Politistudenter med forventninger til politiledere

Brage Ekseth Hollum
Brage Ekseth Hollum (21) er førsteårsstudent ved PHS avd. Kongsvinger.

Hvilke forventninger har politistudentene til sin hverdag i politiet? Og hvilke krav stiller de til sine ledere i fremtiden? Dreier alt seg bare om digital kompetanse, eller er det andre egenskaper og annen kunnskap som også etterspørres?

Anne

 Tekst og foto: Anne L. Buvik

 

- God evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger, tydelighet og evne til å lede gjennom dialog og kommunikasjon, sier førsteårsstudent Brage Ekseth Hollum (21) når han skal beskrive de viktigste egenskapene hos sine fremtidige ledere. Vi treffer ham ved PHS avd. Kongsvinger.

Han er dermed på linje med mange av studentene som nylig deltok i en questback-undersøkelse i regi av NPL og Parat. Spesialrådgiver Ragnar Eggesvik har gjennomført undersøkelsen, og han presenterte noen av resultatene på konferansen som ble avholdt i forbindelse med NPLs 125 års-markering i februar.

Ragnar Eggesvik
Ragnar Eggesvik, spesialrådgiver i Parat under foredraget på konferansen «Politiledelse mot 2025» 7. februar 2018.

Undersøkelsen, som ble sendt ut til alle førsteårsstudenter og hadde en svarprosent på ca. 20, inneholdt flere problemstillinger. Blant disse var hvilke samfunnstrender man så for seg de nærmeste årene, hvordan dette ville prege politiets jobbhverdag, hvilke forventninger de har til sine nærmeste ledere, og hva de så for seg kunne motivere og demotivere dem i arbeidet.

Nr 1
Ordsky med resultatene fra spørreundersøkelsen blant førsteårsstudentene på PHS.

Les også: Fremtidsrettet feiring av 125 år

Vil gjøre en forskjell
Brage Ekseth Hollum deltok ikke selv i undersøkelsen, men snakker gjerne om de samme problemstillingene, og i løpet av vår samtale kommer det frem at han er på linje med flertallet i sine oppfatninger.

- Hvorfor søkte du PHS?

- Det er resultat av et valgt jeg tok veldig tidlig. Jeg har flere i familien med bakgrunn fra politiet, så jeg ble inspirert til å velge yrket. Jeg tror det passer for meg, jeg ser det som et privilegium å kunne hjelpe mennesker og å utgjøre en forskjell. Det får du anledning til i politiet, fastslår Hollum.

- Mange ser for seg en totalt annet hverdag for politiet i fremtiden. Hva tenker du om det?

- Selv om en del ting konstant er i endring, er det fortsatt den direkte kontakten med mennesker som er vårt viktigste arbeidsområde. Det handler om kommunikasjon, evnen til å se og forstå, evnen til å tolke. Politifolk får enormt med trening på dette området, og blir veldig gode på det. Det kommer neppe til å endre så mye på seg, understreker Hollum.

- Hva med den digitale utviklingen, betyr ikke den mindre menneskelig kontakt?

- Kanskje på noen områder, men man skal huske på at digital kommunikasjon også medfører at folk kan samles oftere og på kortere varsel. Det kan dermed skape enda flere møteplasser, også rent fysisk.

God rollemodell
Brage Ekseth Hollum føler seg ennå for fersk til å utdype hvilke trender han mener å se innen utviklingen i politiet og innen ledelse, men har forventninger til egen nærmeste leder i fremtiden:

- Synlighet, evne til å kommunisere, rettferdig og forutsigbar. En god rollemodell, ikke minst.

- Er god digital kompetanse viktig?

- Det er alltid en fordel at lederen din kan veilede på det du selv trenger å lære mer om. Så langt har jeg vært veldig imponert over nivået på instruktørene våre på PHS. De sitter på utmerket kompetanse på mange områder, ikke bare på det digitale området.

- Har du noen synspunkter på om den digitale kompetansen er god nok hos dagens politiledere?

- Det har jeg egentlig ikke noe grunnlag for å uttale meg om, men jeg antar det er variasjoner, slik det er på alle andre områder i samfunnet.

Nr 2
Ordsky med resultatene fra spørreundersøkelsen blant førsteårsstudentene på PHS.

Politifaglig kompetanse viktig
Høy digital kompetanse er altså ikke noe verken Hollum eller hans medstudenter etterspør i særlig grad når det gjelder de viktigste forventninger til sine ledere i fremtiden. I en ordsky konstruert på grunnlag av friteksten, er teknologien i bakgrunnen. «Leder», «god», «åpen» er langt viktigere. Politifaglig kompetanse blir også sett på som langt viktigere av studentene enn formell lederkompetanse. Det samme er evnen til «å se folk». Et utdrag av friteksten i undersøkelsen bekrefter det. Studentene formulerer seg blant annet slik:

• Tillit og ærlighet. Kall en spade for en spade. Ha tro på at jeg kan finne gode løsninger. Jeg ønsker en operativ leder, i den grad det er mulig, som går foran som et godt eksempel.
• Klar, tydelig, rettferdig, godt forbilde og veiledende.
• Rolig, men ikke konfliktsky. Det er også viktig at min nærmeste leder er rettferdig og tør å gi konstruktiv kritikk for at jeg kan forbedre meg
• Kommer med gode tilbakemeldinger, både positivt og konstruktivt. Og gir tilbakemeldingene på en god måte.
• En klar lederstemme som tør å ta vanskelige avgjørelser, men som også bryr seg om de ansatte og om yrket.
• Utfordrer meg, gir meg konstruktive tilbakemeldinger, heier oss frem som et lag.
• Interessert i hva jeg har å si, vurderer og gir tilbakemelding på det. Personlige egenskaper har mer å bety enn kompetanse i form av studiepoeng etc.

Teknologi viktig samfunnstrend
Når det gjelder forventningen til samfunnstrender, får imidlertid teknologien den mest fremtredende plassen. Teknologi, kriminalitet, sosiale medier, digitalisering og datakriminalitet er ordene som oftest blir brukt. Noen eksempler fra friteksten:

• Globalisering, alt kommer mye nærmere for hver dag. Landegrensene blir mer «utvisket», og det blir lettere både å forflytte seg og gjennomføre handel.
• Mer digitalt samfunn, enkel tilgang til ikke statskontrollert valuta.
• Digitaliseringen vil fortsette i full fart - mer bruk av dataverktøy og muligheter, også i politiet
• Digitalisering av kriminalitet, kriminelle miljøer som skjuler seg og kriminalitet på tvers av landegrenser
• Tyngre og mer omfattende teknologi. Enda mer innvandring. Mer kriminalitet på nett, større utfordringer der.
• Mindre voldsforbrytelser og mer økonomisk kriminalitet.

nr 3
Ordsky med resultatene fra spørreundersøkelsen blant førsteårsstudentene på PHS

Godt arbeidsmiljø viktigst
Når det gjelder synspunkter på motivasjon og hva som motiverer og demotiverer en i jobben, er et godt arbeidsmiljø noe av det som går aller mest igjen i svarene. Godt arbeidsmiljø, gode kollegaer, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver, utfordringer og en følelse av mestring er hva de fleste ønsker seg av en hverdag i politiet.
Noen eksempler fra friteksten:

• Frihet til å jobbe med ledere som har gode kvaliteter og som man føler seg trygg og fortrolig med.
• Varierte arbeidsoppgaver og godt samarbeid med kollegaer.
• Å jobbe med flinke mennesker rundt meg, få nok utfordring i hverdagen.
• En hverdag hvor jeg selv i stor grad kan påvirke mine arbeidsoppgaver.
• Struktur og gode ledere.
• Kompetente og trivelige medarbeidere og et meningsfullt arbeid.

Når det gjelder faktorer som virker demotiverende, er dårlig arbeidsmiljø og dårlige ledere det de fleste trekker frem. Noen eksempler:

• Dårlig arbeidsmiljø, lite motiverende arbeidsoppgaver.
• En svak leder! Hvis han ikke vet hvordan ting gjøres - hvordan skal jeg kunne be han om hjelp?
• Dårlige kollegaer, kjedelig arbeidsdag, lang arbeidsdag, dårlig lønn.
• Måltall.
• En leder og kolleger som gjør ting halvveis.
• Ledere som kun er opptatt av tall og det å «please» de over.

Lederrollene er spennende
Også vårt intervjuobjekt på Kongsvinger er innom mye av de samme problemstillingene i løpet av vår samtale. Foreløpig handler imidlertid det meste om nysgjerrighet og uprøvde muligheter for hans del, mens han ser frem mot å få prøve seg i praksis etter hvert, og høste førstehånds erfaringer fra yrket han har valgt.

- Tenker du selv i retning av en karriere som politileder?

Brage Ekseth Hollum smiler av spørsmålet.
- Som førsteårs student er det vel kanskje litt tidlig å flagge lederambisjoner før man i det hele tatt har forsøkt seg i praksis. Men lederrollen virker både interessant og utfordrende, så slik jeg ser det i dag, synes jeg ikke tanken på en fremtidig lederjobb virker avskrekkende. Vi får se. Jeg er i hvert fall sikker på yrkesvalget mitt, og de første månedene på PHS har forsterket inntrykket av at det er et godt valg, avslutter Hollum.

nr 4
Politilederes evne til å kommunisere er viktigst ifølge resultater fra spørreundersøkelsen blant førsteårsstudentene på PHS.

 

Publisert 02 mars 2018 12:57