Utvalg foreslår store endringer i særorganene

Frøstrup og Amundsen
Leder av særorganutvalget Anne Cathrine Frøstrup overleverte rapporten, Bedre bistand. Bedre beredskap, til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen torsdag 18. mai. (Foto: NPL)

Leder av særorganutvalget Anne Cathrine Frøstrup overleverte i går sin rapport (NOU 2017:11) til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. - Utvalget foreslår omfattende endringer i dagens særorganstruktur. Et godt stykke arbeid som utgangspunkt for en videre prosess. Det er behov for å rydde i organiseringen av de nasjonale bistandsressursene, sier forbundsleder Geir Krogh.

Utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup har ledet særorganutvalget siden august 2016 og leverte rapporten en dag før fristen. Hun var tydelig stolt over arbeidet utvalget hadde nedlagt og mente selv at de hadde svart opp mandatet. Under overskriften; «Bedre bistand. Bedre beredskap» har utvalget tatt utgangspunkt i at en fremtidig organisering av særorgan skal understøtte Nærpolitireformens intensjonen. Oppgaver som kan løses lokalt skal løses lokalt. Utgangspunktet er at oppgaver og ansvar skal legges til politidistriktene. Unntak fra dette må begrunnes spesielt.

Utvalget foreslår derfor at deler særorganenes portefølje overføres politidistriktene. Samtidig erkjenner utvalget at enkelte oppgaver fortsatt vil være så ressurs- og kompetansekrevende at det mest hensiktsmessige er å legge dem i en samlet nasjonal ressurs. Utvalget anbefaler at den nasjonale spisskompetansen plasseres i nasjonale bistandseneheter og at begrepet særorgan avvikles.

Les også: Det må ryddes i særorganene

To nasjonale bistandsenheter
Utvalget anbefaler en ny organisering der politiets nasjonale spisskompetanse blir samlet i to enheter, en bistandsenhet for etterforskning og en bistandsenhet for beredskap. De nasjonale enhetene vil ha som hovedoppgave å yte bistand der hvor det ikke er hensiktsmessig å bygge opp kompetansen i det enkelte politidistrikt.

I begrunnelsen for forslaget legger utvalget vekt på kriminalitetsbildet og spesielt økningen av IKT kriminalitet. Samtidig peker de på at kriminalitetstypene i større grad går inn i hverandre.
Utvalget anbefaler at den nye bistandsenheten for etterforskning skal bestå av tre hoved søyler:
- Organisert og annen alvorligs kriminalitet (Kripos)
- Økonomisk kriminalitet (Økokrim)
- IKT kriminalitet (nytt nasjonalt cyber-krim senter - NC3).

Oppgaver og fagansvar må avklares og utvalget mener flere oppgaver som i dag ivaretas av særorganene med fordel kan overføres til politidistriktene. Bl.a. annet foreslås det at ansvaret for alvorlig miljøkriminalitet legges til Trøndelag politidistrikt fordi Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet er lokalisert i Trondheim.

Utvalgsmedlemmene Fause og Paulsen er uenig i sammenslåingen av Kripos og Økokrim og overføring av miljøkriminalitet til Trøndelag. De ønsker at Økokrim skal bestå som i dag eller eventuelt legges under Riksadvokaten.

Den nye bistandsenheten for beredskap mener utvalget bør bygges opp rundt det nye beredskapssenteret på Taraldrud. Beredskapstroppen vil i så fall flyttes ut av Oslo politidistrikt, men utvalget mener mannskapene fortsatt bør delta i patruljetjenesten i Oslo eller i andre politidistrikt. TTS (teknisk og taktisk spaning) og UC (undercover) foreslås beholdt i Oslo politidistrikt, mens konge-eskorten foreslås overført PST. I tillegg foreslår utvalget at ansvaret for Politireserven overføres fra Utrykningspolitiet til bistandsenheten for beredskap.

Politihøgskolen
Frøstrup var klar på at Politihøgskolen bør videreføres som høgskole og også benevnes som dette og ikke som et særorgan. Utvalget anbefaler imidlertid et samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og utredning av et nærmere samarbeid med andre aktører i universitet- og høgskolesektoren. Videre anbefaler de at Politidirektoratet styrker eierforholdet ved å overta myndigheten for oppnevnelse av styret, som i dag er lagt til Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig mente hun at Politihøgskolen fortsatt bør ha et eget budsjettkapittel.

Ny struktur politiet
Særorganutvalgets forslag til nytt overordnet organisasjonskart for politi- og lensmannsetaten.

Avvikling av UP og PU
Utvalget foreslår videre at og Utrykningspolitiet (UP) legges ned og oppgavene overføres politidistriktene. Det strategiske og overordnet fagansvar overtas av Politidirektoratet, men kan fortsatt være lokalisert i Stavern. Politireserven foreslås som nevnt overført til bistandsenheten for beredskap.

Politiets utlendingsenhet (PU) foreslås avvikles i sin nåværende form. Strategisk styring av fagfeltet ivaretas av Politidirektoratet og det operative ansvaret foreslås overført til Øst politidistrikt. Øst politidistrikt overtar også utreisesenteret på Gardermoen og det nasjonale koordineringsansvaret for registrering, ID-avklaring og koordinering av uttransportering. Utlendingsinternatet på Trandum foreslås overført Kriminalomsorgen.

Les også: PU må være et eget særorgan

Anne Cathrine Frøstrup
Anne Cathrine Frøstrup var tydelig på at det er behov for endringer i politiets nasjonale ressurser

ID-feltet må utredes nærmere
Utvalget har avgrenset utredningen mot id-feltet. De peker likevel på at organiseringen av ID-feltet fremstår som fragmentert, ressursmessig ineffektiv og gir grobunn for målkonflikter. Utvalgsleder Frøstrup bemerket under fremleggelse av rapporten at ID-feltet er et omfattende fagområde hvor det er behov for en egen utredning for å avklare mandat, ansvar, oppgaver og organisering.

Ledelse, digitalisering og kompetanseutvikling
Utvalgsleder Frøstrup avsluttet gjennomgangen med å peke på behovet for klarere styringslinjer og bedre ledelse av de nasjonale bistandsressursene. Mulighetene i digitaliseringen må utnyttes bedre og det må utvikles mer spesialisert kompetanse i politiet. Hun mente videre at målet om to politiansatte pr 1000 innbyggere var et hinder for å få til en nødvendig kompetanseutvikling. - Regimet rundt ansettelser av nyutdannede politibetjent vanskeliggjør rekruttering av annen nødvendig kompetanse i politiet, sa hun.

Justis- og beredskapsminister Amundsen tok imot utredning og takket utvalget for arbeidet. Han mente videre det er nødvendig med et nytt blikk på strukturen og at særorganene må tilpasses Nærpolitireformen. Rapporten vil nå bli sendt ut på høring og Amundsen ønsket en bred og god prosess. Det viktige må være å få bedre polititjenester. - Men jeg kommer ikke til å gi meg på målet om to politiansatte pr 100 innbygger, avslutte han.

Les mer på regjerningen.no.

Publisert 19 mai 2017 11:06