegge for at vi utvikler dette samarbeidet videre. Vi har store utfordringer foran oss. Ikke minst er identitetsfastsettelse en sentral del av kriminalitets- og sikkerhetsarbeidet, hvor ID-problematikk fordrer spesialistkompetanse og systematisk tilnærming. Med ID følger rettigheter og plikter - rett ID er også viktig for personen selv. Å leve på falsk eller uriktig ID er ingen god løsning.

Ved retur håndterer politiet ofte mennesker i krise. Med dette følger et stort ansvar for å sikre personen selv, personer i nærheten og egne ansatte. Hver uttransport må således risiko vurderes. Det forventes at politiet utfører returer med stor grad av profesjonalitet og at vi søker å ivareta den enkeltes verdighet på en god måte. Det er til tider en krevende oppgave.

Utlendingsinternatet er viktig for asylkjeden
Dette er også viktige elementer i arbeidet ved Utlendingsinternatet, som nå er den tredje største institusjonen i landet for gjennomføring av frihetsberøvelse, og er et vesentlig bidrag i PUs returarbeid. Særlig i returoperasjoner hvor det planlegges med bruk av egne chartrede fly, er tilgjengelige plasser i umiddelbar nærhet av OSL en avgjørende faktor. Internatet utgjør med andre ord en viktig del av kjeden fra ankomst til uttransport. Våre ansatte er opptatt av å se den enkelte innsatte og legge til rette for et godt opphold innenfor de rammene som finnes.

Det følger et stort ansvar med å forvalte store offentlige ressurser

«Ett politi» i endring
For PU som særorgan er vi opptatt av å være en del av "Ett politi". Vi skal bistå i både oppgaveløsning og kompetanseoverføring. Vi er derfor svært tilfredse med at vårt Faglige forum og våre øvrige seminarer og aktiviteter får stadig flere deltakere hvert år.

Samtidig som jeg har brukt spalteplassen på å peke på våre resultater og vårt gode samarbeid er jeg åpen for endringer. Det er naturlig at endringer i resten av politiet får konsekvenser også for oss. Vi må ikke stagnere - men stadig utvikle oss. Det følger et stort ansvar med å forvalte store offentlige ressurser. Det ansvaret skal vi være oss bevisst. Samspillet med politidistriktene er viktigere enn noen gang for å nå måltallene og jeg ønsker å benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet i 2016.

Publisert 21 februar 2017 15:13