Mer lokalt handlingsrom i politiet

Odd Reidar Humlegård
Politidirektør Odd Reidar Humlegård legger opp til mer handlingsrom for poltidistriktene i årets disponeringsskriv. Han får støtte fra Norges Politilederlag. Bildet er fra NPL's 125 års jubileum 7. februar. (Foto: Anne L Buvik)

Politidirektoratet sendte i dag ut disponeringsskrivet til politidistrikter, særorgan og nasjonale enheter. Direktoratet vil bl.a. prioritere fortsatt bemanningsvekst, politiets nye beredskapssenter og helikoptre, oppbygging av nasjonalt cyber crime senter (NC3) og internettrelaterte overgrep mot barn. – Vi er helt enige i prioriteringene, men er spesielt glade for signalene om mer lokalt handlingsrom, sier forbundsleder Geir Krogh.

Etaten har i mange år hatt et betydelig etterslep spesielt på investeringer og materiell. I årets budsjett gis det derfor 100 millioner kroner som frie midler. Pengene gir økt kapasitet for å håndtere driftssituasjonen, og går i all hovedsak til politidistriktene.

- I budsjettbalansering for 2018 har vi hatt en klar ambisjon om å legge til rette for økt handlefrihet i politidistriktene, men denne ambisjonen har blitt avveid med hensyn til nødvendig utvikling i særorganene for å istandsette dem til å gi god støtte til distriktene, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en uttalelse på politi.no

Videre skal det i 2018 og første halvdel av 2019 ansettes 370 politikvinner- og menn, hovedsakelig i politidistriktene. Det legges opp til en gradvis oppbemanning i løpet av 2018. Politidistriktene skal sørge for at bemanningsveksten prioriteres og gjennomføres i henhold til opptrappingsplanen. Etaten opprettholder dermed stø kurs mot målet om to politi pr 1000 innbyggere i 2020.

De nye politistillinger skal lyses ut primært rettet mot nyutdannede, og målsetningen er at alle studenter fra 2018-kullet som har bestått eksamen, skal få jobb i politiet i løpet av året eller første halvår av 2019.

- Både øremerking av midler til 370 nye politistillinger og 100 millioner i frie driftsmidler er bra. Opprinnelig var de frie driftsmidlene øremerket investeringer. 25 millioner fordeles til særorganene, mens politidistriktene får nå 75 millioner til fordeling, som de selv kan prioritere mellom drift og investeringer. Ikke den store summen, men likevel gode signaler om økt lokalt handlingsrom, slår Krogh fast.

Les omtale av budsjettet på politi.no her.

Last ned disponeringsskrivet her.

Publisert 27 februar 2018 13:39