Publikumsundersøkelsen: Tillit og bekymring

Piblikumsundersøkelse
Politiet la i dag frem publikumsundersøkelsen fra 2017

Politidirektøren la i dag frem Politiets publikumsundersøkelse 2017. Publikum har en gjennomgående høy tillit til politiet, men er bekymret for nettkriminalitet og responstid. 83 prosent av innbyggerne har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, en økning på 2 prosentpoeng fra i fjor, viser undersøkelsen.

Klippet fra parat.com.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, som har stilt spørsmål til nesten 5.500 innbyggere.
– Dette viser at politiet leverer, selv om de står i en krevende omstilling. Det gjør meg stolt og trygg og viser at Politidirektoratets arbeid er på rett vei, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Han var til stede da politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte resultater fra undersøkelsen. Her går det også fram at 95 prosent føler seg trygge der de bor og ferdes.

- Dette er politiets hovedleveranse, påpeker Humlegård.

Undersøkelsen er gjort ti ganger tidligere. For første gang er nettsvindel den typen kriminalitet innbyggerne er mest bekymret for å bli rammet av. Hele 32 prosent er bekymret for dette. En like stor andel mener politiet håndterer denne typen kriminalitet meget eller ganske godt. Folks tillit til at politiet håndterer andre typer kriminalitet er høyere.

– Nettkriminalitet er der folk mener politiet har dårligst kapasitet, og det har de rett i. Det er ikke spesielt for Norge, det er en stigende bekymring for og fokus på nettbasert kriminalitet, sier Humlegård.

Politiets publikumsundersøkelse er et av flere redskapet politiledere og politikere bruker for å måle hvordan lykkes med sitt samfunnsoppdrag.

- Vi er glade for at tilliten til politiet øker, selv om det er store variasjoner i forventingene bl.a. til politiets responstid og evne til å håndtere visse typer kriminalitet, sier Geir Krogh, forbundsleder for Norsk Politilederlag i Parat.

Politiet er avhengig av tillit for å kunne utføre samfunnsoppdraget; trygghet, lov og orden. Selv om tilliten til politiet øker og de aller fleste føler seg trygge i Norge, har folk likevel lave forventinger til at politiet kommer raskt til stedet når de trenger det. Bare litt over halvparten tror politiet vil komme raskt frem når de trenger det.

- Dette er nok ikke så langt fra realiteten pr i dag og har en klar sammenheng med ressurstilgangen til politiet. Mye av den operative kapasitet har blitt bundet opp i forbindelse med nye funksjoner i politireformen. Økte ressurser innen vakt og beredskapsområdet bør nå være et av de viktigste fokusområdene i gjennomføringen av reformen, sier Geir Krogh i Norsk Politilederlag.

I 2018 vil politidistriktenes nye organisering bli ferdig, og innsatsen for å øke kvaliteten på politiets arbeid skal intensiveres.

- Reformarbeidet skifter nå fokus, nå er det kompetanse og ledelse det må satses på. For å bygge sterke kompetansemiljøer er politiet avhengig av å tiltrekke seg kompetente medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn. Sivil spisskompetanse og politifaglig kompetanse vil i fellesskap kunne bidra til å bygge sterke fagmiljøer som gjør at vi kan levere enda bedre på politiets samfunnsoppdrag, sier Unn-Kristin Olsen, leder for Parat politiet.

Last ned Publikumsundersøkelsen 2017 her.

Publisert 09 januar 2018 17:48