Kunnskapsbasert lederutvikling

Evalueirngsrapporter
Politiet jobber kunnskapsstyrt med lederutvikling. Det viser disse evalueringsrapportene fra DIFI og Agenda Kaupang

Mandag ble DIFI’s underveisrapport om kultur, holdninger og ledelse i Nærpolitireformen publisert. Den har fått god omtale i mediene og gir et godt innblikk i status for kulturutfordringer og lederutvikling i etaten. Dette er et av flere gode eksempel på kunnskapsbasert utvikling av ledelsesfaget i politiet, sier forbundsleder Geir Krogh.

Underveisrapporten handler mest om kulturutfordringer i politidistriktene. DIFI problematiserer bl.a. Politidirektoratets definisjonen av kultur som «måter vi jobber på hos oss» og mener at denne definisjonen kan bidra til å bevare eksisterende kultur istedenfor endring og utvikling.

Videre peker de på profesjonskamper som en av de største kulturelle utfordringene for endring. Det blir spesielt synlig i større omstillinger. - Her har åpenbart fagforeningene en viktig rolle. Er vi mer opptatt av å kjempe for våre medlemmer enn å prioritere mangfold og tverrfaglighet i lederstillingene? Kvalifikasjonsprinsippet er nå lovfestet i den nye statsansatteloven. Politiet må hele tiden søke etter den best kvalifiserte lederne, sier Krogh.

DIFI gir honnør til Politidirektoratet for god satsning på lederutvikling og får støtte fra bl.a. fagforeningene. De er også tydelige på at tiltakene må få tid til å virke og at det nå er viktig at politidistriktene får tid til å jobbe med kultur og ledelse. – Dette er vi helt enige i. Ledere må gå foran og være gode forbilder. Dette krever at det også satses på lederutvikling og lederkompetanse, konkluderer Krogh.

Last ned DIFI's underveisrapport her. 

Utviklingsprogram for førtelinjeledere
DIFI henviser flere steder til et pilotprosjekt for lederutvikling av førstelinjeledere i 2016/17. Politihøgskolen har utviklet, planlagt og gjennomført et utviklingsprogram på oppdrag fra Politidirektoratet. Pilotprosjektet er gjennomført i Sør-Vest og Troms politidistrikt.

I slutten av september oversendte Agenda Kaupang en evaluering av utviklingsprogrammet til Politidirektoratet. Rapporten gir et godt grunnlag for å vurdere innhold, gjennomføring og effekter.

Hovedinntrykket i evalueringen er at programmet har fungert etter hensikten, samtidig er det behov for noen justeringer. Deltagerne opplevde å bli mer bevisst på egen lederadferd og lederstil. Samtidig fikk de innsikt i grunnleggende lederverktøy som relasjonsledelse, kommunikasjon og «den vanskelige samtalen».

– Vi har spesielt merket oss responsen på temaet endringsledelse. Mange opplevde det vanskelig å koble overordnede beslutninger og prioriteringer til sin egen operative lederhverdag. For mange førte imidlertid lederprogrammet til at de ble mer bevisst på hvordan de snakker om endringen for sine medarbeidere, spesielt når de selv er kritiske til endringen. Dette kan får stor betydning for gjennomføring og resultatoppnåelse i Nærpolitireformen. Vi anbefaler derfor at dette programmet blir gjennomført for alle førstelinjeledere, sier Krogh.

- En annen effekt av lederutviklingsprogrammet er at førstelinjeledere nå etterlyser tilsvarende kompetansehevende tiltak på andre ledernivåer. Det er åpenbart behov for bred lederutvikling i etaten, på alle nivå og fagområder, avslutter Geir Krogh.

Last ned evalueringsrapporten fra Agenda Kaupang her. 

 

Publisert 02 november 2017 11:04