Både påtalefaglig og politifaglig ledelse

Overlevering straffeprosesslov
Runar Torgersen, leder for straffeprosessutvalget, overrekker utredningen til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen 3. november 2016 (Foto: JD)

Norges Politilederlag har i dag avgitt høringssvar til forslag til ny straffeprosesslov. - Vi er positive til lovutvalgets forslag, men ønsker en bedre rolleavklaring mellom påtalefaglig og politifaglig ledelse av etterforskingen. I tillegg mener vi forslaget om krav til forsvarer til stede under politiavhør blir for statisk og upraktisk, sier forbundsleder Geir Krogh.

Forslaget til ny straffeprosesslov har vært til høring blant medlemmene. Vi har hatt en egen arbeidsgruppe, bestående av nesteleder Tore Salvesen, politioverbetjent Kjetil Ravlo og tidligere visepolitimester Terje Nybøe, som har utarbeidet høringssvaret. Vi takker for godt arbeid.

Her er NPL's høringssuttalelse:

HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL NY STRAFFEPROSESSLOV

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev vedrørende forslaget til ny straffeprosesslov av 5. desember 2016. Norges Politilederlag (NPL) har med stor interesse gått gjennom forslaget i NOU 'en med utgangspunkt i at vi er en fagforening for politiledere.
Vi har derfor konsentrert vår høringsuttalelse mot aktuelle temaer for våre medlemmer.

NPL mener lovutkastet til ny straffeprosesslov møter mange av de utfordringene dagens kriminalitetsbilde og samfunnsutviklingen generelt gir politiet og rettsvesenet. Vi vil imidlertid begrense oss til å kommentere to temaer. Det ene er ledelse av etterforskingen (§13-4) og det andre er kravet til forsvarer til stede under politiavhør av mistenkte (§ 2-12).

Styring og ledelse av etterforskingen

I forslaget til ny § 13-4, Ansvaret for styringen av etterforskingen, heter det at "Etterforskingen besluttes, ledes og avsluttes av påtalemyndigheten (…)"

Vi bestrider ikke påtalemyndighetens posisjon i straffesakskjeden og isolert sett kan vi være enige i foranstående ordlyd. Vi har også registrert begrunnelsen for begrepet "politiet" er byttet ut med "påtalemyndigheten" under pkt. 14.2.2 (s. 301-303). Utvalget henviser til at ordlyden i nåværende straffeprosesslov (§ 225, 1.ledd) er "uklar" (s. 301, nederst) idet det står "politiet" er tillagt ansvaret for etterforskingen. Det vil etter vår mening bli like uklart dersom "politiet" byttes ut med "påtalemyndigheten".

Det er som sagt utvilsomt at påtalemyndigheten har det overordnede ansvaret for at en straffesak holder høy kvalitet og sånn sett leder og styrer etterforskingen, men det er også utvilsomt viktig å ha høy politifaglig ledelse av etterforskingen. I praksis er det i de fleste sakene en politiutdannet leder som utgjør den politifaglige ledelsen av etterforskingen.

I den praktiske gjennomføringen av etterforsking i enkeltsaker og sakstyper er det således svært viktig å ha en aktiv og tilstedeværende politifaglig etterforskingsledelse. Det har skjedd store fremskritt innen fagfeltet og spesielt nå i forbindelse med Etterforskingsløftet i Nærpolitireformen. Politifaglig ledelse av etterforskingen løftes frem som et eget fag.

Påtaleanalyseutvalget peker på viktigheten av en balanse mellom påtalefaglig og politifaglig ledelse av etterforskingen. Påtalemyndigheten er avhengig av en faglig dyktig politifaglig leder for å få gjennomført etterforskingen. Det er derfor svært viktig at den politifaglige etterforskingslederen også får en formell og strukturell posisjon i straffesakskjeden.

Det er åpenbart behov for en rolleavklaring mellom påtalefaglig og politifaglig ledelse. Slik vi ser det innebærer den påtalemessige ledelsen overordnet styring, kvalitetssikring, koordinering av påtalemessige gjøremål og oppfølging av frister i etterforskingen. Politifaglig ledelse innebærer taktisk og teknisk fagledelse av etterforskingen og administrasjon, herunder personalledelse, ressursallokering og samarbeid.

Etter vår mening er det nødvendig å skille mellom påtalefaglig og politifaglig ledelse av etterforskingen i selve lovteksten. Som vi har vært inne på, er det utvilsomt påtalemyndigheten som beslutter iverksetting, har den overordnede ledelsen og styringen av og avslutter etterforskingen, mens det er polititjenestemenn som har den daglige politifaglige ledelsen av etterforskingen.

Vårt konkrete forslag til lovtekst i § 13-4 er derfor;

§ 13-4 Ansvaret for og styringen av etterforskingen

(1) Påtalemyndigheten har ansvaret for beslutning, overordnet ledelse og styring, og avslutning av etterforskingen.
(2) Dersom ikke annet besluttes av påtalemyndigheten, ledes og utføres etterforskingen av tjenestepersoner i politiet som ikke tilhører påtalemyndigheten.

Dette fører til at lovteksten i § 2-2 a må endres tilsvarende;

§ 2-2 Påtalemyndighetens oppgaver. Straffeforfølgingsplikten

a) Beslutte, lede og styre etterforsking

Vi mener at dette vil være klargjørende i forhold til roller og ansvar mellom påtalemyndighetens og politifaglig ledelse av etterforskingen, uten å rokke ved påtalemyndighetens viktige ansvar i straffesaksbehandlingen.

Forsvarer tilstede under politiavhør av mistenkte

Det andre temaet vi ønsker å belyse er forslaget i § 3-12 om forsvarer i politiavhør av mistenkte.

Det er her to hensyn som må veies opp mot hverandre. For det første skal den mistenktes rettigheter ivaretas aktivt og det er viktig at den som har behov for og ønsker forsvarer til stede, får tilgang til dette. Samtidig vil det etter vår mening også være i en mistenkts interesse å få saken avgjort så fort som mulig.

Politiet har nettopp innført ny arbeidsmetodikk "Politiarbeid på stedet" (PPS). Her inngår avhør på stedet (også av mistenkte) som en viktig del av denne arbeidsmetodikken. Vi frykter at formuleringen i forslaget til § 3-12 vil kunne gjøre de vanskelig å utvikle denne arbeidsmetodikken. Det vil være svært upraktisk med et krav om at forsvarer fysisk må være til stede under politiavhøret når det gjennomføres «på stedet».

NPL mener dagens ordning og dagens ordlyd i Påtaleinstruksens § 8-1 på dette området har fungert godt og er tilstrekkelig til at rettsikkerheten blir godt ivaretatt overfor den mistenkte. Samtidig kan det være behov for å forsterke behovet for forsvarer til stede under politiavhør av mistenkte i alvorlige straffesaker.

Vi foreslår derfor at ordlyden i § 3-12 mykes noe opp og tilpasses ordlyden i Påtaleinstruksens § 8-1 med følgende ordlyd:

§ 3-12- Forsvarer i politiavhør av mistenkte

Mistenkte skal gjøres kjent med sin rett til å la seg bistå av forsvarer før det gjennomføres politiavhør. I saker hvor det kan bli spørsmål om å idømme ubetinget fengselsstraff, samfunnsstraff eller ungdomsstraff bør forsvarer være tilstede under politiavhør av mistenkte.

Oppsummering

Norges Politilederlag er positive til lovutvalgets forslag til ny straffeprosesslov, men ønsker en bedre rolleavklaring mellom påtalefaglig og politifaglig ledelse av etterforskingen. I tillegg mener vi forslaget om krav til forsvarer til stede under politiavhør blir for statisk og upraktisk og foreslår en tilpasning mot dagens bestemmelser i påtaleinstruksen.

Vi foreslår derfor endringer i § 2-2, § 3-12 og § 3-4.

 

 

Publisert 06 juni 2017 11:08