Forbundslederen har ordet: Mye er gjort, men enda mer gjenstår

Landsstyret nov 2017
Fra NPL’s landsstyremøte 29. november. Medlemmene har vært sterkt involvert i endringsarbeidet i 2017. Foran fra venstre: Rune Halvorsen, Anne Margrethe Ruud, Geir Krogh, Karl Jonny Nilsen. Bak fra venstre: Tore Salvesen, Frank Gran og John Magne Aas.

Reformen har tatt mye av tid og oppmerksomhet i året som har gått. Nå tar forbundskontor og landsstyret i Norges Politilederlag juleferie i forvissning om at 2018 vil bli like innholdsrikt og spennende som 2017. Her er forbundslederens bidrag til Nyhetsbrev nr 6 2017:

2017 er snart lagt bak oss. Mye har skjedd i politi- og lensmannsetaten. Nesten alle ansatte i politidistriktene er nå berørt av reformen. Det har vi merket godt på forbundskontoret, med daglige henvendelser fra medlemmer som enten er i omstilling eller er involvert i lokale endringsprosesser. Mange har opplevd at tryggheten i stillingen har blitt utfordret og alt hva det innebærer av usikkerhet og følelsen av ikke å være gode nok lenger. Jeg er imponert over omstillingsevnen til politiledere, spesielt i de tilfeller hvor de selv er i omstilling og samtidig må motivere egne medarbeidere til å bidra aktivt i endringene.

I løpet av det siste året har vi som fagforening bidratt aktivt i endringsaktivitetene. De viktigste er forhandling av ny lokal struktur, gjennomføring av personalløpet både i fase 1 og 2 og ikke minst sammenslåing og igangsetting av 10 nye operasjonssentraler. Samtidig har vi endelig fått fart på etterforskningsløftet med bl.a. oppstart av Felles straffesaks inntak (FSI), som et av de seks prioriterte tiltakene i reformen. Jeg får også mange gode tilbakemeldinger på innføring av Politiarbeid på stedet og etableringen av politikontakt/politiråd i distriktene. Personlig har jeg stor tro på prosjektet «Kunnskapsstyrt politiarbeid».

Det er nå det starter

Som sentralt tillitsvalgte har vi vært med å planlegge reformen og avklart ulike problemstillinger underveis. Men det er først når endringene «treffer politidistriktene» at vi ser om planleggingen har vært god nok. Vi ser allerede nå at det er behov for justeringer på enkelte områder, men alt i alt mener jeg politidistriktene nå er rigget for fremtiden. Det betyr imidlertid ikke at endingen har skjedd eller at reformen er ferdig. Det er nå det starter. Det handler om å endre måten vi arbeider og utvikler oss på. Organisasjonsstruktur og nye metoder er kun strategiske verktøy for å stimulere til ønsket adferd. Endringen kommer ikke av seg selv, men er avhengig av god og kontinuerlig ledelse. Derfor har vi vært tydelige på at lederne må på plass så snart som mulig. Det har ikke vært mulig å få til alle steder, men nå i overgangen til 2018 er vi nesten i mål i alle politidistrikt.

Det tar mellom tre til fem år fra endringene settes i gang til de forventede resultatene viser seg

Først når organisasjons- og personalløp er gjennomført og nye ledere er på plass kan endringene for alvor ta til. De siste politidistriktene starter opp 1. juni 2018. Det er da det starter. Forventingene til politireformen er store. Det har vært helt nødvendig for å skape nødvendig oppslutning. Nå er det viktig med en realitetsorientering. Erfaring fra andre tilsvarende reformer har vist at det tar mellom tre til fem år fra endringene settes i gang til de forventede resultatene viser seg.

De ansatte i sentrum
Målene for endringen er klare; «Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, med kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.»

God ledelse kommer ikke av seg selv.

Norges Politilederlag slutter opp om målene og skal fortsatt være aktive med å bygge den nye organisasjonen. Den enkelte ansatte må nå settes i sentrum. Vi er helt avhengig av å ha de ansatte med oss for å lykkes med endringene. Parallelt med endringene må det derfor utvikles god ledelse. Det må satses på lederkompetanse, utvikling av den enkelte leder og bygging av en sunn ledelses kultur preget av åpenhet, respekt og basert på medvirkning. God ledelse kommer ikke av seg selv.

Endringer også for NPL
Fagorganisasjonen Norges Politilederlag er også endret og rigget for fremtiden. Fra 1. januar er vi en egen medlemsorganisasjon i Parat. I går flyttet vi forbundskontoret til Parats lokaler i 2. etasje i Lakkegata 23. Vi har blitt svært godt tatt imot. Parat utgjør en reell styrke for oss som fagorganisasjon med lang erfaring og stor profesjonalitet i å drive fagforeningsarbeid. Jeg vil spesielt nevne den juridiske- og media avdelingen. Samarbeidet har allerede pågått en tid og det er spennende å ha slike dyktige og kompetente kollegaer å spille på. I tillegg har jeg store forventninger til kurs- og opplærings- og tariffavdelingen.

Les også: Større politistyrke

Som forbundsleder vil jeg nå få frigjort tid og god støtte til å og jobbe for medlemmene og våre kjernesaker; lønn og arbeidsvilkår for ledere, ledelse som fag og best mulig rammevilkår for god ledelse. Det er bra, for reformen vil nok bli krevende for medlemmene også i 2018.

God jul og godt nyttår til dere alle.

Geir Krogh
forbundsleder

 

 

 

Publisert 22 desember 2017 12:39