Mer penger, men mindre handlingsrom i politiet

Per-Willy Amundsen
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen på NPL's ledersamling 11. mai 2017 (Foto: NPL)

Torsdag 11. mai presenterte regjerningen revidert nasjonalbudsjett (RNB) med flere gladmeldinger til politi- og lensmannsetaten. De to viktigste var et tredje politihelikopter og 100 millioner kroner ekstra til drift i politidistriktene. – Dette er gode beslutninger og positive signaler fra regjeringen, men dessverre ikke nok til å friskmelde økonomien i etaten, kommenterer forbundsleder Geir Krogh.

Les også: Regjeringen styrker politidistriktene

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen var både stolt og glad da han på NPL’s ledersamling torsdag kunne fortelle at regjerningen bevilget 100 millioner kroner ekstra til politidistriktene. Midlene skal fordeles til politidistriktene og brukes til utstyr og biler, sa statsråden. Amundsen fortjener honnør for å ha nådd gjennom med mer penger til politi- og lensmannsetaten, fortsetter Krogh. Det er åpenbart behov for å ta igjen noe av etterslepet i investeringsbehovet.

Virksomhetsanalyse
Dagen etter publiserte Amundsen en fersk virksomhetsanalyse av politi- og lensmannsetaten. Analysen er laget av BDO og Menon Economics, på bestilling fra tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Den viser bl.a. at det økonomiske handlingsrommet for politidistriktene er redusert 426 millioner kroner fra 2013 til 2016. Dette var nok et godt argument for å få de ekstra 100 millionene til politiet på revidert budsjett, sier Krogh.

Les også: Virksomhetsanalysen av politi- og lensmannsetaten

Virksomhetsanalysen viser at i samme periode har regjeringens ABE reform (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) påført politiet et kutt på 260 millioner kroner. Legger vi til årets ABE kutt (ca 130 millioner kroner) innebærer ABE reformen til sammen kutt på ca 390 millioner for perioden 2014 – 2017.

- Vi har tidligere gitt honnør for de 295 millionene som ble bevilget politi- og lensmannsetaten i ordinært budsjett for 2017, fortsetter Krogh. Legger vi til de 100 millioner i revidert budsjett har politiet fått totalt 395 millioner kroner i «frie» driftsmidler i år, omtrent det samme som de samlede kuttene i ABE reformen. - Dette er ikke tilstrekkelig for å gi en reell styrking av det økonomiske handlingsrommet i politidistriktene, hevder Krogh.

Les også: Bekymret for konsekvenser av budsjettforliket

Mindre øremerking og mer reelt handlingsrom
Analyserapporten fra BDO og Menon Economics inneholder klare bevis for at det reelle økonomiske handlingsrommet i etaten er redusert. Årsaken er økt grad av øremerking av tildelte midler og den nevnte ABE reformen. Politidistriktene har i hovedsak løst det reduserte økonomiske handlingsrommet ved å utsette investeringer og ansettelser.

BDO og Menon Economics råder derfor justis- og beredskapsministeren til å ha hovedfokus på å styrke det reelle handlingsrommet i politidistriktene. Samtidig anbefaler de at effektiviseringen må tas ut gjennom de pågående sentrale utviklingsprosjektene og Nærpolitireformen og legger til at det vil ta tid før endringene gir effekt. Gevinstrealiseringen i reformen må derfor følges tett opp med for å sikre at de forventede effektene oppnås.

I tillegg til mindre øremerking av budsjettildelingene mener BDO og Menon Economics at det må utvikles bedre styringssystemer for politiet. Det må styres mer på prioriterte mål og mindre på detaljerte aktiviteter. Videre foreslås det at mål og resultatkrav bør bli mer tilpasset det enkelte politidistrikt.

Gode signaler i rett retning
- Det er fortsatt et budsjettmessig etterslep i politidistriktene og i den sentrale utviklingsporteføljen. Likevel berømmer jeg justis- og beredskapsministeren for at han har fått gjennomslag for mer penger til drift og investeringer til politiet i år. Dette er gode signaler og en utvikling i rett retning. Det viktige nå er å opprettholde trykket på politibudsjettene. Det reelle økonomiske handlingsrommet i politidistriktene må økes også i de neste årene, avslutter forbundsleder Geir Krogh.

Publisert 15 mai 2017 09:01