Systematisk erfaringslæring i politiet

Illustrasjonsfoto etterforskning
Norges Politilederlag er svært positive til et nytt rammeverk for systematisk erfaringslæring.

Systematisk erfaringslæring skal innarbeides i politi- og lensmannsetaten. – Rammeverket Politidirektoratet nå har foreslått er et svært godt utgangspunkt for å heve kvaliteten i og annerkjennelsen for etterforskningsfaget. Men det må settes av både tid og ressurser for at vi skal lykkes med innføringen, sier forbundsleder Geir Krogh.

Prosjektet Etterforskningsløftet» i Politidirektoratet har utarbeidet et rammeverk for systematisk erfaringslæring. Det har nå vært ute på høring og Norges Politilederlag har gitt sin tilbakemelding. – Jeg vil spesielt takke Sigurd Børve ved Kvinnherad lensmannskontor for et godt bidrag til høringssvaret, sier Krogh

Generelt sett er rammeverket et meget godt utgangspunkt for å heve kvaliteten i etterforskningen. Systematisk erfaringslæring i etterforskningsfaget er et etterspurt tiltak og helt nødvendig for å få til et kvalitetsmessig løft og øke annerkjennelsen for etterforskningsfeltet.

– Vi er imidlertid usikre på om vi med dagens etterforskningsressurser innen politi- og påtalemyndighet har kapasitet til å implementere rammeverket nå. midt i gjennomføringen av Nærpolitireformen. Innføring av nye ressurskrevende tiltak vurderes i forhold til omfanget av alle de andre endringene som nå pågår, anbefaler Krogh.

Krogh forklarer videre at det er spesielt utfordrende på påtalesiden. Vi opplever at påtalejuristene har kapasitetsproblemer med å følge opp egne saker med kvalitetssikring og være en aktiv part underveis i etterforskningen. Vi frykter derfor at enkelte jurister vil vegre seg for å være med på å følge opp saker etter intensjonene i rammeverket, innrømmer Krogh

Det bør opprettes en eller to piloter for å prøve ut rammeverket 

Samtidig mener vi at kvalitetssikring og tilbakemeldinger må knyttes til den daglige etterforskningen, fortsetter Krogh. Mange dyktige etterforskningsledere og påtalejurister har allerede god erfaring til evaluering og tilbakemeldinger. Det må kommuniseres på en god måte at disse tiltakene skal gi en totalt høyere kvalitet på alle nivå i straffesakskjeden og et bedre etterforskningsprodukt.

– Det nødvendig å komme i gang med dette arbeidet så raskt som mulig. Vi foreslår derfor at det opprettes en eller to piloter for å prøve ut rammeverket for systematisk erfaringslæring, etter modell fra "Politiarbeid på stedet". Da vil vi få mer kunnskap om utfordringer, ressursbruk og effekter av tiltaket, avslutter Krogh.

Last ned vårt høringssvar her.

Last ned høringsbrevet fra Politidirektoratet her

Publisert 26 september 2017 11:13