Difi: Reformen er i rute - nå handler det om ledelse

Vivi Lassen, Difi
Spesialrådgiver Vivi Lassen i Difi er prosjektleder for evalueringen av Nærpolitireformen (Foto: NPL)

Difi leverte fredag statusrapport 2017 for evaluering av Nærpolitireformen. I hovedsak går reformaktivitetene som planlagt selv om 2017 har vært et krevende år for politiet. Til tross for mye negativ omtale av reformen har tilliten til politiet økt og de ansatte mer positive. De peker imidlertid på at mye gjenstår i reformen.

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet fått i oppdrag å evaluere Nærpolitireformen. Oppdraget går over fire år, og denne statusrapporten gir en vurdering av reformarbeidet som er gjennomført i 2017 samt noen råd til Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet om det videre arbeidet.
Rapporten er en oppfølging av Difi-rapport 2017:2 Statusrapport 2016 og Difi-rapport 2017:9 Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse.

Les også: Kunnskapsbasert lederutvikling

Difi anbefaler tydelig ledelse og økt lokalt handlingsrom

Difi er tydelige på at innholdet i reformen nå må prioriteres og at dette krever tydelig og god ledelse. Videre anbefaler det departementet om å langsiktig styring etter overordnede mål og ikke bli for detaljorientert. Videre mener de ambisjonene må balanseres opp mot økonomien.

Difi peker videre på målkonfliktene i reformen og anbefaler at politimestrene får økt handlingsrom bl.a. for å avstemme forventingene til like tjeneste opp mot lokale utfordringer.

Videre peker Difi på at ledelsesutviklingen må nå bredere ut i organisasjonen og anbefaler at politiet nå må vektlegge etatens samlede kompetansebehov og ikke bare antall politiansatte.

Difi kommer også med en tydelig anbefaling om at Justisdepartementet og Pod må utarbeide en strategi for å hente inn etterslepet på IKT området.

Les rapporten på Difi’s nettsider.

 

Publisert 12 mars 2018 11:28