Dialog om politireformen

Hadia Tajik og Geir Krogh
Forbundsleder Geir Krogh i dialog med leder av justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) - foto: John Magne Aas

Onsdag 3. august var vår nye forbundsleder invitert til samtale med nestleder i Arbeiderpartiet og leder av justiskomiteen, Hadia Tajik på Stortinget. Hun ønsket å fortsette det gode samarbeidet med Norges Politilederlag og var spesielt opptatt av status i politireformen.

Forbundsleder Geir Krogh informerte om status i reformen og hva vi ser som de største utfordringene nå. Han pekte på utfordringene med et stort påtrykk i endringer og prosjekter i politi- og lensmannsetaten uten at det er tilstrekkelig finansiering. Han var bekymret for at gjennomføringen av politireformen ville bli skadelidende fordi det er så mange andre prosjekter og endringer som skal på plass samtidig.

- Ressurssituasjonen i politidistriktene er svært presset i år og Krogh var bekymret for om det vil bli satt av nok penger til omstilling av de overtallige lederne i reformen. Dette er nøkkelpersoner det viktig at vi får med oss som gode endringsagenter i reformarbeidet. Da trengs det midler lokalt for å sette politidistriktene i stand til å finne gode løsninger, enten det er kompetanseheving, kompensasjons for lengere reisevei eller direkte lønnskompensasjon.

Videre ble det en god dialog om lokal struktur i politidistriktene og ikke minst balansen i oppgaver mellom de funksjonelle og geografiske driftsenhetene. Krogh fremholdt at NPL er positive til endringer i tjenestestedsstrukturen, og det er viktig at de nye lensmannskontorene og politistasjonene blir store nok. – Hovedtyngden av polititjenesten skal være på de geografiske driftsenhetene. Det er lensmannen eller politistasjonssjefen som «eier» kriminalitet lokalt og de må settes i stand til å håndtere den. Derfor trenger vi tydelige lokale politiledere med både ansvar, myndighet og ressurser er avklart, slo han fast.

Hadia Tajik takket for besøket og for innspillene i reformarbeidet og ønsket en fortsatt dialog med Norges Politilederlag.

Publisert 04 august 2016 09:29