Oppheving av juryordningen og ny instruks for forsvarets bistand

Ny bistandsinstruks
Ny bistandsinstruks ble presentert av regjeringen i dag. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Statsråd behandlet i dag to viktig saker for politiledere. For det første ble den nye juryordning sanksjonert og med det er dagens juryordning opphevet. Videre fastsatte statsråd ny instruks for Forsvarets bistand til politiet. 

Ny juryordning

Endringene i straffeprosessloven innebærer at de alvorligste straffesakene i lagmannsretten nå skal avgjøres av en meddomssrett med to fagdommere og fem meddommere og ikke av en jury. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) mener den nye ordningen både ivaretar lekmannselementet og sikrer en bedre utnytting av domstolenes ressurser. Rettssikkerheten vil også bli bedret fordi ordningen innebærer en grundig begrunnelse for avgjørelsen av skyldspørsmålet. 

Meddsomsrett vil også være sammensetningen ved lagmannsrettens behandling av fullstendige anker og ved behandlingen av anke over avgjørelser om straff eller strafferettslig særreaksjon for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år.

Les mer om den nye juryordningen her.

Ny bistandsinsintruks

Den nye bistandsinstruksen er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon.

– Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt om beredskap. Det er viktig at rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret er enkle og effektive. Samtidig sikrer denne instruksen at det er rutiner for politisk styring og kvalitetssikring. I tillegg fastsetter instruksen klare rolle- ansvarsforhold mellom aktørene, særlig når det gjelder maritim kontraterror, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på regjeringen.no.

– Det er viktig at vi legger til rette for at politiet raskt kan motta bistand fra Forsvaret i de situasjonene som krevet det. Den nye instruksen legger til rette for at forsvaret skal bistå og støtte politiets innsats på en effektiv måte, sier justisminister Per Willy Amundsen på regjeringen.no.

Forenkling
Det tidligere skillet mellom håndhevelsesbistand og alminnelig bistand fjernes. Nå vil alle beslutninger om anmodning og innvilgelse av bistand bli tatt i etatene, som regel hos Forsvarets operative hovedkvarter og i det relevante politidistriktet eller Politidirektoratet.

Departementene utøver en reaktiv styringsrett. Det oppstilles en plikt for politiet og Forsvaret til umiddelbart å sende gjenparter av anmodning og beslutning om bistand til de berørte departementene som kan stanse iverksettelsen. Slik ivaretas nødvendig politisk kontroll og styringsrett, samtidig som det blir mulig for politiet og Forsvaret å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart.

Politiet skal lede
- Norges Politilederlag har engasjert seg i høringsrunden av instruksen og vi var spesielt opptatt av hvem skal lede operasjonen. Vi er derfor glad for at det slås fast at det er politimesteren som leder operasjonen, sier forbundsleder Geir Krogh.

Les også: Avgitt høring: Forslag til ny bistandsinstruks fra Forsvaret

Den nye instruksen er klar på at ved bistand til maritim kontraterror er det politisjef som anmoder om bistand og setter rammene for Forsvarets oppdrag. Forsvaret tildeles imidlertid oppgaven med å lede og gjennomføre operasjonen. - Vi er fornøyd med at det Forsvaret ikke på eget initiativ kan igangsette kontraterror operasjoner i fredstid, men har tidligere hevdet at politiet bør ha den overordnede ledelsen. Det gjenstår å se om dette vil bli ivaretatt gjennom anmodningen og fastsetting av rammene for oppdraget, sier Krogh. 

Les mer om den nye bistandsinstruksen her. 

Publisert 16 juni 2017 15:02