Plan for endringsledelse i politiet

Plan for endringsledelse
På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Politidirektoratet utarbeidet en helhetlig plan for endringsledelse for gjennomføring av nærpolitireformen.

I forbindelse med gjennomføringen av Nærpolitireformen har Politidirektoratet utarbeidet en plan for endringsledelse. Planen identifiserer fem hovedgrep for å bidra å nå målene med reformen.
- Informasjon, samarbeid og god planlegging er nødvendig for å lykkes med større endrings – og utviklingsprosesser, sier HR-direktør Karin Aslaksen.

Klippet fra politietes intranettsider (Kilden).

Hun fortsetter med at planen oppsummerer både våre og andres erfaringer innen ledelse av større endrings- og utviklingsprosesser. Den gir retning for de tiltak og mål som er iverksatt for å utvikle god og helhetlig endringsledelse og varig endring. Planen er en del av arbeidet med utvikling av kultur, ledelse og holdninger i etaten – en viktig del av nærpolitireformen.

Last ned Plan for endringsledelse

Ledelse og kultur sammen, fortsetter Aslaksen. De fem hovedgrepene identifisert, handler om:
• helhetlig styring
• tydelig ledelse
• trygge medarbeidere
• involverende og forpliktende samarbeid mellom parter
• sikre gevinst og kontinuerlig forbedring
- Forståelse for mål og retningen for endringene er viktig for å skape motivasjon og varig endring. Endringsprosesser er krevende og derfor er det behov for å få trygghet for egen situasjon og mulighet til å delta i å påvirke fremtidige løsninger, sier Aslaksen.

- Ledere spiller en sentral rolle i arbeidet med å gjennomføre endring. Planen beskriver hvordan politiet jobber med endringsledelse for å sikre at effektmålene i nærpolitireformen oppnås, sier Aslaksen.

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet Politihøgskolen, HR-nettverket i distriktene. prosjektledere PNP lokalt. Planen ble behandlet i sentralt IDF i juni 2017.

 

Publisert 29 september 2017 08:58